Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lutay_A.P._Informatika_ta_komp'yuterna_tehnika.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
11.42 Mб
Скачать

1. Методичні вказівки та завдання для проведення індивідуальних лабораторних робіт та самостійної роботи студентів

Для виконання індивідуальних завдань по окремих темах і аудиторних контрольних роботах студент повинен пройти попередню теоретичну і практичну підготовку на лекційних і лабораторних заняттях при самостійному вивченні літературних джерел і роботі на ПК.

Індивідуальні завдання по всіх лабораторних роботах, крім першої роздруковуються на принтері. Першу роботу можна оформити вручну. Роботи оформляються на стандартних аркушах А4 з титульним листом, форма якого представлена на рисунку 1.

Виконані індивідуальні завдання захищаються викладачеві - робота показується на екрані ПК і студент відповідає на питання викладача по даній темі.

Аудиторні контрольні роботи виконуються за комп'ютером і здаються викладачеві з демонстрацією на екрані ПК.

Нижче приводиться загальний список рекомендованої до вивчення літератури.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра інформаційних систем і технологій управління Дисципліна: Інформатика та кт Лабораторна робота №

Тема:

Виконав: Перевірив:

Студент(ка) групи…

_____________ ________________ ПІБ посада і ПІБ

Донецьк -______

рік

Рис.1 – Форма титульного листа

Література

 1. Алешков М.А. Программы-переводчики. Осваиваем сами. – СПб.: Наука и Техника, 2005. – 144 с.

 2. Бородкіна І.Л., Матвієнко О.В. Практичний курс з комп’ютерних технологій підготовки даних: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 448с.

 3. Войтюшенко Н.М., Остапець А.І. Комп’ютерна техніка і програмування. Частина 1. Основи підготовки користувача ПК: Навчальний посібник по базовій підготовці для студентів денної і заочної форм навчання. – Донецьк, ДонДУЕТ, 2001 – 150 с.

 4. Войтюшенко Н.М., Остапець А.І. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. пос. з баз. підготовки для студ. екон. і техн. спеціальностей ден. і заоч. форм навчання /Н.М.Войтюшенко, А.І.Остапець. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006 – 485 с.

 5. Гарнаев А.Ю., Матросов А.В., Новиков Ф.А., Усаров Г.И. и др. Microsoft Office 2000. Разработка приложений. - СПб., БХВ - Санкт-Петербург, 2000. - 656 с.

 6. Глушаков С.В. Создание и запись СD/ С.В. Глушаков, В.Г.Мачула, Т.С. Хачиров. – Харьков: Фолио, 2005. – 391 с.

 7. Додж М., Кината К., Стинсон К., Эффективная работа с Excel 2000 – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 1056 с.

 8. Информатика: Учебник. - 3-е изд. перераб. / Под ред. проф. Н.В. Макаравой. - М: Финансы и статистика, 2001. - 768 с.

 9. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. - 704 с.

 10. Інформаційні системи і технології: Навч. посібник для вузів / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, Ю. А. Тарнавський і ін. – К. - МАУП. 2004. – 192с.

 11. Лутай А.П Інформатика та комп’ютерна техніка. Індивідуальні завдання для підготовки до виконання контрольних, лабораторних робіт проведення заліку та іспиту для студентів спеціальності 7.050301 денного і заочного відділень. - Лутай А.П. / Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.- 146 с.

 12. Лутай А.П Інформатика та комп’ютерна техніка. Рукопис опорного конспекту лекцій з курсу “Інформатика та комп’ютерна техніка” для студентів спеціаль ності 7.090221 всіх форм навчання Лутай А.П. Донецьк: /ДонДУЕТ, 2006.- 135 с.

 13. Лутай А.П Інформатика та комп’ютерна техніка” Методичні вказівки та завдання для проведення лабораторних робіт та самостійної роботи студентів спеціальностей 6.140101, 6.090221 денної та заочної форм навчання. Змістовий модуль 1. Лутай А.П. -[Донецьк]: ДонНУЕТ,2007.-54 с.

 14. Лутай А.П Інформатика та комп’ютерна техніка” Змістовий модуль 2. Методичні вказівки та завдання для проведення лабораторних робіт та самостійної роботи студентів спеціальностей 6.140101, 6.090221 денної та заочної форм навчання. Лутай А.П.-Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008.-68 с.

 15. Лутай А.П Інформатика та комп’ютерна техніка” Змістовий модуль 3. Методичні вказівки та завдання для проведення лабораторних робіт та самостійної роботи студентів спеціальностей 6.140101, 6.090221 денної та заочної форм навчання. Лутай А.П.-Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009.-66 с.

 16. Лутай А.П Информационные технологии и системы в торговле. Опорный конспект лекций курса. Лутай А.П./ Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.- 145 с

 17. Лутай А.П Інформатика та комп’ютерна техніка”: навч. посіб. Для студ. денної та заочної форм навчання напр.підг. 050503/ Лутай А.П.-Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010.-401 с.

 18. Лутай А.П Інформатика та комп’ютерна техніка”. Методичні вказівки та завдання для проведення лабораторних робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання напр.підг. 050503 / Лутай А.П.-Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010.-179 с.

 19. Коттингхэм М. Ехсеl 2000: руководство разработчика. - К.: Ирина; ВНУ, 2000. -707 с.

 20. Основи інформатики: Навч. посіб. / О. В. Вітюк, А. Г. Гуралюк, Н. М. Москалькова, О. М. Шикова. — К.: МАУП, 2005. — 104 с. — Бібліогр.: с. 99.

 21. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. – 4 – е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 699с.

 22. Ходаков В. Є. та ін. Вступ до комп’ютерних наук: Навч. посібник для вузів. – К.: Центр. навч. літ-ри, 2005. – 496с.

 23. Хэлворсон М., Янг М. Эффективная работа с Microsoft Office 2000. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 1232с.

 24. Частиков А. Архитекторы компьютерного мира – СПб.: БХВ – Петербург, 2002. – 384с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.