Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Loyko_D.P.,_Silchenko_O._E._Teoretichni_osnovi_....doc
Скачиваний:
150
Добавлен:
09.12.2018
Размер:
5.29 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра товарознавства і експертизи непродовольчих товарів

Лойко Д.П., Сильченко О.Є.

Теоретичні основи товарознавства Опорний конспект лекцій

для студентів денної і заочної форм навчання

факультету маркетингу, торгівлі і митної справи

напряму підготовки

6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Затверджено на засіданні

кафедри товарознавства і експертизи

непродовольчих товарів

Протокол № 4 від 12.10.2011 р.

Схвалено навчально-методичною

радою ДонНУЕТ

Протокол № від р.

Донецьк – 2011

УДК 620.2(076.6)

Л 72

ББК 30-9я73

Рецензенти:

Рябченко М.О., д.б.н., професор, завідувач кафедри товарознавства і експертизи продовольчих товарів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Пиріков О.В., к.т.н., доцент кафедри товарознавства і експертизи непродовольчих товарів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Лойко Д.П.

Л 72 Теоретичні основи товарознавства [Текст] : опорний конспект лекцій для студ. ден. і заоч. форм навчання фак. маркетингу, торгівлі і мит. справи напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознавства і експертизи непрод. товарів ; Лойко Д. П., Сильченко О. Є. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. – 220 с.

Опорний конспект лекцій укладено з урахуванням програми курсу «Теоретичні основи товарознавства» для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» вищих навчальних закладів.

Опорний конспект містить теоретичний матеріал дисципліни, викладений у логічній послідовності в вигляді схем, таблиць, рисунків, що має сприяти полегшеному, більш швидкому та якісному засвоєнню матеріалу, особливо при самостійній роботі студентів-бакалаврів.

ББК 30-9я73

© Лойко Д.П., Сильченко О.Є., 2011

© Донецький національний університет економіки і торгівлі імені МихайлаТуган-Барановського, 2011

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП

5

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. ТОВАРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА ПРО ТОВАРИ

8

Тема 1. Товарознавство як наука про товари

8

1 Сутність поняття «товарознавство»

9

2 Товар як об’єкт товарознавства і митної діяльності

10

3 Предмет товарознавства, споживна цінність товару

12

4 Зміст товарознавства

14

5 Основні категорії товарознавства

17

Тема 2. Історія розвитку товарознавства

24

1 Виникнення товарознавства

24

2 Основні етапи розвитку товарознавства

26

3 Ціль і задачі товарознавства на сучасному етапі

28

4 Зв’язок товарознавства з іншими науками і науковими дисциплінами

31

Тема 3. Методи і принципи товарознавства

35

1 Класифікація методів пізнання в товарознавстві

35

2 Види і сутність емпіричних методів

37

3 Види і сутність аналітичних методів

37

4 Принципи товарознавства

38

Тема 4. Основи формування потреб і споживання товарів

42

1 Сутність потреб і їх класифікація

42

2 Фактори впливу на формування потреб

49

3 Властивості потреб

53

4 Основи споживання товарів

54

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ І ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

62

Тема 5. Споживні властивості товарів

62

1 Загальна класифікація споживних властивостей товарів і їх значення в задоволенні потреб людини

64

2 Соціальні властивості і їх показники

70

3 Функціональні властивості

71

4 Надійність товарів і її показники

72

5 Ергономічні властивості товарів

77

6 Естетичні властивості

78

7 Властивості екологічні і безпеки споживання товарів

80

Тема 6. Якість товарів

90

1 Визначення терміну «якість продукції»

90

2 Значення якості товарів в сучасних умовах

92

3 Вимоги до якості товарів

93

4 Показники якості і їх групування

97

5 Методи визначення показників якості

100

Тема 7. Фактори впливу на якість товарів

108

1 Групування факторів

108

2 Характеристика факторів, що формують якість товарів

109

3 Характеристика факторів збереження якості товарів

111

Тема 8. Контроль якості товарів

116

1 Сутність контролю, види і методи контролю

116

2 Дефекти та їх вплив на якість товарів

121

Тема 9. Оцінка якості товарів

126

1 Сутність оцінки якості товарів

126

2 Методи оцінки рівня якості товарів

128

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І АСОРТИМЕНТ ТОВАРІВ

136

Тема 10. Конкурентоспроможність товарів

136

1 Поняття конкурентоспроможності і її значення у внутрішній і міжнародній торгівлі

136

2 Методи визначення конкурентоспроможності товарів

139

Тема 11. Класифікація товарів

146

1 Сутність, цілі і види класифікації товарів

146

2 Ознаки класифікації товарів

153

3 Методи класифікації

153

Тема 12. Кодування товарів

160

1 Сутність, цілі і значення кодування товарів у торговельній практиці

160

2 Методи кодування

162

3 Міжнародні системи кодування

165

Тема 13. Асортимент товарів

173

1 Поняття асортименту і його види

173

2 Структура асортименту

177

3 Показники раціональності асортименту

177

4 Фактори формування асортименту

179

Тема 14. Види і засоби інформації про товари

185

1 Сутність інформації і її основні функції

185

2 Класифікація видів і засобів інформації

187

3 Характеристика основних видів інформації

192

Тема 15. Управління асортиментом і якістю товарів

199

1 Управління асортиментом товарів

199

2 Управління якістю

201

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

214

КЛЮЧІ ДО ТЕСТІВ

217

ВСТУП

Товарознавство є основною навчальною дисципліною, яка формує профіль фахівця.

З розвитком ринкових відносин, підприємництва, активізацією зовнішньоекономічної діяльності України товар як головний об’єкт праці в торгівлі набуває великого значення. Активне заповнення вітчизняного ринку товарами, конкурентна боротьба, що зароджується між виробниками за ринки збуту й споживачів своєї продукції, обумовлює значне розширення знань про товари. Примітним є те, що об’єктом товарознавства тепер є не тільки товари народного споживання, а й засоби виробництва, транспорт, устаткування, основні види сировинних матеріалів, а також послуги.

Предметом товарознавства є споживна цінність товару, основні методи аналізу й оцінки якої розглядаються через найважливіші категорії товарознавства – якість і асортимент товару. Ці методи аналізу універсальні й можуть застосовуватися до будь-яких товарів незалежно від їхньої матеріальної природи. Знання цих методів необхідне всім працівникам, зайнятим у сфері обігу товарів. Для того, щоб торговельні підприємства могли впливати на виробництво, необхідно знати потреби споживачів з урахуванням набору й рівня споживних властивостей товару.

Товарознавство піддається змінам у зв'язку з технічним переоснащенням промисловості, використанням нових матеріалів, що призводить до швидкого відновлення структури асортименту, поліпшення споживних властивостей товарів і підвищення вимог споживачів. Наукова класифікація й товарне угруповання є основою формування оптимального асортименту, розміщення товарів у торговельних підприємствах, планування й обліку товарообігу. Вивчення споживних властивостей товарів, уміння забезпечити догляд за ними необхідні для правильної організації обслуговування споживачів. Всебічне вивчення купівельного попиту й експлуатаційних можливостей виробів дозволяє робити обґрунтовані замовлення промисловості, впливати на виробництво з метою розширення асортименту і підвищення якості продукції. Все це обумовлює безперервне вдосконалення підготовки товарознавця.

Навчальна дисципліна (модуль) «Теоретичні основи товарознавства» вивчається студентами напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» спеціальностей 6.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 6.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» денної й заочної форм навчання в ІІІ та ІV семестрах. Загальна кількість годин – 156, з них 48 годин лекцій, 24 години – семінарські і лабораторні заняття, 60 годин самостійної роботи, 24 години – індивідуальна робота студентів.

Метою викладання дисципліни є формування в студентів цілісної системи знань щодо споживних властивостей, якості та асортименту товарів, факторів їх формування, контролю і зберігання в сферах виробництва, обігу і споживання, конкурентоспроможності товарів, кодування та маркування.

В результаті вивчення дисципліни «Теоретичні основи товарознавства» студенти (фахівці в галузі комерції: товарознавці-комерсанти, товарознавці-експерти) повинні знати:

- категорії, поняття, терміни, визначення і класифікації, що стосуються конкретних груп товарів;

- фактори формування потреб споживачів у конкретних товарах, функції товарів, вимоги споживачів до властивостей, асортименту і рівня якості товарів;

- фактори формування асортименту, властивостей і якості товарів у сфері виробництва, нормативні документи, методи випробувань і контролю якості, правила користування товарами і умови їхнього зберігання, вимоги до маркування;

- асортимент товарів, їхні види і різновиди, конструктивні особливості, ознаки класифікації, класифікаційні групи, кодування товарів;

- конкурентоспроможність товарів і методи її визначення.

Набуті в результаті вивчення дисципліни «Теоретичні основи товарознавства» знання відповідно до вимог ОКХ підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» повинні забезпечити фахівцям певні предметно-розумові, знаково-практичні і знаково-предметні вміння:

- вивчати, аналізувати і оцінювати умови сфери споживання конкретних груп товарів, фактори формування вимог споживачів до асортименту і рівня якості, прогнозувати оцінку товарів споживання; виявляти, визначати й оцінювати ознаки, властивості і показники якості матеріалів та виробів, що впливають на рівень забезпечення вимог споживачів, безпеку, надійність і ефективність споживання, обґрунтовувати ціну відповідно до споживної цінності товарів, прогнозувати їхню конкурентоспроможність; користуватися нормативними документами, оцінювати їх відповідно до вимог споживачів і соціально-економічного прогресу країни;

- контролювати й оцінювати якість товару згідно з нормативними документами, забезпечувати збереження якості в сфері товарообігу;

- формувати оптимальну структуру торговельного асортименту товарів, аналізувати її динаміку за ознаками і властивостями, що впливають на рівень задоволення потреб і попиту споживачів, кодувати товари для обробки інформації на ЕОМ;

- консультувати покупців з питань вибору товарів, раціонального їхнього використання, правил користування і догляду, умов досягнення ефективності споживання.

Навчальна дисципліна (модуль) «Теоретичні основи товарознавства» складається з трьох змістовних модулів, зміст яких наочно відображає даний опорний конспект.

В опорному конспекті, що пропонується, розглянуті сучасні принципи вивчення споживання й споживної цінності товарів, специфіка формування споживних властивостей товарів, класифікація і асортимент товарів, види і засоби інформації про товари, якість товарів, її оцінка і контроль, конкурентоспроможність товарів і управління якістю.

В першому змістовному модулі «Товарознавство як наука про товари» розглядається сутність і завдання товарознавства на сучасному етапі, зміст товарознавства, об’єкт і предмет товарознавства, їх відмінність; історія розвитку товарознавства, зв'язок товарознавства з іншими науками; методи пізнання в товарознавстві; поняття про потреби, фактори, що їх формують, типологія споживачів і їх характеристика.

В другому змістовному модулі «Споживні властивості і якість товарів» наведена класифікація і характеристика натуральних властивостей товарів, загальна класифікація споживних властивостей товарів, окремо розглядаються групові властивості (соціальні, функціональні, надійність, ергономічні, естетичні, екологічні і безпеки споживання) і їх показники; дається поняття якості товарів, групування показників якості і методи їх визначення. Охарактеризовані фактори, що формують і зберігають якість товарів; сутність контролю і оцінки якості товарів, методи оцінки рівня якості товарів.

Третій змістовний модуль «Конкурентоспроможність і асортимент товарів» присвячений розгляду поняття конкурентоспроможності товарів, її значення в торгівлі та алгоритму визначення; містить поняття і роль класифікацій у наукових дослідженнях, методи класифікації: ієрархічний і фасетний, їх сутність і застосування. Наведені поняття в області кодування товарів, методи кодування, структура штрихових кодів, міжнародні системи кодування. Розглядається поняття асортименту і його види, показники і фактори формування асортименту; асортиментна політика і управління асортиментом; значення інформації в управлінні товарними ринками, основні види і засоби товарної інформації; роль управління якістю, характеристика його складових: планування, контролю, забезпечення, поліпшення якості.

Перелік тем лекцій в опорному конспекті відповідає робочій навчальній програмі модулю «Теоретичні основи товарознавства», що затверджена кафедрою товарознавства і експертизи непродовольчих товарів. Питання кожної теми викладаються в логічній послідовності, з максимально стислим текстовим супроводженням, у вигляді рисунків, схем, таблиць, що має сприяти полегшеному, більш швидкому й якісному засвоєнню матеріалу, особливо при самостійній роботі студентів-бакалаврів.

 1. Сутність поняття «товарознавство».

 2. Товар як об’єкт товарознавства і митної діяльності.

 3. Предмет товарознавства, споживна цінність товару.

 4. Зміст товарознавства.

 5. Основні категорії товарознавства.

Термін «товарознавство» походить від двох слів – «товар» і «відати» (вивчати, знати) і в прямому понятті означає «знання про товар» або цілеспрямовану діяльність з формування асортименту і якості товарів, забезпечення умов їх збережуваності.

Товарознавство як наукова дисципліна виникло і формувалося в процесі розвитку товарного виробництва.

Поняття «Товарознавство» в цитатах

Автор і джерело

Визначення терміну

І. Вавілов,

Довідковий комерційний словник

1856 рік

Товарознавство – наука, яка навчає мати точні й повні відомості про товари, їх сорти, місця походження і збуту, засоби купівлі та продажу, способи перевезення та зберігання

Настільний енциклопедичний словник

1896 рік

Товарознавство визначається як галузь технології, що має мету «точніше розпізнати вживання в техніці сирих продуктів, визначити їх походження і вказати найкраще вживання»

К. Маркс,

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.

Т. 23. С. 44.

Споживні вартості товарів становлять предмет особливої дисципліни – товарознавства (це визначення покладено в основу багатьох наступних визначень терміну)

Комюнік Міжнародної теоретичної конференції викладачів вищої школи з питань загального товарознавства, що відбулася в вересні 1962 р. в Лейпцигу

Товарознавство представляє собою природно-наукову дисципліну, предметом якої є споживна вартість товарів

К. Паустовський

Є наука із скучною назвою – товарознавство. Книги з товарознавства можна читати як захопливу повість про життєзнавство

Об′єкт товарознавства – товари, тобто продукти праці людини, створені для продажу.

Об’єктом товарознавства можуть виступати не тільки споживчі товари, але й товари промислового призначення (сировина, матеріали, засоби виробництва, обладнання).

Проте, традиційно об’єктом товарознавства є товар в матеріально-речовій формі.

Товар є діалектичною єдністю мінової та споживної вартості.

Мінова вартість характеризує товар з точки зору його обміну на інші речі в певних пропорціях, тобто мінова вартість – це пропорція обміну. Мінова вартість товару визначається суспільно необхідною працею, витраченою на його виробництво. Грошовим вираженням мінової вартості є ціна.

Споживна вартість відображає розвинену форму товару як продукту виробництва, який є в сфері обігу, але ще не став предметом споживання.

Споживна цінність, крім того, пов'язана з відносинами в сферах розподілу, обміну і споживання.

Будь-яка самостійна наукова дисципліна повинна мати в своєму розпорядженні понятійно-термінологічний апарат, що визначає за можливістю однозначно найважливіші терміни і поняття, якими оперує дана галузь наукового знання, і, в разі необхідності, дає їх розгорнуте тлумачення.

Категорія – це гранично загальний вислів, який в найбільш концентрованій формі відображає буття і пізнання.

Кожна категорія використовується не окремо, а в системі, в якій вона реально існує і займає відповідне місце.

Категоріальна структура визначає межі предмета конкретної науки.

Загальні категорії є формою зв'язку конкретних категорій, які задають загальні орієнтири визначення зв'язків предмета для виявлення його закономірностей.

Через множину категорій формується поняття, формами якого є визначення (дефініція), концепція і теорія.

Категоріальна структура теорії представлена вихідною, центральною і завершальною категоріями, які є вузловими пунктами синтезу знань про предмет дослідження методом сходження від абстрактного до конкретного.

ТЕРМІНИ в області

споживної цінності товарів

якості товарів

асортименту товарів

інформації про товар

 • індивідуальна споживна цінність

 • одинична суспільна споживна цінність

 • сукупно-суспільна споживна цінність

 • потреби

 • якість

 • оптимальна якість

 • інтегральна якість

 • споживні властивості

 • показник якості

 • фактори якості

 • вимоги до якості

 • оцінка, контроль, рівень якості

 • методи контролю якості

 • управління якістю

 • експертиза якості

 • ідентифікація товарів

 • конкурентоспроможність

 • сертифікація товарів

 • асортимент товарів

 • структура асортименту

 • показники асортименту

 • раціональний асортимент

 • оптимізація,

 • формування,

 • розвиток асортименту

 • управління асортиментом

 • довідкова,

 • експлуата-ційна,

 • супровідна,

 • рекламна,

 • товарознавча інформація

 • товарний знак

 • маркування

Потреби визначають вимоги, які повинні пред'являтися до товару.

В процесі виробництва (переробки) формуються споживні властивості товару, сукупність яких утворює якість, а товар певної якості при використанні задовольняє первинні потреби і стимулює появу потреб, що зросли.

Система категорій товарознавства є відкритою системою. Подальший аналіз пов'язаних з товаром проблем дозволяє доповнювати її новими категоріями і вдосконалювати структуру категоріального апарату.

 1. У чому полягає сутність поняття «товарознавство»?

 2. Наведіть приклади визначень терміну «товарознавство».

 3. Які відмінні особливості понять «товар» і «продукція»?

 4. Що є об'єктом товарознавства?

 5. Що виступає предметом товарознавства?

 6. Яка різниця між поняттями споживної вартості і споживної цінності товару?

 7. Які характерні риси споживної цінності товару?

 8. Що вивчає товарознавство як наука? Зміст товарознавства.

 9. Що таке категорія товарознавства?

 10. Назвіть основні категорії товарознавства.

А

 1. Ознайомитись зі змістом ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення.

 2. Вивчити стандартні терміни і їх визначення з розділів «Загальні поняття» й «Товар як об’єкт товарознавства».

Б

 1. Об’єкти та суб’єкти товарознавчої діяльності.

 2. Товар як об’єкт товарознавства.

 3. Споживна цінність товарів як категорія і предмет товарознавства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.