Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції 1.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
08.05.2019
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Використання інформації Загальні положення

Пропозиція психологічних послуг повинна підпорядковувати­ся професійним, а не комерційним принципам.

Дезінформуюча реклама

Психологи не можуть пропонувати спеціальні процедури, ме­тодики чи інші засоби, якими вони не володіють або ефективність яких підлягає професійному чи науковому сумніву. Якщо які-не-будь можливості приписуються психологу, який їх немає, він пови­нен заперечити таку інформацію. Психологи не повинні давати па­цієнтам чи клієнтам відомості, які перебільшують ефективність їх послуг. Клінічні психологи знаходяться під забороною організову­вати рекламу собі чи якомусь конкретному методу лікування. їм та­кож забороняється публікувати обіцянки повернення грошей у ви­падку неуспішності лікування. Не дозволяється рекламувати у яко­сті спеціальності дії, які розглядаються у професійних колах як та­кі, що самі собою зрозумілі. Клінічним психологам забороняється, окрім свого професійного оточення, застосовувати іноземні чи тех­нічні терміни.

Реклама з метою конкуренції

Така реклама дозволена тільки в межах, визначених загальним законом про конкуренцію. Вона мусить бути правдивою, інформа­тивною та повною, психологи не мають права з метою реклами приховувати важливі факти; відмінності у послугах, які надаються, повинні вказуватися об'єктивно й у формі, яка допускає перевірку.

Реклама з метою конкуренції за жодних умов не повинна обду­рювати потенційних клієнтів. Усі види реклами з метою конкурен­ції заборонені для клінічних психологів.

Реклама третіми особами

Клінічним психологам забороняється з метою реклами вико­ристовувати ім'я або репутацію особи, з якими вони пов'язані про­фесійно чи особисто. їм також забороняється, окрім як у колі колег, використовувати відгуки, сертифікати чи рекомендації, дані їм екс­пертами чи з посиланням на них.

Прямий пошук потенційних клієнтів

Клінічним психологам забороняється пропонувати свої послу­ги клієнтам без прохання останніх.

Непряма реклама

Клінічним психологам забороняється використовувати обгово­рення психологічних процедур, методик та інших засобів, а також прикладів зі своєї практики у лекціях чи публікаціях з метою рекла­ми своєї діяльності.

Безкоштовні послуги та подарунки

Психологам забороняється надавати професійні послуги без­коштовно чи дешевше від установлених розцінок: ця заборона не поширюється на родичів і колег, а також на пацієнтів або клієнтів, які не можуть оплатити послуги через свій низький соціальний ста­тус чи коли оплата не може бути перекладена на третіх осіб. Не дозволяється пропонувати, оголошувати і поширювати подарунки з метою реклами, за винятком випадку предметів незначної цінності. Не дозволяється вимагати оплату за ненадані послуги, за винятком законно передбаченої заміни послуги на іншу.

Реклама через третіх осіб

Клінічним психологам не дозволяється пропонувати скидку чи винагороду за направлення до них пацієнтів чи укладати угоди з третіми особами з цією метою. Не дозволяється клінічним психоло­гам приймати публічні похвали за успішно надані послуги чи допу­скати публікації, які слугують фактично рекламним цілям, в усно­му, письмовому чи зображувальному вигляді.

Публікації

Дозволяються публікації наукових звітів за підписом психоло­га у наукових журналах з метою ознайомлення інших психологів з застосуванням спеціальних процедур, методик чи інших засобів. Дозволяється участь психологів у пресі, яка має просвітницьку ме­ту інформації, по радіо чи телебаченню, якщо роль психолога при цьому обмежується повідомленням фактичних даних і не переслі­дує рекламних цілей.

Публічні виступи

Психологи можуть використовувати свої професійні звання, публічно виступаючи у якості авторів, доповідачів і т.д. У цих си­туаціях вони повинні обмежитися повідомленням фактичних даних і уникати будь-якої подоби реклами.

Порушення Незалежно від можливих юридичних дій, порушення даного кодексу розглядаються судом честі Німецької асоціації професійних психологів. Подальші заходи вживаються на основі правил ро­боти суду честі й арбітражного суду.

Законність застосування Даний кодекс прийнято 9 листопада 1985 р. з'їздом Німецької асоціації професійних психологів замість «Професійних обов'язків психолога», які діяли з 1 січня 1967 року. «Професійний кодекс етики для психологів» діє з 1 квітня 1986 року.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]