Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції 1.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
08.05.2019
Размер:
1.2 Mб
Скачать

3. Професійний кодекс етики для психологів (Бонн, фрн, 1986 р.)

Даний кодекс трохи відрізняється від аналогічних текстів, на­приклад від «Етичних принципів психолога», опублікованих Аме­риканською психологічною асоціацією: як це прийнято в ФРН для всіх вільних професій, кодекс містить не тільки етичні принципи, але й інтерпретацію деяких законодавчих положень, які стосуються психологів. Зокрема, закон про фармакологічну інформаціюпоширюється на діяльність психологів-клініцис-тів, регулюючи аспекти постановки діагнозу і психотерапії; як і всі практикуючі лікарі, психологи, які працюють у клініці, не повинні рекламувати свої послуги. Використовуючи наявний досвід профе­сійної практики, кодекс установлює порядок інтерпретації цього за­кону у сфері клінічної психології, що слугує основою для відпо­відних розділів кодексу. Інші юридичні норми, які знайшли в ньо­му відображення, стосуються, наприклад, збереження професійної таємниці і використання наукових звань.

Передмова до видання 1986 р. [2, с. 148-153] Професійна діяль­ність психолога, в якій би галузі він не працював (профорієнтація, органі­зація виробництва, клінічна, вікова, педагогічна психологія, судово-психо­логічна експертиза, викладацька чи наукова діяльність), характеризуєть­ся особливою відповідальністю його перед клієнтами чи пацієнтами. Щоб бути спроможним допомогти їм, психолог потребує довіри. З погляду суспільства, професія психолога сьогодні володіє специфічною цінністю, і тому повинна опиратися на різноманітні етичні та законодавчі основи (які містяться у даному кодексі). Як відомо, товариство психологів є час­тиною юридичної системи і від неї залежить. Цей аспект особливо чітко проявляється у роздічах «Про отримання і використання інформації» і «Реклама та суспільство». Оскільки діюче законодавство висуває різні ви­моги до психологів, які працюють і не працюють у клініці, кодекс також: містить різні положення для цих двох груп, але зобов 'язання, загальні для всіх психологів, розглядаються у першу чергу.

Професія психолога сучасна і виражається у більш чи менш рів­них долях серед практикуючих і таких, що вивчають психологію чоло­віків і жінок.

Етичний кодекс завжди є проявом уявлень про себе представ­ників даної професії. Він дає їм можливість орієнтуватися у своїй практичній роботі, встановлює стандарти, за якими можуть бу­ти оцінені результати їх діяльності. Отже, правила, викладені нижче, слугують для внутрішньої регуляції діяльності товариства психологів; вони також дають можливість у випадку порушення етичних стандартів застосовувати санкції до порушників.

Вступ Професія психолога

Завданням психолога є розширення знань людства і примно­ження цих знань та умінь для блага як індивіда, так і суспільства в цілому. Психолог поважає гідність і недоторканність людської особистості та поважає й захищає фундаментальні права людини. Психологи є представниками вільної професії

Відповідальність

Психолог зобов'язаний проявляти у своїй професійній діяль­ності добросовісність і виправдовувати виявлену йому довіру. Він повинен завжди пам'ятати про відповідальність перед суспільст­вом, оскільки його дії суттєво впливають на життя інших людей. Психолог визнає право будь-якої людини на дії відповідно до її по­глядів та переконань і у своїй професійній діяльності прагне до не­упередженості й об'єктивності. Він протистоїть будь-яким особис­тим, соціальним, організаційним, економічним, політичним факто­рам і впливам, які можуть призвести до зловживань чи неправомір­ного застосування його знань та умінь.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]