Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Липич граматика2.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
684.03 Кб
Скачать

63

Міністерство науки і освіти України

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут філології

В.М.Ліпич

ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:

МОДУЛЬНИЙ КУРС

Навчальний посібник для студентів

спеціальності 6.020303 Українська мова та література

Бердянськ

2010

УДК 808.3-541.42:800.23

ББК

Рецензенти: кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Г.Л. Вусик; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання мов Л.Я.Романова.

Друкується за рішенням вченої ради Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету

(протокол № 2 від 7.10.2009 р.)

Ліпич В.М. Історична граматика української мови: Модульний курс: Навч. посіб. – Бердянськ, 2007. – 93 с.

Посібник містить навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Історична граматика української мови»: програму курсу, тематику лецій, практичних занять, завдання для самостійної роботи, списки рекомендованої літератури, тестові та контрольні завдання.

ЗМІСТ

Передмова ……………………………………………………………….. 4

Програма курсу……………………………………………………........... 5

Структура залікового кредиту курсу…………………………………… 12

Тематика рефератів ……………………………………………………… 14

Наукова і навчальна література з курсу …………………………………21

Заліковий кредит 1……………………………………………………… 24

Змістовий модуль 1………………………………………………… 24

Змістовий модуль 2…………………………………………………..44

Заліковий кредит 2………………………………………………………...63

Змістовий модуль 3…………………………………………………..63

Змістовий модуль 4…………………………………………………..72

Тематика самостійної роботи……………………………………………..79

Тестові завдання……………………………………………………………87

Завдання для контрольної роботи ………………………………………...90

Передмова

Курс історичної граматики української мови посідає важливе місце в системі філологічної підготовки вчителя чи майбутнього науковця-мовознавця, оскільки повинен дати глибокі знання з історії розвитку звукової системи, граматичної будови та словникового складу української мови від найдавніших часів до наших днів, підготувати студентів до вивчення курсу історії української літературної мови.

На сьогодні так склалося, що студенти-філологи недостатньо забезпечені підручниками та збірниками вправ з історичної граматики української мови, тому пропонований навчальний посібник має на меті допомогти студентам організувати роботу над засвоєнням теоретичного иатеріалу і виробленням практичних навичок з курсу історичної граматики української мови.

Навчальний посібник включає модульну програму курсу, тематику лекцій з планами, списком літератури, плани практичних занять з методичними рекомендаціями щодо їх виконання, завдання для аудиторної, самостійної роботи, а також матеріали для контролю знань. У програмі визначено зміст дисципліни, мета і завдання її викладання, перелік практичних занять, перелік питань, які пропонуються студентам для самостійного опрацювання, список навчальної та наукової літератури.

Матеріал структуровано за окремими блоками: теоретичним і практичним, блоком індивідуальних завдань, запитань для самоконтролю. До кожного практичного заняття визначено основні терміни, комплненти змісту та подано список рекомендованої літератури. Вміщено також дидактичний матеріал для організації та здійснення різних видів і форм контролю знань студентів за кредитно-модульною системою вивчення навчального курсу: поточного, модульного, підсумкового.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Історична граматика української мови

  1. Опис предмета навчальної дисципліни Предмет: історична граматика української мови

Курс:

Підготовка (бакалаврів, магістрів, підвищення кваліфікації)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

2 кредити

модулів: 4 модулі

Змістових модулів:

10 змістових модулів

загальна кількість годин:

72 години

тижневих годин:

Шифр та назва напряму

0203 Філологія

шифр та назва спеціальності

6.020303 Українська мова та література

освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Обов’язкова

Рік підготовки: 2

Семестр: 1

Лекції (теоретична підготовка): 20 годин

Практичні: 12 годин

Самостійна робота:

40 годин

Вид контролю: тестування

контрольна робота

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.