Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Финановый учет в банке_ шпоры.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
12.11.2018
Размер:
432.64 Кб
Скачать

ФО

1.Роль бухгалтерського обліку в управлінні банком. Предмет, метод та об'єкти бухгалтерського обліку

БО в банках – процес спостереження, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання і передавання інформації про господарську діяльність комерційного банку зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

БО в банках України— це складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про операції банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.

Бухгалтерський облік банку є складовою інформаційної системи банку та включає:

— облік операцій за відповідними рахунками на підставі автоматизованих та ручних прово­док;

— складання агрегованих та детальних звітів.

Предмет БО – банківські операції. Що випливають з статутної діяльності банку, а кінцевим продуктом БО є бухгалтерська звітність про господарську діяльність банку.

Система обліку представляє собою сукупність процедур, метою яких є реєстрація всіх операцій банку:

* визначити зміст операції та записати їх;

* описувати операції в часовому вираженні;

* підбивати підсумки проведених операцій відповідно до стандартів БО;

* належним чином подавати операції з відповідними деталями.

Метод БО – сукупність певних правил визначення, записування, класифікації та інтерпретації операцій або подій пов’язаних з діяльністю банку.

Елементи методу БО : документація та інвентаризація, оцінка та калькуляція, рахунки та подвійний запис, бухгалтерський баланс і звітність.

Подія – сукупність обставин, що має певні наслідки для банку (інвентаризація ОФ).

Господарська подія – подія, яка спричиняє до зміни фінансового стану (позиції) банку, тобто до зміни в активах, зобов’язаннях та капіталі банку. К=А-З

Рахунок – систематизовані записи, що відображають вплив операцій та подій на конкретний актив, зобов’язання чи капітал банку.

Фінансовий інструмент – будь-який контракт, в результаті якого виник фінансовий актив одного підприємства і фінансове зобов’язання іншого підприємства.

Фінансові активице такі активи, які існують або у формі грошових коштів або контрактного права отримувати грошові кошти чи інший фінансовий актив від підприємства-контрагента банку (наприклад, кредити надані) або контрактного права обмінювати фінансові інструменти з іншим підприємством.

Фінансові зобов’язання — це такі зобов'язання, які існують як контрактні зобов'язання і підлягають погашенню перед кредитором або у формі передання грошових коштів чи іншого фінансового активу, або шляхом обміну фінансовими інструментами з кредитором.

Інструмент капіталу це контракт, який засвідчує право його власника на залишкову частку в активах підприємства (банку) після вирахування всіх його зобов'язань.

Фінансовий стан (позиція) відображає чим володіє банк (економічні ресурси) і що він кому заборгував на даний момент часу. Економічний ресурс є власністю банку (актив). Джерела за рахунок яких отримані ресурси – зобов’язання та капітал.

Система БО має задовольнити такі вимоги:

* актуальність – усі здійснювані банком операції слід щодня відображувати в балансі і в оборотно-сальдовій відомості, завдяки чому: клієнт і банк дістають актуальну інформацію, у разі виявлення помилки клієнт може своєчасно подати рекламацію;

* надійність – помилкових записів уникають завдяки автоматичному контрою та узгодженню в системі автоматизації банку (САБ): скорочуються витрати на виправлення можливих помилок, не порушується впевненість клієнта в банках;

* ефективність – між банківськими операціями, що приносять дохід, та витратами на їх проведення, має виконуватися певне співвідношення, 0що має забезпечити тривале функціонування банку.

Отже, БО в банку стає раціонально організованим і спрямованим на те, щоб підтримувати і підвищувати конкурентоспроможність банку.

Об’єкти: А,П,Дох,Витр.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]