Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
760.26 Кб
Скачать

1. Фінанси розглядаються:

1) у вузькому розумінні — грошові відносини і фінансова діяльність, що відображаються у доходах і витратах окремих суб'єктів фінансових відносин;

2) у широкому трактуванні — відносини, що складаються у суспільстві в процесі руху вартості створеного валового внутрішнього продукту (ВВП), який, у свою чергу, відображається у грошових потоках, що виникають між окремими суб'єктами фінансових відносин і пов'язані з формуванням відповідних доходів і здійсненням видатків.

Фінанси - це економічна категорія, що має вартісний характер і

пов'язана з товарно-грошовими відносинами.

Функції

1.накопичувальна-акумулюючи і регулюючи фінансові ресурси держава здатна впливати на формування оптимальних пропорцій між нагромадженням і споживанням виробничою і невиробничою сферами, окремими галузями народного господарства та регіонами.

2. стимулююча-підвищує ефективність використання факторів вир-ва, регулювати вартісні пропорції, так щоб вони створювали достатні умови для проведення режиму економії ресурсів, зростання продуктивності праці і якості продукції.

3. Розподільча функція проявляється у процесі розподілу валового

внутрішнього продукту у вигляді утворення фондів грошових коштів та

використання їх за цільовим призначенням. Об'єктами фінансового розподілу виступають:

валовий внутрішній продукт

національне багатство

національний дохід

4. Контрольна функція фінансів обумовлена об'єктивно притаманною їм

здатністю кількісно відображати рух грошових потоків і забезпечувати

контроль за дотриманням пропорцій в розподілі валового внутрішнього

продукту, правильністю формування, розподілу та використання фінансових

ресурсів держави і суб'єктів господарювання. часного суспільства важко переоцінити.

Фінанси:

• Забезпечують кругообіг матеріальних ресурсів, товарів послуг і тим самим неперервність процесу відтворення виробництва та життєдіяльності суспільства як на макро-, так і на мікрорівні.

• Забезпечують поступальний розвиток національної економіки держави, зокрема створення ВВП, формування централізованих фондів держави.

• Забезпечують перерозподіл національного доходу через бюджет та через інші централізовані фонди для забезпечення життєдіяльності незаможних груп населення, закупівлі державою суспільних благ і послуг (неділимі блага) оборонного, освітнього, природоохоронного, науково-дослідницького характеру тощо.

• Здійснюють розподіл і перерозподіл первинних і вторинних доходів між галузями, регіонами, соціальними верствами населення, окремими юридичними і фізичними особами на користь тих, які економічно є більш ефективними.

• Приймають активну участь у підтримці виробничого процесу, забезпечуючи його необхідними складовими на кожному його етапі, контролюючи за ефективним використанням ресурсів, праці.

• Надають можливість здійснення різноманітних видів ефективної економічної діяльності шляхом мобілізації грошових ресурсів внаслідок використання фінансових інструментів (наприклад, випуск цінних паперів) та забезпечують оптимальний розподіл мобілізованих ресурсів.

• Дозволяють забезпечити ефективного власника виробничих активів шляхом подрібнення виробничих активів та "плавного" перетікання їх від одного до іншого власника (власників).

• Утворюють систему фінансових показників, які відіграють роль індикаторів стану і розвитку економічних і соціальних сфер суспільства і дозволяють визначити "здоров'я" економіки.

• Забезпечують можливість перевірки дотримання законодавства з фінансових питань, своєчасності й повноти виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом, податковими органами, банками, а також забезпечення взаємних розрахунків підприємницьких структур.

2. Початкове застосування цей термін отримав в Італії у XIII ст..

Вперше у сучасному трактуванні категорія "фінанси" почала

застосовуватися у Франції, латинське "financia" перетворюється на

французьке "finance", що означає готівку або дохід.

Фактично, саме наявність у процесі розширеного відтворення стадії

"розподіл-обмін" і обумовлює виникнення фінансових відносин. Без неї було

б неможливим формування грошового потоку. Причому, слід зазначити, що

сам характер акту купівлі-продажу передбачає, що грошовий потік може формуватися до початку виробництва продукту - авансові надходження; в процесі реалізації продукції - отримання готівки або зарахування коштів на рахунок підприємства-виробника; після отримання продукції підприємством-покупцем - комерційне кредитування. Головним є те, що обмін відбувається за допомогою та через застосування грошей як засобу платежу.

Другою умовою, що визначає об'єктивну необхідність фінансів, є дія

закону вартості, який діє всюди, де є товарне виробництво. Продукт-товар може бути обміняним на інший лише за умови рівновеликих витрат суспільно необхідної праці на їх виробництво, тобто за умов їх однакової вартості. У товарному виробництві вартість товарів-продуктів, послуг, робіт визначається за допомогою грошей, в грошовій формі. Виникає необхідність для визначення вартості використовувати такі категорії, як собівартість, ціна, прибуток, грошові накопичення.

Наступною умовою, що визначає об'єктивну необхідність фінансів, є

принцип розподілу згідно витраченої праці або принцип матеріальної

зацікавленості. За умов відмінностей характеру праці, рівня освіти, ступеня

кваліфікації, вимір витрат праці кожного працівника є можливим лише в грошовій формі. В грошовій формі визначається і рівень оплати кожного працівника, і його частка у валовому внутрішньому продукті. Таким чином, за допомогою системи грошових відносин забезпечується відповідна еквівалентність щодо відтворення затрат праці членів суспільства.

Четверта передумова, що визначає необхідність фінансів, це наявність

держави.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]