Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ф_зколлоїдна х_м_я Шишк_на Л.О. ВХП.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.05.2019
Размер:
248.83 Кб
Скачать

Спеціальність: 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

Дисципліна «Фізколлоїдна хімія»

  • Пояснювальна записка

  • Тематичний план

  • Література

  • Лабораторні роботи

  • Практичні роботи

  • Тести

Пояснювальна записка.

Програмою предмета “Фізична і колоїдна хімія” передбачено вивчення зв’язку між фізичними процесами та хімічними явищами, які супроводжують ті процеси, між структурою і властивостями дисперсних систем, між будовою і властивостями органічних речовин, які складають основу продуктів харчування.

В результаті вивчення предмету студенти повинні знати:

основи термодинамічних розрахунків, найважливіші фізичні та хімічні характеристики речовин, властивості розчинів, кінетику хімічних реакцій, шляхи управління процесами, принцип дії каталізаторів та ферментів, будову, властивості та способи одержання дисперсних систем, до яких відносяться більшість продуктів харчування, хімічну сутність головних технологічних процесів.

Повинен вміти: робити термодинамічні розрахунки меню, одержувати дисперсні системи по певній методиці, робити розрахунки фізико-хімічних величин, визначити їх дослідним шляхом.

В процесі вивчення предмета необхідно сприяти формуванню у студентів науково-матеріалістичних поглядів, інтересу4 до професії, усвідомлення відношенні до своїх функцій, елементарної грамотності в питаннях екології, інтересу до науково-технічного прогресу, розвитку навичок практичної роботи з інструктивним матеріалом.

Вивчення предмету повинно сприяти розвитку творчого мислення, інтересу до пізнавальної діяльності, виробітки навичок самостійної роботи з науковою і учбовою літературою.

Послідовність вивчення тем предмету основана на слідуючих положеннях. Фізична хімія є основою для вивчення курсу колоїдної хімії, тому що будова і властивості дисперсних систем вивчаються на основі закономірностей фізичної хімії. Ці два розділи об’єднує тема: ”Поверхневі явища. Адсорбція”.

В програмі реалізується принцип послідовного ускладнення і конкретизації вивчаючих об’єктів від простих класичних моделей – газ, рідина, тверде тіло, розчин до реальних систем – емульсії, піни, порошком, суспензії, студені і т.д.

Аналіз між предметних зв’язків ліг в основу включення в програму учбових питань, які пояснюють на основі методів і положень фізколоїдної хімії, як протікають біологічні, фізіологічні, технологічні процеси; принципи роботи торгівельно-технологічного обладнання, правила зберігання сировини і готової продукції, методи контролю якості напівфабрикатів і готових страв. Ці надало особливого характеру вивчення предмета “Фізична і колоїдна хімія” як наукової основи спец дисциплін. Товарознавство харчових продуктів, “Торгівельно-технологічне обладнання”, “Технологія приготування їжі”.

В процесі викладання предмета необхідно використовувати технічні засоби навчання, таблиці, схеми, плакати, максимально збільшити число демонстрацій на уроках. Із активних форм навчання можна використовувати повідомлення учнів, доповіді, реферати, лабораторні роботи, лекційно-семінарські заняття.

Тематика і методика проведення лабораторних робіт обумовлені задачею формування у студентів навиків експериментальної роботи, роботи з обчислювальною технікою і приладами, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, розвитку творчого мислення, оволодіти методиками визначення фізико-хімічних величин і одержання дисперсних систем.

Тематичний план

з предмету “Фізична та колоїдна хімія”

з спеціальності 5.091711 “Технологія харчування”

денного відділення

п/п

Т Е М И

Всього

годин

Без самостійних робіт

У тому числі

Сам робота

Лекції

Практичні

заняття

1

Розділ І. Фізична хімія.

Тема 1. Вступ.

5

2

2

-

3

2

Тема 2. Основні поняття і закони термодинаміки. Термохімія.

12

6

4

2

6

3

Тема 3. Агрегатні стани речовин, їх характеристики.

11

6

2

4

5

4

Тема 4. Хімічна кінетика та каталіз. Хімічна рівновага.

12

6

4

2

6

5

Тема 5. Властивості розчинів.

13

6

4

2

7

6

Тема 6. Поверхневі явища. Адсорбція

12

6

4

2

6

7

Розділ ІІ. Колоїдна хімія.

Тема 7. Предмет колоїдної хімії.

7

2

2

-

5

8

Тема 8. Колоїдні розчини.

14

8

4

4

6

9

Тема 9. Грубодисперсні системи.

10

4

4

6

10

Тема 10. Найважливіші органічні речовини, які використовуються в технології приготування їжі. Розчини полімерів.

12

5

4

1

7

Всього:

108

51

34

17

57

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]