Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Фінансовий ринок Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Передмова

У сучасних умовах розвитку української економіки виникає потреба в розробці та оволодінні ефективними підходами до механізму реалізації функцій держави та окремих суб’єктів у системі ринкових відносин. Засвоєння студентами матеріалу з курсу «Фінансовий ринок» дасть їм змогу зрозуміти суть складного економічного світу, виробити уміння пов’язувати теорію соціальних, економічних процесів та явищ як з вітчизняною господарською практикою, так і з міжнародною.

Знання теоретичних основ механізму функціонування фінансового ринку, що виступає як економічний простір, де формуються відносини купівлі-продажу фінансових ресурсів, дає змогу швидше опанувати зміни, які відбуваються у сфері фінансових відносин.

У процесі вивчення дисципліни забезпечується формування у студентів різностороннього економічного мислення в області функціонування фінансового ринку як специфічної сфери фінансових відносин, придбання практичних навичок аналізу фінансово-економічних проблем стану фінансових відносин та їх впливу на соціально-економічних розвиток суспільства.

Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання складений на основі програми навчальної дисципліни «Фінансовий ринок».

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Завдання: допомогти майбутнім фахівцям сформувати комплексне розуміння взаємозв’язків на фінансовому ринку та системи спеціалізованих фінансових інститутів; визначити роль держави на фінансовому ринку; висвітлити основні напрямки державної політики в галузі регулювання відносин, що виникають на фінансовому ринку.

Предмет: відносини, що виникають у процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів.

В результаті вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Для послідовного опрацювання тем курсу студентам необхідно звернутись до рекомендованої літератури перелік якої наведено у посібнику.

Порядок вивчення окремих тем і питань, визначених тематичним планом дисципліни, який відображає структуру програми і логіку даного курсу, забезпечує послідовний розгляд основних закономірностей функціонування фінансового ринку.

Після вивчення курсу дисципліни студенти здають іспит.

Відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу, студенти повинні оволодіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями.

 1. Програма навчальної дисципліни

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

В результаті вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції

 • здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручників, навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету та ін.);

 • здатність ефективно організовувати свій час;

 • здатність вирішувати проблеми;

 • здатність приймати рішення.

Міжособистісні компетенції

 • здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

 • здатність працювати у команді та в міжнародному контексті;

 • здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності;

 • прихильність до етичних цінностей.

Системні компетенції

 • здатність застосовувати знання на практиці;

 • здатність до творчості (генерування нових ідей);

 • здатність працювати автономно;

 • здатність до ініціативи і підприємництва;

 • відповідальність за якість;

 • прагнення до успіху.

Спеціальні компетенції

 • здатність логічно і послідовно викладати засвоєні знання;

 • здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення;

 • уміння демонструвати розуміння загальної структури дисципліни і зв’язок між її розділами;

 • оволодіння правилами і порядком проведення операцій на внутрішньому фінансовому ринку України;

 • розуміння принципів та форм організації функціонування фінансових інститутів;

 • володіння знаннями щодо особливостей обігу різних видів фінансових ресурсів;

 • вміння оцінювати дохідність операцій з фінансовими активами;

 • володіння методикою оцінювання фінансових ризиків;

 • вміння здійснювати аналіз стану фінансового ринку;

 • володіння знаннями щодо видів, форми і методів регулювання фінансового ринку;

 • здатність приймати правильні управлінські рішення в умовах швидкої зміни ринкової кон’юнктури.