Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Фінансовий ринок Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Ситуаційні завдання

 1. Вексель на суму 18 000 грн., виданий 14.05. терміном погашення 20.11, цього ж року був взятий до обліку в банк 10.10, за обліковою ставкою 36% річних способом 365/360. На номінальну вартість векселя передбачалось нарахування простих відсотків із процентною ставкою 25% річних способом 365/365. Знайти суму отриману векселедержателем та провести аналіз доходу банку, враховуючи, що рік високосний.

 1. Ощадний сертифікат номіналом 350 000 грн. з нарахуванням відсотків за ставкою 24% річних і терміном півроку було куплено за 10 днів до погашення і продано через 5 днів. Значення ставок відсотків за депозитами в моменти купівлі та продажу становили 20% і 18% річних, відповідно. Визначити дохід від операції купівлі-продажу і її дохідність у вигляді ефективної річної ставки відсотків при розрахунковій кількості днів на рік – 360.

 1. Позичальник має намір через 2 міс. взяти позику в кредитора А на 3 млн. дол. Прагнучи уникнути процентного ризику, він фіксує ставку кредитування, укладаючи з банком Б угоду про ФПС (форвардну процентну ставку), виступаючи в ній покупцем. Банк Б визначає ФПС у розмірі 8,65% річних. Якщо через 2 місяці поточна ринкова ставка становитиме 8,75%, то яку розрахункову суму сплачує банк клієнту на дату погашення.

 1. Для погашення боргу величиною 100 000 грн та терміном погашення 18.04 боржник виписав своєму кредитору векселі: один – на суму 10000 грн і терміном погашення 25.06, другий на суму 20000 грн і строком погашення 5.07 і два однакові векселі з термінами погашення 18.05 і 03.06. Визначити, яка номінальна ціна цих двох векселів при 16% річних.

 1. Банк «Гарант» приймає рішення щодо кредитування підприємства «Соняшник», що може сплатити кредит з виручки 27,4 тис. грн, яку воно одержить через 6 місяців. Процентна ставка за короткостроковим кредитом складає 18% річних. Яку суму надасть банк підприємству в кредит.

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть форми кредитних відносин.

 2. За якими ознаками класифікують кредит?

 3. У чому полягає специфіка кредитування різних категорій позичальників (фізичних осіб, корпорацій, комерційних банків)?

 4. На які параметри застави потрібно насамперед звернути увагу при наданні кредиту під заставу?

 5. Назвіть основні види кредитів, що надаються корпораціям.

 6. У чому полягає специфіка кредитування під заставу товарно-матеріальних запасів та під дебіторську заборгованість?

 7. Назвіть форми державного кредиту.

 8. Назвіть основні принципи банківського кредитування.

 9. Що є комерційний кредит?

10.З якою метою надаються комерційні кредити?

11. У чому призначення державного кредиту?

Бібліографічний опис:

5, 14, 15, 18, 27 – 31, 34 – 37, 46- 51.

Тема 5. Валютний ринок

Мета

 • закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим навчальним матеріалом;

 • розвиток самостійності мислення.

План вивчення теми

 1. Здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку.

 2. Переміщення валюти через митний кордон України.

 3. Правила переказу іноземної валюти за межі України.

 4. Використання готівкової іноземної валюти на території України.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Операції на валютному ринку які проводяться між банками називаються оптовими чи міжбанківськими. Міжбанківський ринок є основою валютного ринку, тому що тут відбувається формування попиту і пропозицій валюти, ціни на цей специфічний товар.

Студентам потрібно з’ясувати хто є суб’єктами міжбанківського валютного ринку України, зосередити увагу на переліку документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти кожним із учасників цього ринку; хто і для яких цілей мають право купувати іноземну валюту; які є обмеження щодо терміну продажу іноземних валют та проведення валютних операцій на міжбанківському валютному ринку України.

Суб’єкти міжбанківського валютного ринку України мають право здійснювати на ринку спот операції з купівлі-продажу іноземних валют за вільним договірним курсом без обмеження розміру маржі між курсами купівлі та продажу у разі, коли Національним банком не встановлені граничні розміри маржі.

При проведенні безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України суб’єкти ринку отримують комісійну винагороду від клієнтів у гривнях. Розмір комісійної винагороди та граничні розміри маржі за строковими угодами з валютою встановлюються суб’єктами ринку самостійно.

Уповноваженому банку та уповноваженій кредитно-фінансовій установі згідно з їх власними тарифами дозволяється отримувати комісійну винагороду в іноземній валюті за рахунок коштів клієнтів, якщо операції, які вони виконують за дорученням клієнтів, пов’язані зі сплатою комісійної винагороди в іноземній валюті іноземному банку-кореспонденту та зі сплатою коштів міжнародним платіжним системам і міжнародним системам зв’язку за користування їхніми послугами.

Уповноважені банки та кредитно-фінансові установи, які виступають покупцями іноземної валюти, несуть повну відповідальність за наявність усіх документів, які є обов’язковими для здійснення операцій купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. У разі виявлення порушень при проведенні валютних операцій з боку уповноваженого банку чи кредитно-фінансової установи вони позбавляються ліцензії на право здійснення операцій з валютними цінностями.

При вивченні другого питання плану студенти повинні засвоїти, що порядок та умови ввезення іноземної валюти в Україну громадянами-резидентами, та вивезення іноземної валюти з України фізичними особами-резидентами і нерезидентами, а також юридичними особами-резидентами визначені Порядком переміщення валюти через митний кордон України, затвердженим постановою Правління НБУ та Державного митного комітету 14.03.93 р. № 19029/381.

Студентам необхідно з’ясувати у яких випадках і в яких розмірах фізичні особи-резиденти і нерезиденти та юридичні особи-резиденти можуть вивозити іноземну валюту за кордон, в яких випадках для вивозу валюти за кордон потрібно мати ліцензію НБУ; на яких умовах пропускається іноземна валюта, що ввозиться в Україну громадянами-резидентами і в яких випадках на ввезення валюти готівкою потрібно мати спеціальний дозвіл НБУ.

З метою забезпечення майнових прав громадян щодо розпорядження власними коштами встановлені правила переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб-резидентів та нерезидентів.

Студенти повинні з’ясувати в яких випадках дозволяється переказ іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів і яку суму дозволяється переказувати у кожному з цих випадків.

При вивченні питання щодо використання готівкової валюти на території України студенти повинні пам’ятати, що основним платіжним засобом для здійснення готівкових розрахунків та території України є національна валюта. Однак у визначених випадках для розрахунків між резидентами та нерезидентами, юридичними й фізичними особами може використовуватись готівкова іноземна валюта.

Використання готівкової іноземної валюти з власних поточних рахунків юридичними особами-резидентами та розташованими на території України представництвами юридичних осіб-нерезидентів здійснюється згідно з Правилами використання готівкової іноземної валюти на території України, затвердженими постановою Правління НБУ від 28.03.98 р. № 119.

Тести

1. Валютні ринки – це:

 1. офіційні центри, в яких зосереджено торгівлю валютою;

 2. специфічна сфера товарних відносин, де об’єктом операції є наданий в позичку грошовий капітал і формується попит та пропозиція на нього;

 3. сукупність конверсійних та депозитно-кредитних операцій в іноземних валютах, що здійснюються між контрагентами – учасниками валютного ринку за ринковим курсом або відсотковій ставці;

 4. специфічна сфера ринкових відносин, де об’єктом операцій є цінні папери.

2. На валютному ринку відбуваються наступні операції:

  1. з опціоном і «спот»;

  2. форвардні і ф′ючерені;

  3. конверсійні;

  4. всі разом.

3. В міжнародних розрахунках «інкасо» має такі особливості:

   1. як правило, має документальний характер, тобто банки приймають на інкасо доручення експортерів при наявності комерційних документів;

   2. розрахункові документи акцептуються імпортером у попередньому порядку;

   3. широко застосовується кредит: експортеру – у вигляді дисконту; імпортеру – у вигляді підтоварних позик;

   4. правильної відповіді немає.

4. Виберіть оптимальні способи здійснення валютної інтервенції:

 1. використання національної валюти;

 2. використання резервів у іноземній валюті;

 3. продаж цінних паперів, розміщених в іноземній валюті;

 4. емісія грошей.

5. З якою метою центральний банк купує валюту на валютному ринку?

  1. щоб підвищити курс іноземної валюти;

  2. щоб підвищити курс національної валюти;

  3. щоб знизити курс іноземної валюти;

  4. щоб поповнити золотовалютні запаси.

 1. Угоди агентів валютного ринку щодо обміну обумовлених сум грошової одиниці однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на певну дату – це …

7. Конверсійні операції поділяються на дві групи:

 1. операції типу спот або поточні конверсійні операції;

 2. форвардні конверсійні операції;

 3. операції репо;

 4. правильної відповіді немає.

8. Міжнародний ринок поточних конверсійних операцій називається:

  1. спот-ринком;

  2. валютним ринком;

  3. форвард-ринком;

  4. правильної відповіді немає.

9. Ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни або міжнародним платіжним засобом (СДР, євро) – це …

   1. спот-курс;

   2. валютний курс;

   3. спред (spread);

   4. правильної відповіді немає.

10. При прямому котируванні іноземної валюти курс продажу буде … курсу покупки:

    1. менше;

    2. більше;

    3. рівний;

    4. протилежний.

11. Різниця між правою і лівою стороною котировки валюти називається спред (spread) або маржа (margin). Розмір маржі може змінюватись залежно від декількох причин:

 1. статусу контрагента та характеру відносин між контрагентами;

 2. ринкової кон’юнктури;

 3. валюти, що котирується, і ліквідності ринку та суми угоди;

 4. правильної відповіді немає.

12. Операція з купівлі-продажу валюти з наступною оберненою угодою для отримання прибутку від різниці валютних курсів:

 1. непрямий валютний арбітраж;

 2. пряме та непряме котируваня;

 3. валютний арбітраж;

 4. правильної відповіді немає.

13. Валютний арбітраж буває:

 1. часовий та просторовий;

 2. простий та складний;

 3. непрямий арбітраж;

 4. правильної відповіді немає.

14. Для різних видів конверсійних операцій може існувати різний валютний курс. Прийнято виділяти декілька видів валютних курсів:

 1. валютний курс із безготівкових міжбанківських угод;

 2. обмінний курс валютних бірж;

 3. валютний курс готівкових угод;

 4. правильної відповіді немає.

15. Овернайт (overnight) – це …

 1. касові валютні операції;

 2. термінові валютні операції;

 3. великий міжнародний банк;

 4. правильної відповіді немає.

16. Маркет-мейкери (market makers) – це …

17. Маркет-юзери (market users) – це …

18. Курс обміну між двома валютами, за винятком долара США:

 1. спот-курс;

 2. своп-курс;

 3. крос-курс;

 4. правильної відповіді немає.

19. Ця валютна операція є угодою, при якій платежі проводяться у встановлений термін ( від одного тижня до п’яти років) за курсом, зафіксованим на час укладання угоди контрактом, тобто, це угоди, в яких сторони домовляються про поставку певної суми валюти через конкретний період часу після укладання угоди за курсом, зафіксованим в угоді:

 1. форвард-курс (форвардний курс);

 2. крос-курс;

 3. аутрайт;

 4. правильної відповіді немає.

20. Валютна операція, що поєднує купівлю валюти на умовах спот в обмін на національну з наступними викупами (англ. swop – міняти, а на жаргоні валютного ринку – угода «купи-продай»):

 1. операція опціон:

 2. операція ф′ючере;

 3. операція своп;

 4. правильної відповіді немає.

21. Існує тісна залежність: без конвертованості валюти немає розвиненого ринку, без останнього не може бути повністю конвертованої валюти. Умовою конвертованості національної грошової одиниці є створення елементів власне конвертованості:

 1. реального курсу валюти;

 2. валютного ринку;

 3. свободи експортно-імпортних операцій та використання в них національної валюти;

 4. правильної відповіді немає

22. Валютний ринок є системою сталих і водночас різноманітних економічних та організаційних відносин між учасниками міжнародних розрахунків з приводу:

 1. зовнішньої торгівлі та валютних операцій;

 2. здійснення інвестицій та надання послуг;

 3. різних видів діяльності, які вимагають обміну і використування різних іноземних валют;

 4. правильної відповіді немає;

 5. усі відповіді правильні.