Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Фінансовий ринок Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Бібліографічний список:

13- 15, 16, 18, 27 – 29, 31, 34, 46- 51.

Змістовий модуль 3. Класифікація фінансових ринків

Семінарське заняття № 2

Тема 3. Грошовий ринок

Мета заняття

  • поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про сутність фінансових послуг на грошовому ринку, взаємозв’язок грошово-кредитної та бюджетної політики держави..

План семінарського заняття

  1. Поміщення капіталу в банківських установах.

  2. Операції з інструментами грошового ринку.

  3. Державні фінансові інститути на грошовому ринку. Діяльність емісійного банку та Державного казначейства.

  4. Взаємозв’язок грошово-кредитної та бюджетної політики держави.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Вивчення цієї теми необхідно почати з оволодіння основними поняттями фінансових послуг на грошовому ринку. Треба усвідомити, що грошовий ринок - складова частина грошового обороту, його ключовий елемент. Він виступає як механізм перерозподілу грошових коштів між секторами і суб’єктами економіки, збалансування окремих грошових потоків та грошового обороту в цілому.

Характерною ознакою грошового ринку є те, що на ньому продається і купується такий специфічний товар, як гроші. Функції грошового ринку - забезпечення короткострокових ліквідних фінансових потоків, купівлі-продажу грошей як засобу платежу, касового виконання державного бюджету.

Важливу роль у збалансованості грошового ринку і грошового обігу мають заощадження та інвестиції. Тому готуючись до обговорення питання про розміщення капіталу в банківських установах, треба звернути увагу на те, що альтернативою на вміння банків робити позички є їх вміння притягувати депозити. Студентам необхідно усвідомити, що депозит має двояку природу: з одного боку, він представляє гроші, які вкладник може зняти з рахунку, а з другого - це капітал, оскільки він приносить володарю відсотки.

При підготовці до обговорення другого питання необхідно усвідомити, що грошовий ринок має дуже складний механізм функціонування. На ньому діє багато різних за цілями суб’єктів: продавці, покупці, посередники. Застосовуються різноманітні інструменти: векселі, сертифікати депозитів, комерційні цінні папери, банківські акцепти тощо. Студентам необхідно звернути увагу на види та функції інструментів грошового ринку: казначейські та комерційні векселі. Необхідно з'ясувати особливості векселів, а також причини, з яких в Україні векселі не мають широкого використання, що на це впливає і що може поліпшити умови використання векселів в Україні.

Готуючись до обговорення третього питання щодо діяльності емісійного банку, студенти повинні усвідомити, що центральний банк посідає перший рівень у банківській системі і покликаний регулювати її діяльність у межах прав і повноважень, наданих йому законом. Необхідно звернути увагу на те, що головне завдання центробанку - забезпечити стійкість національних грошей.

Щодо діяльності Державного казначейства, то спершу студенти повинні з’ясувати, для чого воно було засновано, які функції на нього покладено державою. Треба зрозуміти, що казначейство повинно забезпечити акумуляцію грошових коштів державного бюджету на єдиному рахунку, що через цей орган має проводитися економне, цільове використання коштів державного бюджету.

Засвоївши суть третього питання, студенти повинні знати сутність і зміст таких термінів і понять:

При підготовці до обговорення четвертого питання студенти повинні зрозуміти, що грошово-кредитна політика зосереджена в руках НБУ і представляє собою сукупність заходів центробанку, спрямованих на регулювання пропозиції (маси) грошей, а бюджетна політика держави - це сукупність заходів держави, спрямованих на:

  • забезпечення фінансовими ресурсами соціального захисту населення і функціонування соціально-культурної сфери на гарантованому державному рівні; сприяння процесу макроекономічної стабілізації і структурної перебудови економіки України;

  • здійснення податкової політики;

  • оптимізацію рівня бюджетного дефіциту і розширення неемісованих джерел його фінансування.

Студентам необхідно проаналізувати методи монетарної та бюджетної політики держави і визначитись, у чому полягає взаємозв’язок цих політик.