Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Фінансовий ринок Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Навчально-методичний посібник Фінансовий ринок Старченко Лідія Іванівна

С77

Фінансовий ринок: для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укл. Л.І.Старченко – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012 – 129с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» розроблений згідно з навчальним планом і програмою навчальної дисципліни, призначений для студентів денної форми навчання.Мета підготовки та видання даного посібника – надання допомоги студентам по вивченню теоретичного матеріалу курсу «Фінансовий ринок».

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи, семінарських, практичних і індивідуальних завдань, питання до підсумкового контролю, список рекомендованої літератури.

УДК 65.262 – 1

Підп. до друку 21.01.2009. Формат 84 х 1 08 1/32 Папір друк.

Ум. друк. арк. Тираж Замовлення № 289

____________________________________________________________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

130