Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Фінансовий ринок Ден. 2012 .doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Ключові терміни і поняття:

 • посередництво;

 • комісійна діяльність;

 • комерційна діяльність;

 • фінансовий посередник;

 • дилери;

 • брокери;

 • трейдери;

 • скальпери;

 • спредери;

 • маклери;

 • джобери;

 • трансформаційні послуги посередників;

 • акумуляція заощаджень;

 • саморегулівні організації.

Питання для обговорення

 1. У чому полягає сутність поняття “фінансове посередництво”?

 2. Які послуги надають фінансові посередники на первинному ринку?

 3. Які спеціалізовані фінансові інститути здійснюють свою діяльність на фінансовому ринку?

 4. Які посередники представлені на фінансовому ринку України?

 5. У чому полягає головна мета фінансового посередництва?

 6. Наведіть приклади агентських послуг, що надаються фінансовими посередниками учасникам ринку?

 7. У чому полягає сутність лізингових послуг?

 8. З чим пов’язані поява та розвиток ринку факторингових послуг?

 9. У чому полягає суть факторингових послуг?

 10. Які види факторингових послуг надають факторингові компанії?

 11. У чому полягає суть брокерської та дилерської діяльності?

 12. Чим викликане розширення спектра фінансових послуг, що надаються брокерськими фірмами?

 13. У чому полягають основні функції комерційних банків?

 14. Чому знижується роль універсальних комерційних банків на грошових ринках західних країн?

 15. У чому полягає діяльність, спрямована на спільне інвестування коштів?

 16. Які існують основні типи інвестиційних компаній?

 17. Чому фонди відкритого типу більш поширені, ніж закриті фонди?

 18. У чому полягає специфіка функціонування інвестиційного трасту?

 19. Чим відрізняються трасти від інших інститутів спільного інвестування?

 20. Які існують вітчизняні інститути спільного інвестування? Чим обумовлена їх поява та розвиток?

 21. Які основні типи компаній здійснюють діяльність на ринку страхових послуг?

 22. Які форми страхових компаній можуть бути створені на території України?

 23. У чому полягають відмінності між ощадними та комерційними банками?

 24. З якою метою створюються кредитні спілки?

 25. Які види діяльності здійснюють інвестиційні банківські фірми?

 26. Як функціонують системи пенсійного забезпечення в різних країнах?

 27. Як функціонує система недержавного пенсійного забезпечення?

 28. Які довірчі операції здійснюють довірчі товариства на території України?

 29. Як ви вважаєте, на якій стадії розвитку знаходиться фінансове посередництво в Україні? Які чинники впливають на цей розвиток?

 30. На вашу думку, які заходи треба здійснити в нашій країні для стимулювання розвитку посередництва?

Тести

1.Фiнансовi посередники - це органiзацiї, основним предметом дiяльностi яких є:

а) перерозподiл ризику;

б) торгiвля фiнансовими iнструментами;

в) розподiл ресурсiв у часi;

г) вiрнi а i б;

д) вірні а і в;

е) усі відповіді правильні.

2. Мета фiнансового посередника:

а) одержання прибутку, розподiл ресурсiв у часi;

б) емiсiя цiнних паперiв;

в) акумуляцiя заощаджень i використання їх для iнвестування виробництва;

г) торгiвля фiнансовими iнструментами.

3. Якi з перелiчених функцiй виконують фiнансовi посередники?

а) забезпечення рiвноваги на ринку фiнансових ресурсiв, перерозподiл ризику, акумуляцiя заощаджень;

б) розподiл труда, забезпечення господарської самостiйностi виробника, трансформацiя низьколiквiдних реальних активiв у високолiквiднi фiнансовi зобов'язання;

в) акумуляцiя збережень, перерозподiл ризику, забезпечення лiквiдностi iнвестицiй, виробництво товарiв i послуг та пропозицiя їх на ринках.

4. Яке з названих визначень Ви вважаєте вiрним?

а) банк - це посередник грошового ринку;

б) банк - це пiдприємство;

в) банк - це i посередник і пiдприємство.

5. Чи є вiдмiнностi в функцiях банкiв i функцiях банківської системи?

а) так;

б) нi.

6. Визначальними ознаками банкiвської системи є:

а) двохрiвнева побудова;

б) система жорстоких обмежень банкiвської дiяльностi та вимог до страхування банкiвських ризикiв;

в) система централiзованого контролю i регулювання руху банкiвських

резервiв;

г) наявнiсть специфiчної iнфраструктури мiжбанкiвського призначення.

д) усi вiдповiдi правильнi.

7. Чим вiдрiзняється дiяльнiсть ощадних банкiв вiд дiяльностi комерцiйних банкiв?

а) набором операцiй, якi виконують;

б) орiєнтацiєю на обслуговування фiзичних осiб;

в) вiдсутнiстю в перелiку цiлей досягнення максимального прибутку.

8. У чому вiдмiннiсть небанкiвських кредитних iнститутiв i банкiвських установ?

а) в досягненнi максимального прибутку;

б) у наборi операцiй, якi виконують;

в) в забезпеченнi специфiчних соцiально-економiчних iнтересiв.

9. Лiзинговi компанiї здiйснюють:

а) видачу позики своїм членам;

б) купiвлю грошових вимог постачальника до покупця та їх iнкасацiю;

в) довгострокову аренду транспортних засобiв, обладнання;

г) правильнi а i б;

д) правильної вiдповiдi немає.

10. Iнвестицiйна компанiя обслуговує:

а) тiльки юридичних осiб;

б) тiльки фiзичних осiб;

в) юридичних i фiзичних осiб тiльки не на фондовій бiржі.

11. Iнвестицiйнi фонди - це:

а) iнвестицiйний консультант;

б) кiнцевий iнвестор;

в) усi вiдповiдi правильнi;

г) правильної вiдповiдi немає.

12. Що належить до обмежень, якi держава накладає на дiяльнiсть інвестицiйних фондiв?

а) розмiри вкладання власних коштiв;

б) обов`язкова диверсифiкацiя вкладань у рiзноманiтнi цiннi папери;

в) розмiри позичкових коштiв;

г) вiрнi а i б;

д) вiрнi б i в;

е) усi вiдповiдi правильнi.