Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Література

[19, 20; 24, 25; 34; 36; 39]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10, 11

Тема 15: Техніко-технологічна база та виробнича потужність

Мета заняття: Закріпити у студентів теоретичні знання й виробити практичні навички розрахунку виробничої потужності підприємства.

План заняття

1. Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва.

2. Складники техніко-технологічної бази, найефективніші способи її формування на підприємстві.

3. Процедура й основні показники (технічна оснащеність праці, рівень технології, технічний рівень устаткування, рівень комп'ютеризації та автоматизації виробничих процесів і управлінських рішень).

4. Загальна характеристика, види та чинники формування (нарощування) виробничої потужності підприємства.

6. Основні методичні принципи розрахунку виробничої потужності створюваного й діючого підприємства.Показники й шляхи підвищення рівня використання виробничих потужностей.

Забезпечення заняття

  1. Методичні вказівки до виконання практичної роботи.

  2. Завдання до практичної роботи.

  3. Тестові завдання.

  4. Технічні засоби навчання (ЕКОМ SITIZEN).

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. У загальному вигляді виробнича потужність провідного цеху або дільниці однакового технологічного устаткування по виготовленню однорідної продукції може бути визначена за однією з таких формул:

Вni = Пв × Фn × КУс, (5.101)

(5.102)

де Вni – потужність і-го виробничого підрозділу підприємства, оди­ниць продукції;

Пв – продуктивність устаткування у відповідних одиницях вимі­ру продукції за годину;

Фп – ефективний (плановий, корисний) річний фонд часу роботи одиниці устаткування, год;

КУС – середньорічна кількість устаткування;

Тртрудомісткість виготовлення одиниці продукції з урахуван­ням коефіцієнта виконання норм, яка визначається за такою формулою:

(5.103)

де t0 - норма часу на виготовлення одиниці продукції (годин);

Кв.н.коефіцієнт виконання норм часу.

Інакше потужність можна визначити за такою формулою:

(5.104)

2. Вихідна виробнича потужність у вартісному виразі (Впвих), обчислюється за формулою:

Впвих = Впвх + Впвв – Впвив, (5.105)

де Впвх – виробнича потужність на початок періоду, грн.;

Впвв – введена в календарному періоді виробнича потужність, грн.;

Впвив – виведена в календарному періоді виробнича потужність, грн.

3. Середньорічна виробнича потужність (Впсер.р) підприємства (цеху) обчислюється за формулою:

(5.106)

де к – кількість місяців експлуатації обладнання з певною потужністю протягом року.

4. Виробнича потужність на підприємствах з безперервним технологічним процесом визначається за формулою:

, (5.107)

де m - маса сировини, що завантажується в агрегат;

кв - коефіцієнт виходу готової продукції з сировини;

Фп - ефективний фонд часу роботи устаткування;

Тц - тривалість виробничого циклу.

5. Виробнича потужність постійної потокової лінії визначається за формулою:

, (5.108)

де r - такт потокової лінії.

6. Виробнича потужність змінної потокової лінії визначається за формулою:

, (5.109)

де Кпер - коефіцієнт, який враховує витрати часу на переналагодження потокової лінії;

r1, r2, rn - такти на виробництво першого, другого, n-ого виду продукції;

d1, d2, dn - доля першого, другого, n-ого виду продукції в загальному обсязі продукції.

7. Для оцінки використання виробничої потужності служить коефіцієнт використання виробничої потужності:

, (5.110)

де В - випуск продукції в натуральному виразі;

Впсер.р - середньорічна виробнича потужність.

8. Пропускна спро­можність устаткування, верстато-годин:

Пспр = Фn × КУс, 9. Пропускну спро­можність устаткування ділять на трудомісткість програми за певним видом робіт і визначають коефі­цієнт виробничої потужності цеху чи дільниці (Кпотуж):

(5.111)

Коефіцієнт виробничії потужності - це співвідношення пропускної спроможності групи устаткування та трудомісткості її виробничої програми.

10. Коефіцієнт завантаження устаткування (Кз.у.) визначається так:

(5.112)

тобто

(5.113)

При Кз.у. = 1 – устаткування використовується повністю;

при Кз.у. > 1 – устаткування перевантажене; при Кз.у. < 1 – устаткування недовантажене.