Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Програма та метод. реком_ЕП_ 2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
292.86 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДніпропетровсьКа державНа фінансоВа академія

Затверджую

Перший проректор - проректор з науково-педагогічної роботи

_________________А.Л. Бикова

„___” ________ 2013р.

Програма та методичні рекомендації

з підготовки до складання

комплексного державного екзамену за фахом

для студентів, які навчаються

у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

Дніпропетровськ – 2013

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедр:

- Економіки підприємств

Зав. кафедри, д.е.н., проф.

____________ Падерін І.Д.

Протокол № 7 від 11.02.2013

- Гуманітарних дисциплін

Зав. кафедри д.філ.н., проф.

____________Капітон В.П.

Протокол № 8 від 11.02.2013

Методичні рекомендації з підготовки до складання комплексного державного іспиту за фахом

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» академія готує кваліфікованих конкурентноспроможних в умовах ринкових відносин фахівців до роботи на підприємствах, в організаціях та установах усіх видів економічної діяльності.

Компетенція бакалавра з економіки і підприємництва визначається високим потенціалом його фундаментальної освіти і ґрунтовною підготовкою для планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, дослідницької діяльності в управлінні підрозділами підприємства та науково-дослідних установах.

Підготовка бакалавра передбачає певні вимоги формування у нього знань і умінь з блоку професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема:

студент повинен знати:

 • сучасну кадрову політику, відтворення використання основних фондів, формування і визначення ефективності інвестицій, конкурентоспроможність продукції та підприємства:

 • методологічні основи розробки та здійснення стратегій на підприємствах, різновиди стратегій підприємства в залежності від економічної ситуації, аналітичний апарат оцінки стратегій діяльності підприємства;

 • сутність та особливості планування на підприємстві, його функції, систему планів, механізм планування виробництва продукції, МТЗ виробничої потужності, потреби в персоналі, технологію бізнес-планування;

 • основні питання організації економічного обґрунтування інноваційної політики на підприємствах.

Студент повинен вміти:

 • визначити головні показники економічної діяльності підприємства;

 • вирішувати практичні задачі, пов’язані з розробкою місії та реалізацією стратегії підприємства;

 • здійснювати і планувати діяльність підприємства, виконувати техніко-економічні розрахунки та обґрунтовувати планові показники;

 • професійно розробляти заходи щодо впровадження нововведень на підприємствах.

У результаті вивчення блоку професійно-орієнтованих дисциплін у студентів повинно бути сформовано наступні компетенції:

Інструментальні компетенції:

 • здатність отримувати з різних джерел та аналізувати, систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальних дисциплін;

 • здатність ефективно організовувати свій час при вивченні програмного матеріалу дисциплін.

Міжособистісні компетенції:

 • здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

 • здатність застосовувати отримані знання для забезпечення ефективного управління трудовими колективами.

Системні компетенції:

 • здатність застосовувати отримані знання щодо маркетингового менеджментув професійній діяльності.

Спеціальні компетенції:

 • спроможність систематизувати набуті знання для вирішення економічних та соціальних проблем у процесі планування виробництва, розподілу, обміну і споживання;

 • здатність до набуття навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату дисципліни;

 • здатність отримувати та аналізувати інформацію з різних джерел;

 • здібність до розуміння наукових засад державної економічної політики щодо розвитку суб’єктів господарювання в умовах їх трансформації та реструктуризації;

 • спроможність систематизувати набуті знання для вирішення економічних та соціальних проблем у процесі управління виробництвом та розподілу ресурсів;

 • формування комплексного, просторового сприйняття економіки з позиції активізації людського фактора, необхідності врахування досягнень науково-технічного прогресу у вирішенні економічних, соціальних, екологічних та ін. проблем;

 • вивчення проблем організаційно – технічного розвитку в контексті стратегічного розвитку підприємства в Україні та способів досягнення його стратегічних цілей;

 • здатність застосовувати навички самостійного творчого мислення, уміння приймати рішення в умовах мінливого економічного стану в країні;

 • розвиток уміння самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань економічних дисциплін та їх творчого використання у практичній діяльності;

 • здатність отримувати та аналізувати інформацію з економічних дисциплін з різних джерел;

 • уміння логічно і послідовно викладати засвоєні знання з економічних дисциплін.

З метою визначення рівня та якості професійної підготовки випускників з блоку професійно-орієнтованих дисциплін проводиться комплексний державний екзамен.

Метою державної атестації є встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-професійної підготовки випускників вимогам даної освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми.

Комплексний державний іспит за фахом включає завдання з 5 нормативних дисциплін циклу професійної підготовки: «Економіка підприємства», «Планування і контроль на підприємстві», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Стратегія підприємства», «Основи охорони праці».

Іспит проводиться в два етапи.

Перший етап комплексного державного екзамену проводиться у формі комп’ютерного контрольного тестування з дисциплін: «Економіка підприємства», «Планування і контроль на підприємстві», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Стратегія підприємства», «Основи охорони праці».

Загальний фонд тестів містить 100 тестів з кожної дисципліни, включає питання із запропонованими відповідями, одна з яких є правильною. При відповідях на тести студенти повинні обрати той варіант відповіді, який на їх погляд вірний.

Програма комп’ютерного тестового контролю забезпечує підготовку індивідуального варіанту тестів для кожного студента, який включає по 16 тестів з кожної дисципліни. Таким чином кожний студент має відповісти на 100 тестів.

Час проведення тестування 160 хв.

Другий етап комплексного державного екзамену проводиться письмово з дисциплін: «Економіка підприємства», «Планування і контроль на підприємстві», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Стратегія підприємства».

З дисциплін при вирішенні задач необхідно дотримуватися такої методики:

- розрахувати показники;

- скласти графіки;

- написати висновок.

Завдання з письмової частини представлені в формі екзаменаційних білетів, які містять чотири задачі та є рівнозначними за складністю та обсягом роботи. Це забезпечує індивідуальний варіант завдання для кожного студента. У зв’язку з цим надаються приблизні приклади підходу до розв’язання практичних завдань.

Час проведення письмової частини комплексного державного іспиту 180 хв.

Оцінка з іспиту виставляється як загальна за результатами двох етапів (тестування, письмової частини) по кількості набраних балів.