Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Програма та метод. реком_ЕП_ 2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
292.86 Кб
Скачать

Зразок відповіді з дисципліни «Економіка підприємства»

Завдання

Визначити суму амортизаційних відрахувань об’єкту за термін експлуатації кумулятивним методом за роками, якщо відомо: підприємством придбано автоматизована система управління виробництвом, первісна вартість цього об’єкту складає 545 тис. грн., ліквідаційна вартість – 10% первинної вартості, термін корисного використання – 5 років.

Розв’язання

1. За кумулятивним методом річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта (Кк).

де Вам – амортизована вартість об’єкта основних засобів;

Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання:

де Тз – кількість років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів;

∑Т – сума числа років корисного використання об'єкта основних засобів.

2. Визначимо кумулятивний коефіцієнт у кожен рік експлуатації: перший рік – 5/15, другий рік – 4/15, третій рік 3/15, четвертий рік – 2/15, п’ятий рік – 1/15

3. Визначимо вартість основних засобів що підлягає амортизації

Вам = Впер– Вл

де Вл – ліквідаційна вартість

Вам = 545000 – 54500 = 490500 (грн.)

4. Розрахуємо суму амортизації за кожен рік експлуатації. Розрахунки зведемо у таблицю

Рік

Амортизуюча

вартість

Кумулятивний коефіцієнт

Сума амортизаційних відрахувань

Залишкова

вартість

1

490500

5/15 = 0,333

163336,5

327163,5

2

490500

4/15 = 0,267

130963,5

196200

3

490500

3/15 = 0,200

98100

98100

4

490500

2/15 = 0,133

65236,5

32863,5

5

490500

1/15 = 0,067

32863,5

0

Відповідь:амортизаційні відрахування об’єкту за термін експлуатації кумулятивним методом за роками дорівнюють: за перший рік – 163336,5 тис. грн., другий рік – 130963,5 тис. грн., третій рік – 98100 тис. грн., четвертий рік – 65236,5 тис. грн., п’ятий рік – 32863,5 тис. грн.

Зразок відповіді з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві»

Завдання.

Обчислити план збуту продукції підприємства на основі таких даних:

  • у базовому році підприємство випустило 100 виробів Q1 за ціною 2,8 тис. грн.за одиницю та 250 виробів Q2за ціною 5 тис. грн. за одиницю;

  • на наступний рік заплановано збільшення обсягів виробництва цих виробів на 15 та 10% відповідно;

  • крім цього, буде виготовлено комплектуючих виробів на суму 210 тис. грн. , із них на 130 тис. грн. для власного виробництва;

  • залишки нереалізованої продукції на складі становитимуть на початок планового періоду 200 тис. грн., на кінець – 100 тис. грн.

Розв’язання

План реалізації (збуту) продукції підприємства визначається за такою формулою:

РП = ТП + НРПn - НРПК,

де РП - плановий обсяг реалізації (збуту), грн.

ТП- плановий обсяг товарної продукції, грн.;

НРПn - залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду, грн.;

НРПК - залишки нереалізованої продукції на кінець планового періоду, грн.

1. Визначити базовий обсяг реалізації

Для виробів Q1

Q1 (баз) = 100*2,8 = 280тис.грн

Для виробів Q2

Q2 (баз) = 250*5 = 1250тис.грн

3. Визначити плановий обсяг реалізації у натуральних одиницях виміру

Q1н (план) = 100+15% = 115одиниць

Q2н (план) = 250+10% = 275одиниць

3. Визначити плановий обсяг реалізації у вартісних одиницях виміру

Q1 (план) = 115*2,8 = 322тис.грн

Q2 (план) = 275*5 = 1375тис.грн

4. Визначити плановий обсяг товарної продукції

Товарна продукція - це загальна вартість усіх видів готової продукції, робіт та послуг виробничого характеру, що буде підготовлена до реалізації. До обсягу товарної продукції належить готова продукція, послуги, капітальний ремонт свого підприєм­ства, ремонтні роботи, напівфабрикати та запчастини на сторону, капітальне будівниц­тво для непромислових господарств власного підприємства, роботи, пов'язані з освоєнням нової техніки, тара, що не входять до гуртової ціни виробу.

Обсяг товарної продукції (ТП) визначають за формулою:

,

де Nі – випуск продукції і-ого виду в натуральних одиницях;

Ці – оптова ціна підприємства одиниці виробуі-ого виду, грн.;

n–кількість видів продукції, що виготовляється на підприємстві;

P –вартість робіт та послуг на сторону, грн.

ТП = готова продукція + Полуфабрикати +продукція на сторону

ТП = 322+1375+210-130 = 1777тис.грн

5. Визначити плановий обсяг реалізованої (збут) продукції,

РП = 1777+200-100 = 1877тис.грн

Відповідь:План реалізації продукції на підприємстві1877тис.грн