Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Програма та метод. реком_ЕП_ 2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
292.86 Кб
Скачать

З дисципліни „Планування і контроль на підприємстві”

    1. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві.

    2. Процес планування і вибір рішень.

    3. Методи та інструменти планових розрахунків.

    4. Функціонування системи планування на підприємстві.

    5. Різновиди планів та їх комплекси.

    6. Зміст поточних планів і організація їх розробки.

    7. Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту.

    8. Планування збуту продукції.

    9. Виробнича програма підприємства, її зміст і оптимізація.

    10. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному виразі.

    11. Зміст і завдання оперативно-календарного планування.

    12. Ритмічність виробництва.

    13. Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах різних типів виробництва.

    14. Зміст планування матеріально-технічного забезпечення виробництва та послідовність його розробки.

    15. Планування виробництва продукції та його ресурсного забезпечення.

    16. Планування потреби в матеріальних ресурсах.

    17. Запаси й регулювання їхніх розмірів.

    18. Види виробничої потужності, чинники, що її визначають і послідовність розрахунків.

    19. Методики розрахунку виробничої потужності.

    20. Визначення максимально можливого випуску продукції з наявної потужності.

    21. Кадрове планування.

    22. Планування продуктивності праці.

    23. Планування оплати праці.

    24. Особливості функціонування та планування діяльності підрозділів виробничої інфраструктури.

    25. Планування діяльності ремонтного виробництва.

    26. Планування енергозабезпечення підприємства.

    27. Планування транспортного обслуговування виробництва.

    28. Мета та завдання розробки плану із собівартості продукції.

    29. Класифікація витрат за відповідними ознаками.

    30. Складання зведеного кошторису витрат на виробництво.

    31. Складання планової (нормативної) калькуляції.

    32. Зміст і завдання фінансового плану.

    33. Планування потреби у фінансових ресурсах.

    34. Планування прибутковості підприємства.

    35. Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання.

    36. Оптимізаційні планові розрахунки оновлення продукції.

    37. Планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції.

    38. Технічний та організаційний розвиток підприємства.

    39. Оцінка технічного рівня розвитку підприємства.

    40. Сутність бізнес-планування і призначення бізнес-плану.

    41. Склад бізнес-плану і технологія його розробки.

З дисципліни „Економіка і організація інноваційної діяльності”

 1. Основні тенденції розвитку економіки, науки, освіти.

 2. Еволюція технологічних укладів.

 3. Сутність, класифікація та кодування нововведень та інновацій.

 4. Основні етапи інноваційного процесу.

 5. Особливості процесу створення та стимулювання попиту на інновації.

 6. Специфіка аналізу попиту на інновації та мотивації суб’єктів інноваційного процесу.

 7. Основні підходи створення та стимулювання попиту на інновації та особливості застосування цих підходів.

 8. Основні фактори мотивації споживання інновацій.

 9. Структура й зміст системи інноваційного менеджменту організації.

 10. Державне регулювання інноваційних процесів в Україні.

 11. Позабюджетні форми підтримки інноваційної діяльності в Україні.

 12. Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності.

 13. Класифікація інноваційних організацій.

 14. Відмінні риси спеціалізованих і комплексних інноваційних організацій.

 15. Структури інноваційних організацій.

 16. Реструктуризація як інструмент підвищення конкурентоспроможності організації.

 17. Механізм формування інноваційної політики підприємства.

 18. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства.

 19. Техніко-технологічна база підприємства: сутність, оцінка та напрями розвитку.

 20. Шляхи вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства.

 21. Система управління інноваційними процесами.

 22. Концептуальні основи управління інноваційними процесами на засадах маркетингу.

 23. Правове забезпечення інноваційної діяльності.

 24. Нормативно-методичне забезпечення інноваційної діяльності.

 25. Фінансове і матеріальне забезпечення інноваційної діяльності.

 26. Інформаційне забезпечення і статистика інформацій.

 27. Зміст портфелю нововведень та інновацій.

 28. Патентно-ліцензійна діяльність інноваційної організації.

 29. Основи інноваційного проектування.

 30. Експертиза інноваційних проектів.

 31. Основи інвестиційної діяльності організації.

 32. Економічні питання організаційно-технологічної підготовки виробництва.

 33. Система показників ефективності інноваційної діяльності.

 34. Організація аналізу ефективності інноваційної діяльності.

 35. Система управління інноваційними процесами.

 36. Інноваційна стратегія підприємства та особливості її формування.

 37. Методи управління вибором інноваційних стратегій.

 38. фінансування інноваційних процесів.

 39. Стимулювання інноваційної діяльності.

 40. Мотивація праці науковців.

 41. Мотиваційні процеси інноваційної діяльності.

 42. Стимулювання праці дослідників і розроблювачів.

 43. моніторинг інновацій.

 44. Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності фірми.

 45. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів.

 46. Аналіз ризиків інвестиційних проектів.

 47. Інтелектуальна власність та її трансформація в інноваційний продукт.

 48. Визначення ринкової вартості ліцензій.

 49. Комплексний аналіз інноваційної діяльності.

 50. Сутність та економічна природа категорії „інформація”.

 51. Знання як стратегічний ресурс інноваційних змін.

 52. Стратегічна парадигма інноваційного розвитку.

 53. Інформаційні системи та технології обробки знань.

 54. Моделювання інноваційного розвитку суспільства.

 55. Реформування відносин власності в Україні.

 56. Приватизація як об’єктивна закономірність реформування економіки.

 57. Деякі історичні аспекти приватизації в Україні.

 58. Інвестиційні аспекти приватизації в Україні.

 59. Інноваційно-технологічна безпека.

 60. Інтелектуальна власність та її захист.

 61. Комерційна реалізація інтелектуальних продуктів.

 62. Захист інтересів України в інноваційній сфері.

 63. Складові елементи інноваційної політики підприємства.

 64. Використання науково-технічного потенціалу зовнішньої системи для техніко-технічного й інноваційного розвитку підприємства.

 65. Організація науково-технологічної підготовки виробництва інноваційної продукції: зміст і основні етапи.

 66. Види документації, які створюються на різних етапах науково-технологічної документації.

 67. Організаційно-економічна підготовка виробництва нової продукції.

 68. Мотивація сучасних підприємств щодо впровадження нововведень.

 69. Основні функції підприємства з управління оновленням власної техніко-технологічної бази і продукції.

 70. Продуктово-тематичне планування інновацій: зміст і напрями.

 71. Техніко-економічне і обсягово-календарне планування інноваційної діяльності.

 72. Основні принципи, що складають методичну основу планування оновлення техніко-технологічної бази підприємства і продукції.

 73. Джерела і методи генерації ідей інновацій.

 74. Інноваційний цикл і життєвий цикл інновацій.

 75. Методичний інструментарій пошуку шляхів приведення у відповідність внутрішніх мотивів розвитку підприємства зовнішнім, які генеруються ринковим середовищем.

 76. Критерії відбору ідей інновацій.

 77. Складові маркетингової програми виведення нового товару на ринок.

 78. Склад технічної документації на розробку інновації.

 79. Рівні планування і управління інноваційним процесом.

 80. Проблеми, які стоять в аспекті моделювання перед українським суспільством у процесі інноваційного розвитку.