Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Програма та метод. реком_ЕП_ 2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
292.86 Кб
Скачать

З дисципліни „Стратегія підприємства”

 1. Поняття стратегії підприємства.

 2. Стратегічне управління. Історичні етапи підходів до розвитку майбутнього.

 3. Історичні етапи розвитку підходів до стратегічного управління.

 4. Життєвий цикл підприємства та його вплив на впровадження стратегії.

 5. Класифікація стратегій підприємства.

 6. Основні цілі підприємства. Класифікація цілей підприємства.

 7. Розробка цілей підприємства. Формування цілей підприємства.

 8. Місія підприємства. Розробка місії підприємства.

 9. Дерево цілей підприємства.

 10. Поняття стратегічного розриву.

 11. Поняття зовнішнього середовища підприємства.

 12. Класифікація зовнішнього середовища на макро- та мікросередовище.

 13. Зовнішнє середовище прямого та непрямого впливу та їх діагностика.

 14. PEST- аналіз.

 15. Галузь та конкурентне середовище. „П’ять сил” М. Портера.

 16. Методика діагностики галузі. Ємність ринку.

 17. Галузеві ключові фактори успіху. Аналіз привабливості галузі.

 18. Аналіз стейкхолдерів.

 19. SWOT- аналіз. Матриця SWOT- аналізу.

 20. Стратегічна піраміда за А. Томпсоном та Дж. Стріклендом.

 21. Способи розробки стратегії бізнесу.

 22. Наступальні та оборонні стратегії підприємства.

 23. Корпоративна стратегія: поняття, загальні аспекти.

 24. Стратегії вертикальної інтеграції.

 25. Стратегії дезінтеграції.

 26. Стратегії інтеграції віртуального типу.

 27. Форми ділового партнерства. Кредитні лінії. Франчайзинг. ФПГ. Холдінг. Альянси.

 28. Диверсифікація діяльності підприємства: поняття, галузі та можливості застосування.

 29. Похідні стратегії диверсифікації.

 30. Розвиток підприємства: поняття, напрямки, необхідність.

 31. Концентрований розвиток. Стратегія посилення позиції підприємства на ринку.

 32. Інтегрований розвиток. Межи застосування інтегрованого розвитку.

 33. Матричне прогнозування і аналіз. Поняття матричних методів.

 34. Матриця Бостонської консультаційної групи.

 35. Характеристики товарів і маркетингових стратегій згідно з матрицею Бостонської консалтингової групи.

 36. Матриця „привабливість – конкурентоспроможність” („McKincey” – „General Electric”).

 37. Модель портфельного аналізу методом „Shell” – DPM.

 38. Матриця Ансоффа і тримірна схема Абеля.

 39. Діловий комплексний аналіз PIMS.

 40. Поняття альтернативності. Необхідність розробки декількох варіантів стратегії підприємства.

 41. Оцінка та аналіз альтернативних варіантів стратегії. Матриця фірми Arthur D. Little (модель ADL / LC).

 42. Стадія реалізації стратегії.

 43. Корпоративна культура. Роль корпоративної культури при реалізації стратегії.

 44. Методи проведення змін. Матриця „Зміни – опір”.

 45. Контроль реалізації стратегії. Рівні контролю. Періодичність контролю.

З дисципліни „ Основи охорони праці ”

1. Охорона праці як суспільний чинник і галузь науки.

2. Основні етапи розвитку охорони праці.

3. Основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення. Предмет, структура, зміст, мета курсу. Загальні положення.

4. Повітря робочої зони. Основні показники. Нормування. Захист від шкідливої дії речовин.

5. Вентиляція виробничих приміщень. Основні вимоги.

6. Освітлення. Нормування освітлення.

7. Вібрація. Шум, ультразвук та інфразвук. Нормування. Захист.

8. Іонізуючі випромінювання. Нормування. Захист.

9. Електромагнітні хвилі та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону. Випромінювання оптичного діапазону. Нормування. Захист.

10. Гігієнічна класифікація умов праці. Класифікація виробничих факторів за природою їх дії.

11. Травматизм та професійні захворювання. Методи аналізу. Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності та заходи щодо їх попередження.

12. Розслідування та облік нещасних випадків. Розслідування й облік профзахворювань та отруєнь. Розслідування та облік аварій.

13. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.

14. Безпека при експлуатації систем під тиском.

15. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті.

16. Електробезпека. Види електричних травм. Причини летальних наслідків від дії електричного струму. Причини електротравм. Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. Умови ураження людини електричним струмом.

17. Класифікація приміщень за ступенем ураження електричним струмом.

18. Система засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок. Система електрозахисних засобів.

19. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

20. Пожежна безпека. Основні поняття та значення пожежної безпеки.

21. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин.

22. Система протипожежного захисту. Система організаційно-технічних заходів.

23. Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною й пожежною небезпекою.

24. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних приміщень (зон) відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

25. Основні напрями системи попередження пожеж.

26. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів.

27. Основні законодавчі акти про охорону праці.

28. Основні положення Закону України «Про охорону праці».

29. Обов'язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Тривалість робочого часу працівників.

30. Відшкодування роботодавцем шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я чи нанесення моральної шкоди.

31. Охорона праці жінок та неповнолітніх. Гарантії охорони праці жінок. Права неповнолітніх та жінок у трудових правовідносинах.

32. Державні нормативні акти про охорону праці.

33. Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства.

34. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

35. Органи державного управління охороною праці, їх компетенції і повноваження. Система управління охороною праці. Основні функції та завдання управління охороною праці.

36. Служба охорони праці підприємства. Основні функції служби охорони праці підприємства.

37. Комісія з питань охорони праці підприємства. Завдання та права комісії з питань охорони праці підприємства.

38. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права.

39. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

40.Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

41. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці, їх основні обов'язки та права.

42. Навчання з питань охорони праці. Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи.

43. Інструктажі з питань охорони праці. Стажування та допуск працівників до роботи.

44. Охорона праці як економічний чинник.

45. Стимулювання охорони праці.

46. Фінансування охорони праці.

47. Економічна ефективність заходів щодо покращання умов та охорони праці. Витрати на заходи щодо покращання умов та охорони праці.

48. Іонізуючі випромінювання. Природні і штучні джерела іонізуючих випромінювань. Стан здоров'я населення в умовах довгострокової дії малих доз іонізуючого випромінювання. Шляхи підвищення життєдіяльності в умовах радіаційної небезпеки.

49. Надання першої медичної допомоги та взаємодопомога у разі уражень і травм.

50. Надання медичної допомоги при травматичних ушкодженнях та ураженні сильнодіючими отруйними речовинами.