Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Програма та метод. реком_ЕП_ 2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
292.86 Кб
Скачать

Розв’язання

 1. Знаходимо економію за заробітною платою:

  ЗП =

  Ч*ЗПр*Nм = 18*1760*12 = 380160 грн.

 2. Знаходимо економію за нарахуваннями на заробітну плату:

Нзп =

ЗП*Нзп = 380160*0,3676 =

139746,816 грн.

 1. Знаходимо економію за витратами на спецодяг:

Сцо =

Ч*Сто = 18*255

4590 грн

 1. Знаходимо річну суму амортизації нового обладнання:

Ар =

КВ*На = 36000*0,15

5400 грн.

 1. Знаходимо річну суму витрат на електроенергію:

Ел =

Вел*те = 42000* 0,856 = 35952 грн.

 1. Знаходимо суму додаткового прибутку :

ПР =

ЗП + ∆ Нзп + ∆Сцо - ∆ Ел = 380160+139746,816+4590+35952 = 488544,816 грн.

 1. Знаходимо суму чистого додаткового прибутку :

ПРч =

ПР -∑Под = 488544,816 - 488544,816*0,19 =

395721,3 грн.

ГП =

ПРч + ∆Ар = 395721,3 + 5400

401121,3 грн.

Відповідь: додатковий грошовий потік, який утворюється в результаті проведені організаційно-технічні заходи щодо впровадження нової технології виробництва дорівнює 401121,3 грн.

Перелік питань

на комплексний державний іспит за фахом

в галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки – 6.030504 «Економіка підприємства»

з дисципліни „Економіка підприємства”

 1. Підприємство як самостійна ланка виробничої сфери, його цілі та головні напрямки діяльності.

 2. Законодавча база функціонування підприємства в Україні.

 3. Класифікація підприємств та її практичне значення.

 4. Сутнісна характеристика структури підприємства, виробнича структура підприємства.

 5. Інтеграційні форми об’єднання підприємств та організацій, мета їх створення, особливості та ефективність діяльності.

 6. Поняття і загальна характеристика ринкового середовища функціонування підприємств.

 7. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання та її активізація в Україні.

 8. Міжнародний бізнес, тенденції і проблеми розвитку спільних підприємств в Україні.

 9. Функції і методи управління підприємствами в Україні.

 10. Організаційна структура управління підприємством, її типи та етапи процесу побудови.

 11. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами в Україні; зарубіжний досвід централізованого управління первинними ланками національної економіки.

 12. Класифікація і структура персоналу, тенденції динаміки структури персоналу в окремих галузях та сферах діяльності.

 13. Методика визначення чисельності персоналу фірми і обґрунтування раціональної структури персоналу підприємств різних типів та інфраструктурних організацій.

 14. Участь держави в підготовці висококваліфікованих спеціалістів та керівників, сучасна система підвищення кваліфікації кадрів і забезпечення умов високопродуктивної праці.

 15. Характеристика матеріальних активів та їх роль у здійсненні процесу виробництва продукції.

 16. Оцінка, класифікація і структура основних фондів, тенденції в її динаміці.

 17. Відтворення та розширене відтворення основних виробничих фондів. Амортизація основних фондів, методики її визначення.

 18. Оборотні фонди підприємства, їх характеристика, нормування витрат матеріальних ресурсів.

 19. Нематеріальні ресурси, їх вплив на конкурентоспроможність підприємства продукції на ринку.

 20. Нематеріальні активи, їх вартісна оцінка зношування.

 21. Система показників ефективності відтворення і використання основних фондів та шляхи підвищення ефективності їх використання.

 22. Оборотні кошти підприємства, їх характеристика й класифікація.

 23. Нормування оборотних коштів підприємства, методи й механізм обчислення нормативів оборотних коштів.

 24. Показники рівня ефективності використання оборотних коштів та шляхи підвищення ефективності їх використання.

 25. Інвестиції: визначення, склад, структура і напрямки використання.

 26. Обчислення обсягу та оцінка ефективності капітальних вкладень, шляхи підвищення ефективності використання капітальних вкладень.

 27. Фінансові інвестиції: види застосовуваних цінних паперів, порядок їх випуску й обігу.

 28. Інноваційні процеси, їх характеристика та вплив нововведень на будь-яку господарську діяльність.

 29. Науково-технічний прогрес, його форми та приоритетні напрямки.

 30. Організаційний прогрес, його напрямки, об’єкти, основні тенденції.

 31. Визначення ефективності використання технічних нововведень з урахуванням чинника часу.

 32. Техніко-технологічна база виробництва, можливі та ефективні шляхи її формування на підприємстві.

 33. Методичні основи визначення потужності підприємства (створюваного і діючого), показники і шляхи підвищення її використання.

 34. Виробничий процес, його основні елементи. Виробничий цикл та його тривалість.

 35. Типи виробництва, їх порівняльна характеристика за ступенем ефективності.

 36. Методи організації виробництва: потокової і непотокової, їх ознаки та особливості.

 37. Особливості організації та основні параметри функціонування потокових ліній.Тенденції розвитку потокового виробництва в Україні та інших країнах світу.

 38. Сутність організаційно-економічного значення застосування різних форм організації виробництва. Концентрація і розукрупнення виробництва.

 39. Спеціалізація, кооперування і конверсія виробничих підприємств, їх об'єктивна необхідність, сутність, показники рівня розвитку та ефективність розвитку.

 40. Поняття, види і значення інфраструктури, вплив діяльності інфраструктурних підрозділів на ефективність господарювання.

 41. Система технологічного обслуговування підприємства, її функції.

 42. Капітальне будівництво як чинник здійснення розширеного відтворення об’єктів основного виробництва та інфраструктури.

 43. Прогнозування: його мета, ознаки, об’єкти, принципи та методи.

 44. Планування: його специфічні принципи та методи планування діяльності і розвитку підприємства.

 45. Система планів на підприємстві в сучасних умовах розвитку економіки України.

 46. Сутність та основні етапи стратегічного планування на підприємстві, сучасні проблеми розвитку системи стратегічного планування.

 47. Тактичне та оперативне планування діяльності фірм. Проблеми вдосконалення внутрішньофірмового планування за умов ринкової системи господарювання.

 48. Бізнес - планування: сутність, призначення, стадії формування, логіка розробки.

 49. Становлення і повсюдне використання бізнес планування за ринкових умов господарювання, типовий зміст і методика розробки розділів бізнес-плану.

 50. Необхідність, методи і принципи державного економічного регулювання діяльності окремих суб’єктів господарювання.

 51. Сутнісна характеристика продукції підприємства, її класифікація й вимірники обсягу.

 52. Маркетингова діяльність, її функції, принципи та концепції. Вплив маркетингової діяльності на формування програми випуску продукції для ринку.

 53. Матеріально-технічне забезпечення, його форми й системи, методи планування.

 54. Продукція як результат діяльності виробничих систем, її характеристика і класифікація. Розробка виробничої програми та її ресурсне обґрунтування.

 55. Якість продукції і її оцінка, вплив підвищення якості виробів на економіку та імідж підприємства і конкурентоспроможність продукції.

 56. Стандартизація продукції, її складові елементи. Сертифікація продукції, її види.

 57. Методи забезпечення якості: стандартизація і сертифікація, їх економічна та соціальна ефективність.

 58. Державний нагляд за дотриманням вимог стандартів. Матеріальна відповідальність товаровиробників за порушення вимог стандартів.

 59. Продуктивність праці та методи її розрахунку. Резерви зростання продуктивності праці та заходи щодо їх використання в сучасних умовах господарювання.

 60. Мотивація трудової діяльності. Моделі і методи регулювання поведінки працівників у трудовому колективі.

 61. Політика оплати праці: державна і внутрішньофірмова.

 62. Організація оплати праці: тарифна система, нормування праці, форми і системи оплати праці робітників.

 63. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками та тенденції зміни структури поточних витрат.

 64. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва.

 65. Калькулювання, його місце в економічних розрахунках. Методи прогнозування собівартості нових виробів.

 66. Державна політика цін, методи ціноутворення.

 67. Показники фінансових результатів діяльності підприємства, їх сутність та відмінність.

 68. Рентабельність, динаміка та шляхи підвищення рентабельності на підприємствах.

 69. Система показників ефективності виробничо-господарської та комерційної діяльності, їх характеристика.

 70. Система показників фінансово-економічного стану підприємства, їх характеристика.