Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Програма та метод. реком_ЕП_ 2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
292.86 Кб
Скачать

Критерії оцінки комплексного державного іспиту з професійно-орієнтованих дисциплін Критерії оцінки відповідей на тестові питання

За кожну правильну відповідь на питання тестів виставляється 0,5 бал.

Максимальна кількість балів – 40.

Критерії оцінки письмової частини комплексного державного екзамену:

1 практичне завдання

-

15 балів

2 практичне завдання

-

15 балів

3 практичне завдання

-

15 балів

4 практичне завдання

-

15 балів

При виконанні практичних завдань студент повинен:

 1. вибрати вірну методику розрахунку показників;

 2. застосувати необхідні прийоми та методи обчислення;

 3. виконати розрахунки та дати необхідні пояснення;

 4. зробити обґрунтовані висновки.

Кількість балів зменшується:

 • за суттєві помилки в методиці розрахунків – від 1 до 8;

 • за відсутність пояснення до ходу рішення завдання – від 1 до 5;

 • за відсутність або неповно обґрунтований висновок – від 1 до 5;

 • за арифметичні помилки – до 1;

 • за виправлення та неохайність записів – до 1.

Загальна оцінка комплексного державного екзамену з професійно-орієнтованих дисциплін виставляється в залежності від загальної кількості балів з усіх дисциплін за результатами тестування та письмової частини екзамену.

Максимальна кількість балів – 100.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою навчального закладу

Оцінка за

чотирибальною

національною

шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

85-100

5 (відмінно)

A

65-84

4 (добре)

BC

50-64

3 (задовільно)

DE

31-49

2 (незадовільно)

FX

0-30

F

Рекомендована література

 1. Конституція України. ‑ К.: Атіка, 1998. ‑ 50 с.

 2. Господарський Кодекс України. – К.: Атіка, 2003. – 208 с.

 3. Податковий кодекс України від 20.09.2011 N 3741-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17

 4. Кодекс Законів про працю України, затверджений Законом УРСР від 10.12.1971 р. № 322-VIII.

 5. Про авторське право і суміжні права: Закон України № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Офіційний вісник України, 1998. ‑ № 13.

 6. Про винаходи: Закон України № 187/98-ВР від 05.03.1998 р. // Офіційний вісник України, 1998. ‑ № 13. – с. 23-41.

 7. Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності: Закон України № 2188-ІІІ від 21.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 2001. ‑ № 8.

 8. Про внесення змін до Закону України „Про інвестиційну діяльність”: Закон України № 185/98-ВР від 0503.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 1998. ‑ № 16.

 9. Про господарські товариства: Закон України № 1576-ХІІ від 19 вересня 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. ‑ №49. – с. 682.

 10. Про заставу: Закон України № 2654-ХІІ від 2 жовтня 1992.

 11. Про захист економічної конкуренції: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2001.

 12. Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1561-ХІІ від 18.09.91 // К.: Парламентське видавництво, 2000.

 13. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. ‑ № 40 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. ‑ № 36. – с 266.

 14. Про інформацію: Закон України № 2657-ХІІ від 2 жовтня 1992 р. // Офіційний вісник України, 1998. ‑ № 27.

 15. Про лізинг: Закон України № 721/97-ВР від 16.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 1998. ‑ № 16.

 16. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР в редакції Закону України від 06.02.1997 № 50 / 97-ВР, зі змінами і доповненнями.

 17. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97 // Баланс. ‑ 1998. ‑ № 1.

 18. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України № 751-ХІV від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України, 1999. ‑ № 32.

 19. Про охорону прав на промислові зразки Закон України // Офіційний вісник України, 1998. ‑ № 7.

 20. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96 // Відомості Верховної Ради України. ‑ 1996. ‑ № 19. – с. 80.

 21. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік. – 2005. ‑ № 13.

 22. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Закон України від 23.09.1999 р. № 1105-XIV» (зі змінами).

 23. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. – СПб.: Питер, 2007. – 496с.

 24. Акіліна О.В., Пасічник В.Г. Економічне обгрунтування господарських рішень: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. -144с.

 25. Алабугин, А. А.Как построить инновационно-ориентированную систему ресурсосберегающего развития предприятия? / А. А. Алабугин, Н. К. Топузов. - // Управление персоналом. - 2009. - № 14. - С. 34-39.

 26. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий. – М.:Юнити-Дана, 2005. – 400с.

 27. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. – СПб.: Питер, 2009 – 344с.

 28. Беседін В. Ф. Структурні компоненти та зміст системи документів стратегічного планування соціально-економічного розвитку України [Текст] / В. Ф. Беседін, О. Г. Пенькова // Формування ринкових відносин. – 2010. – №5. – С.3-9.

 29. Бойко В.В. Економіка підприємств України: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, переробл. і доп. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. - 528с.

 30. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К.: Атака, 2007. - 528 с.

 31. Васильєв О. В., Богдан Н. М. Економіка та організація інноваційної діяльності. Конспект лекцій. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 100 с.

 32. Величко О., Проненко С. Cучасний стан гармонізації національних стандартів України з документами і рекомендаціями OIML // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – № 4. – С. 18–23.

 33. Віткін Л. Аналіз досвіду застосування Угоди про технічні бар’єри в торгівлі СОТ // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – № 3. – С. 9 – 17.

 34. Володькіна М. В. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2004 – 149с.

 35. Внутрифирменное планирование в США. / Под общ. ред.В.И. Седова – М.: «Прогресс», 1997. ‑ 387с.

 36. Гайдабрус А. О.Інноваційна політика держави в постіндустріальному розвитку України. Вибір концепції/ А. О. Гайдабрус. - // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2009. – № 2. – С. 41-45.

 37. Гетьман О.О. Економічна діагностика: Навчальний посібник. Київ: ЦНЛ, 2007. – 432 с.

 38. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (друге видання, зі змінами і доповненнями). – Київ, Центр навчальної літератури, 2010. – 490 с.

 39. Голінка І. Розвиток стандартизації на міжнародному, регіональному та національному рівнях // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – № 1. – С. 11–17.

 40. Грант Р. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2011. – 560с.

 41. Гребиньяк Л. Дж. Как заставить работать вашу стратегию. Эффективная реализация стратегии и внедрение перемен. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – 334с.

 42. Дженстер П. Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании. – М.: Вильямс, 2004 – 368с.

 43. Джонсон Дж., Шоулз К. Корпоративная стратегия: теория и практика (7-е изд.) – М.: Вильямс, 2007 – 800с.

 44. Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління. Навч. посіб. 2-ге вид.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 440 с.

 45. Дуброва Н.П. Економіка та організація інноваційної діяльності. Конспект лекцій. – Д.: ДУЕП, 2005. – 139 с.

 46. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.; Під ред. проф. О.І. Волкова, М.П. Денисенка. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 960 с.

 47. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. ‑ Вид. 3-тє, без змін. ‑ К.: КНЕУ, 2006. ‑ 528 с.

 48. Економіка підприємства. Збірник практиних задач і ситуацій: Навч. Посіб./ С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін та ін. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 323 с.

 49. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. - Вид. 3-тє, без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 528 с.

 50. Економіка та організація виробництва: Підручник / За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера, – К.: Знання, 2007. – 678 с

 51. Іванілов О.С., Таряник О.М., Перетятько А.Ю. Економіка підприємства: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Харків: Консум, 2008. – 374 с.

 52. Захожай В.Б., Салухіна Н.Г., Язвінська О.М., Чорний А.Ю. Управління якістю: Підр. — К.: МАУП, 2009.

 53. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2010 – 406с.

 54. Клівець П.Г. Стратегія підприємства. – К.: Академвидав, 2007. – 320с.

 55. Ковени М. Стратегический разрыв. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 232с.

 56. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: Навчальний посібник 3-тє вид., оновлене і доповнене – Львів: «Новий світ-2000», 2007. – 324с.

 57. Концепція інвестиційного проектування і управління інвестиційними проектами: Методичні вказівки й практичні завдання з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу спец. 7.050201, 8.050201 – "Менеджмент організацій"). /Укл. Андрєєва В.М., Гнатенко М.К. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 57 с.

 58. Королько С, Шаповал В., Юзьків Я. Планування робіт з національної стандартизації // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – № 4. – С. 10–17.

 59. Кузьмін, О. Є.Методологічні підходи до оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств / О. Є. Кузьмін, В. Й. Жежуха. // Економіка та держава. – 2009. – № 6. – С. 24-29.

 60. Лунев В.Л. Тактика и стратегия управления фирмой: Учебное пособие. – М.: Финпресс, 1997.

 61. Лосюк Л. Основні тенденції розвитку сучасних концепцій СУЯ // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – № 4. – С. 3-9.

 62. Макаров, М. О.Особливості реалізації інноваційної політики на регіональному рівні/ М. О. Макаров. // Финансовые рынки и ценные бумаги. - 2009. - № 14. - С. 28-32.

 63. Макарова Н.С., Гармідер Л.Д., Михальчук Л.В. Економіка природокористування: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.-322 с.

 64. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 580 с. Морган Г. Образы организации. – М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2008 – 504с.

 65. Мартиненко В.П. Стратегія життєздатності підприємств промисловості. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 328 с.

 66. Марченко, О. І.Податкові пільги інвестиційного характеру як засіб стимулювання інноваційної діяльності / О. І. Марченко. - // Економіка та держава. - 2009. - № 6. - С. 33-36.

 67. Марцин В. Планування як основна складова процесу фінансової діяльності [Текст] / В. Марцин // Фінанси України. – 2008. – 4. – С.23-31.

 68. Мусіна Л. А. Концептуальні підходи до стратегічного планування науково-технологічного розвитку в єдиній системі державного прогнозування та стратегічного планування розвитку перехідної економіки [Текст] / Л. А. Мусіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – 7-8. – С.11-18.

 69. Нємцов В.Д. Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. – К.: Експресс-Поліграф, 2002.

 70. Орлов О.О. Планування діяльності підприємства. підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М.: Олимп-Бизнес, 2008 – 364с.

 71. Осовська Г.В., Іщук О.Л, Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003.

 72. Павленко І. А., Гончарова Н. П., Швиданенко Г. О. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 150 с.

 73. Падерин И.Д. Совершенствование системи планирования на современном промышленним предприятии: Монография . – ДДФА, 2009. – 218 с.

 74. Паладій, М. В.Ефективне використання інтелектуальногопотенціалу нації - необхідна умова інноваційного розвитку економіки держави [Текст] / М. В. Паладій. - // Наука та інновації. – 2009. – № 3. – С. 51-54.

 75. Передовые подходы к стратегии бизнеса (Идеи, которые работают): Harvard business review. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 246 с.

 76. Планувания діяльності підприємства [Текст] : Конспект лекцій. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 146с.

 77. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / За заг. ред. В.Є. москалюка. – К.: КНЕУ, 2005. – 384 с.

 78. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік. – 2005. ‑ № 13.

 79. Расиел И.М. Метод McKinsey. Использование техник ведущих стратегических консультантов для решения ваших личных задач. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 194с.

 80. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене. – Львів: "Новий Світ-2000", 2003

 81. Сумець О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуації, приклади: Навчальний посібник. - К.: ВД “Професіонал”, 2005. - 320с.

 82. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: „Каравела”, 2003. – 432 с.

 83. Томпсон А.А. Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджемент: концепции и ситуция для анализа. – М.: Диалектика-Вильямс, 2009 – 928с.

 84. Траут Дж. О стратегии. – СПб.: Питер, 2004.

 85. Тян Р.Б., Ватченко О.Б., Ісхаков Є.Ш., Оскома О.В. Проектний аналіз Навчальний посібник. Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 244 с.

 86. Чан Ким, Рене Моборн. Стратегия голубого океана. Пер. с англ. – М.: HIPPO, 2005 - 272 с.

 87. Шваб Л.І., Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 3-є вид. – К.: Каравелла, 2006. – 584с.

 88. Шевченко О. О.Вплив евроінтеграційного курсу України на стан іперспективи інноваційного розвитку національної економіки / О.О. Шевченко. - // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С. 110-119.

 89. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999.

 90. Шлюсарчик, Б. Умови інноваційності підприємств у сучасній ринковій економці / Б. Шлюсарчик. - // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 3. – С. 206-210.

 91. Шматенко, Р. М.Формування державної стимулюючої системи інноваційного розвитку підприємств на основі досвіду економічно-розвинених країн / Р. М. Шматенко. // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 12. – С. 21-23.