Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Література

[20; 22, 25; 33, 34; 36; 39]

Тема 22. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань щодо оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності

План вивчення теми

1. Показники економічної ефективності виробничих інвестицій

2. Госпрозрахункові показники роботи підприємств.

3. Механізм порівняння і вибору найкращого з можливих варіантів технічних нововведень.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Ефективність виробничих інвестицій (капіталь­них вкладень) характеризує економічні, соціальні або інші результати і господарську доцільність їхнього здійснення. Основою оцінки доцільності капітальних витрат служить порівнювання вигі­дності того чи іншого проекту за умови обмеженості капіталу як ресурсу та забезпечення найбільших прибутків через реалізацію найліпшого з кількох варіантів (проектів) інвестицій.

З метою всебічного обґрунтування та аналізу економічної ефективності капітальних вкладень, виявлення резервів її підвищення використовують систему показників – узагальнених і поодиноких.

Економічну ефективність виробничих інвестицій (капітальних вкладень) можна визначити як загальну (абсолютну) та порівняльну

У процесі порівняння вартості коштів застосовують два поняття: майбутню вартість коштів (future value – FV) та теперішню вартість коштів (present value – PV).

Узагальнюючим показником економічної ефективності будь-якої групи технічних нововведень є економічний ефект, що характеризує, абсолютну величину перевищення вартісної оцінки очікуваних (фактичних) результатів над сумарними витратами ресурсів за певний період часу.

Величина економічного ефекту обчислюється в наступних формах:

1) народногосподарський загальний ефект (за умов використання нововведень);

2) внутрішньогосподарський (комерційний) ефект, що одержується окремо розробником, виробником і споживачем технічних новин або нововведень.

Загальні результати технічних нововведень формуються як сума основних і супровідних результатів (останні можуть включати також соціальні та екологічні наслідки реалізації технічних, нововведень):

Для оцінки внутрішньогосподарського економічного ефекту від створюваних технічних новин (нововведень) можна застосувати показник прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, тобто чистого прибутку.

З метою глибшого економічного аналізу ефективності технічних новин (нововведень) варто обчислювати та оцінювати також інші похідні показники - коефіцієнт ефективності (прибутковості) одночасних витрат на строк окупності останніх тощо.

Результати реалізації технічних нововведень суттєво впливають на госпрозрахункові показники роботи підприємств – споживачів нововведень.

Такими показниками можуть бути: приріст прибутку за рік від виробництва продукції за допомогою нової техніки;умовне вивільнення працюючих у зв'язку із впровадженням нової техніки; економія капітальних вкладень;зниження матеріальних витрат.

Ефективність виробничих інвестицій (капіталь­них вкладень) характеризує економічні, соціальні або інші результати і господарську доцільність їхнього здійснення. Основою оцінки доцільності капітальних витрат служить порівнювання вигі­дності того чи того проекту за умови обмеженості капіталу як ресурсу та забезпечення найбільших прибутків через реалізацію найліпшого з кількох варіантів (проектів) інвестицій.

У практиці господарювання підприємств приймаються різно­манітні рішення, зв'язані з інвестуванням виробництва й соціаль­ної інфраструктури.

У сучасних умовах розвитку економіки стає необхідним і можливим принципово новий підхід до визначення ефективності технічних новин і нововведень. Його сутність зводиться до визнання безумовної пріоритет­ності критерію соціальної ефективності й екологічної безпеки об'єктів технічних новин і нововведень у порівнянні з основним вимірником їх економічної ефективності. При цьому процедурний механізм порівняння і вибору найкращого з можливих варіантів технічних новин (нововве­день) здійснюється у певній послідовності.

Тести

1. Шляхами розвитку НТП є :

а) еволюційний розвиток;

б) революційний розвиток;

в) соціальний розвиток;

г) вірної відповіді немає.

2. Інновації як якісні зміни у виробництві можуть відноситись до:

а) техніки;

б) технології;

в) форм організації виробництва та управління.

г) вірної відповіді немає.

3. За своїм характером інноваційні процеси поділяються на види:

а) технічні;

б) організаційні;

в) матеріальні;

г) економічні;

д) соціальні;

е) юридичні.

4. Інвестування це:

а) вкладення коштів у поточні витрати;

б) виробничі капітальні вкладення;

в) процес вкладення капіталу.

г) вірної відповіді немає.

5. Чисті капітальні вкладення це:

а) одноразова сума витрат на просте і розширене відтворення основних фондів;

б) сума витрат на розширене відтворення основних фондів;

г) вірної відповіді немає.

6. Поняття «ефект» і «ефективність» в інноваційної діяльності:

а) рівнозначні;

б) не рівнозначні;

в) ефективність є характеристикою ефекту.