Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Питання для обговорення

1. Розкрити сутність поняття „підприємство”.

2. Визначити: чи є тотожними поняття „підприємство” та „фірма”.

3. У чому полягає мета функціонування підприємства на ринку.

4. Перелічити ті функції підприємства, які не належать до виробничо-технічних.

5. Визначити, яку назву має місце, де укладаються угоди щодо продажу як наявних, так і «майбутніх» товарів.

6. Як необхідно реалізовувати товар, якщо на ринку його недостатньо?

7. Розкрити поняття „підприємницька угода”.

8. Розкрити особливості договору поставки.

9. Визначити мету функціонування підприємства на ринку.

10.Перелічити основні законодавчі акти, що регулюють діяльність підприємств.

11. Охарактеризуйте функції управління підприємством і покажіть їх адаптацію до умов ринкової економіки.

12. Класифікація підприємств за різними ознаками.

13. Організаційна структура підприємства та шляхи її удосконалення.

14. Актуальні проблеми обґрунтування виробничої структури підприємств різних форм власності.

15. Джерела формування майна підприємства.

16. Поняття та форми господарських товариств.

17. Переваги і недоліки функціонування об'єднань підприємств в Україні.

18. Майнові відносини в об'єднанні підприємств.

19. Створення і діяльність промислово-фінансової групи.

20. Асоційовані підприємства й холдингові компанії.

Тести

1. Підприємство – це:

а) сукупність виробничих підрозділів, які розташовані на спільній території;

б) організаційно відокремлена й економічно самостійна одиниця виробничої сфери народного господарства;

в) сукупність працівників, які виготовляють певну продукцію;

г) організація, яка має власні основні фонди і виготовляє певний вид продукції.

2. Мета функціонування підприємства на ринку полягає у:

а) задоволенні суспільних потреб у певних видах продукції та одержанні прибутку;

б) насиченні ринку певним видом продукції у максимально можливих обсягах;

в) створенні конкурентного середовища;

г) зменшенні безробіття.

3. Підприємництво – це:

а) цілісна система господарської діяльності, орієнтована на досягнення прибутку фірми шляхом задоволення попиту на її товари та послуги на ринках;

б) активна, ініціативна форма діяльності окремих громадян, груп, підприємств у виробництві й реалізації товарів та послуг з метою одержання прибутку;

в) комерційна діяльність окремої особи або групи осіб, метою якої є одержання прибутку;

г) сукупність принципів, методів, засобів та форм управління виробництвом, що застосовуються з метою підвищення ефективності виробництва.

4. До економічних функцій підприємства не належать:

а) калькулювання собівартості та розрахунок ціни на новий вид продукції;

б) реалізація інвестиційного проекту по реконструкції закладів соціальної інфраструктури підприємства;

в) надання консультацій та організація індивідуальних занять з психологом;

г) перехід на карткову систему виплати заробітної плати працівникам підприємства.

5. Основними ознаками підприємства є:

а) фінансово-економічна єдність та правовий статус;

б) виробничо-технічна і територіальна єдність;

в) виробничо-соціальна відокремленість;

г) організаційно-соціальна і виробничо-технічна єдність, фінансово-економічна самостійність.

6. Наділення підприємства правами і реквізитами юридичної особи є ознакою:

а) фінансово-економічної самостійності;

б) форми власності;

в) організаційно-соціальної єдності;

г) способу утворення статутного фонду.

7. Основним законодавчим актом, що регулює діяльність підприємств в Україні, є:

а) Закон України «Про підприємства в Україні»;

б) Господарський кодекс України;

в) ліцензія;

г) колективний договір.

8. Колективний договір – це угода між:

а) акціонерами щодо розподілу прибутків акціонерного товариства;

б) трудовим колективом підприємства та адміністрацією або власником;

в) засновниками товариства з обмеженою відповідальністю;

г) колективом підприємства та галузевим міністерством.

9. Комунальне підприємство діє на основі:

а) приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);

б) колективної власності (підприємств колективної форми власності);

в) комунальної власності територіальної громади;

г) державної власності.

10. Філія це:

а) структурно відокремлена частина юридичної особи, що знахо­диться поза межами розташування керівного органу юридичної особи та виконує таку ж діяльність (виробничу, наукову тощо), що й юридична особа в цілому;

б) структурно відокремлена частина юридичної особи, що діє за ме­жами знаходження юридичної особи від її імені;

в) тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільо­вих програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо).

11. Промислово-фінансова група це:

а) тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо);

б) об'єднання, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк із метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України;

в) структурно відокремлені підрозділи юридичної особи, що знаходяться поза межами розташування її керівного органу та виконують таку ж діяльність (виробничу, наукову тощо), що й юридична особа.

12. Асоціація це:

а) тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо);

б) договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансо­вих та матеріальних ресурсів для задоволення переважно госпо­дарських потреб учасників об'єднання;

в) господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном.

13. Установчим документом акціонерного товариства є:

а) статут;

б) засновницький договір;

в) свідоцтво про реєстрацію;

г) рішення про утворення товариства.

14. Тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення спільної господарської мети має назву:

а) корпорація;

б) консорціум;

в) промислово-фінансова група;

г) концерн.