Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Література

[3;20; 22, 24; 254; 34]

Тема 21. Фінансово-економічні результати суб'єктів господарювання

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про сутність та відмінність між показниками фінансово-економічних результатів діяльності підприємства; динаміку та шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей господарства України; підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства; методологічний підхід до вимірювання ефективності виробництва, господарської діяльності підприємства.

План вивчення теми

 1. Зміст та форми фінансової діяльності підприємств

 2. Показники фінансових результатів діяльності підприємства, їх сутність та відмінність.

 3. Рентабельність, динаміка та шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей господарства України.

 4. Оцінка загального фінансово-економічного стану підприємства

 5. Система показників ефективності виробничо-господарської та комерційної діяльності, її характеристика.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругообігом коштів, який здійснюється у формах витрат ресурсів і одержання доходів, їх розподілу і використання. При цому визначаються джерела коштів, напрямки і форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами по сплаті податків, персоналом підприємства тощо.

Всі ці грошові відносини складають зміст фінансової діяльності підприємства, які студентам необхідно знати досконально.

Вивчення другого питання теми доцільно розпочати з розгляду таких понять: прибуток і дохід, розібрати їх сутність та виділити відмінність між ними, обгрунтувати, чому їх вважають головними показниками фінансових результатів діяльності підприємства.

Загальновідомо, що на короткострокову та довгострокову платоспроможність підприємства впливає його можливість отримувати прибуток. В цьому зв'язку необхідно здійснити аналіз прибутковості діяльності підприємства за показником рентабельності, який є якісним аспектом ефективності його роботи.

На основі вивчення Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» слід скласти типову схему використання прибутку підприємства. Доцільно навести приклади використання прибутку будь-якого підприємства.

Необхідно відзначити, що коли прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємства, то рентабельність є відносним показником ефективності роботи підприємства. При цьому слід розрізняти:

 • рентабельність виробничих фондів;

 • рентабельність сукупних активів;

 • рентабельність власного капіталу;

 • рентабельність продукції;

 • рентабельність певного виробу.

Фінансовий стан підприємства істотно залежить від певних фінансових пропорцій, які аналізуються за даними балансу. При цьому слід звернути увагу на всю обліково-звітну інформацію для аналітичної оцінки фінансово-економічного стану підприємства та з’ясувати, що таке фіксовані й поточні активи, особливості балансу підприємств України і його трансформацію у порівняльну з балансами зарубіжних країн форму.

Співвідношення між окремими групами активів і пасивів балансу мають важливе економічне значення і використовуються для оцінки і діагностики фінансового стану підприємства.

Ці співвідношення характеризують ступінь заборгованості, ліквідності та ділової активності підприємства.

Студентам необхідно засвоїти і вміти застосувати на практичних заняттях показники, які характеризують фінансовий стан підприємства.

Аналіз із використанням фінансових коефіцієнтів складається із 6 частин:

 1. Операційного аналізу.

 2. Аналізу операційних витрат.

 3. Аналізу управління активами.

 4. Аналізу ліквідності.

 5. Аналізу довгострокової платоспроможності.

 6. Аналізу прибутковості.

Аналіз ліквідності підприємства вказує на його спроможність перетворити актив на грошові кошти швидко і без втрат ринкової вартості. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов'язань – короткострокової кредиторської заборгованості. При оцінці ліквідності розраховують 3 коефіцієнти:

 1. Коефіцієнт покриття.

 2. Коефіцієнт швидкої ліквідності.

 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Для оцінки платоспроможності та фінансової стійкості підприємства слід також розрахувати чистий робочий капітал підприємства. Його наявність свідчить про те, що підприємство спроможне не тільки сплатити поточні борги, але й має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування найбільш прибуткових видів діяльності.

Аналіз довгострокової платоспроможності характеризує фінансову стійкість підприємства на перспективу з позицій структури коштів, залежністю підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. При цьому аналізі використовують наступні коефіцієнти:

 1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу.

 2. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу.

 3. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу.

 4. Коефіцієнт забезпечення по кредитах.

Тести

 1. Прибуток - це:

а) частина виручки, яка залишається після віднімання усіх витрат на виробничу та комерційну діяльність;

б) частина виручки без урахування усіх витрат на виробничу діяльність.

 1. Різниця між виручкою та матеріальними витратами у собівартості реалізованої продукції - це:

а) дохід від реалізації продукції;

б) дохід від реалізації матеріальних цінностей;

в) прибуток від реалізації продукції.

 1. Валовий дохід включає:

а) прибуток від реалізації продукції;

б) прибуток від реалізації майна;

в) прибуток від реалізації продукції та майна.

 1. Прибуток від реалізації продукції розраховується:

а) як різниця між обсягом реалізованої продукції та її виробничою частиною собівартості;

б) як різниця між обсягом реалізованої продукції та повною собівартістю.

 1. До доходів від позареалізаційних операцій підприємства належать:

а) доходи від реалізації нематеріальних активів;

б) доходи від пайової участі у діяльності спільних підприємств;

в) доходи від реалізації наднормованих товарно-матеріальних цінностей;

г) усі відповіді правильні.

 1. До доходів від невиробничої діяльності підприємства належать:

а) доходи від реалізації нематеріальних активів;

б) доходи від пайової участі у діяльності спільних підприємств;

в) доходи від реалізації наднормованих товарно-матеріальних цінностей;

г) усі відповіді правильні.

 1. Дохід, який отримує підприємства від задачі майна в оренду, є :

а) доходом від реалізації продукції, робіт, послуг;

б) доходом від реалізації матеріальних цінностей і майна;

в) доходом від позареалізаційних операцій;

г) усі відповіді правильні.

 1. Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є :

а) перевищення доходів над витратами;

б) здійснення господарської діяльності в певному обсязі;

в) задовлення попиту.

 1. Рентабельність – це :

а) частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства;

б) відносний показник ефективності діяльності підприємства;

в) різниця між виручкою та прямими витратами;

г) абсолютний показник ефективності діяльності підприємства;

д) відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної продукції.

 1. Рентабельність підприємства – це:

а) одержуваний підприємством прибуток;

б) відносна дохідність або прибутковість, що вимірюється у відсотках до витрат коштів або капіталу;

в) відношення прибутку до середньої вартості основних фондів та оборотних коштів;

г) балансовий прибуток на 1 грн. обсягу реалізованої продукції;

д) відношення прибутку до ціни виробу.

 1. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як:

а) відношення прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу;

б) відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

в) відношення балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

г) відношення балансового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів.

 1. Рентабельність продукції визначається я :

а) співвідношення балансового прибутку та обсягу реалізації продукції;

б) співвідношення прибутку від реалізації продукції та виручки від реалізації (без ПДВ та акцизу);

в) співвідношення балансового прибутку та середньої вартості майна підприємства;

г) співвідношення балансового прибутку та середньої вартості основних фондів та оборотних коштів.

 1. Рентабельність сукупних активів характеризує ... :

а) ефективність використання оборотних коштів;

б) ефективність використання основних фондів підприємства;

в) ефективність використання всього наявного майна підприємства;

г) ефективність використання активів підприємства, створених за рахунок власних коштів

 1. Рентабельність власного капіталу – це:

а) відношення балансового прибутку до власного капіталу;

б) відношення чистого прибутку до власного капіталу;

в) відношення валового прибутку до власного капіталу;

г) відношення прибутку (до сплати процентів по кредитах) до власного капіталу.

 1. Коефіцієнт фінансового лівериджу – це:

а) співвідношення стороннього та власного капіталу;

б) співвідношення дебіторської і редиторської заборгованості;

в) співвідношення поточних активів і поточних зобов’язань;

г) усі відповіді неправильні.

 1. Довгострокові зобов’язання – це зобов’язання, які погашаються не раніше як:

а) через 6 місяців;

б) через рік і більше;

в) через 3 роки;

г) через 5 років.

 1. Коефіцієнт термінової ліквідності – це відношення:

а) поточних активфів високої ліквідності до короткострокових зобов’язань;

б) чистого прибутку до власного капіталу;

в) валового прибутку до короткострокових зобов’язань;

г) усі відповіді неправильні.

 1. Показником, що характеризує рівень поточних витрат на виробництво (собівартості виготовлення певних виробів), є:

а) показник ефективності застосовуваних ресурсів;

б) показник ефективності споживаних ресурсів;

в) показник частки приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва;

г) усі відповіді неправильні.

 1. Відношення одержаного прибутку до обсягу застосовуваних виробничих фондів є:

а) показником загальної рентабельності виробництва;

б) показником рентабельності активів;

в) показником рентабельності основних фондів;

г) іншим показником.

 1. Найкращих результатів підприємство може досягти за рахунок:

а) оптимізації витрат на виробництво;

б) мінімізації витрат на виробництво;

в) правильні відповіді обидві.

24.Як називають витрати, що змінюються з ростом виручки:

а) умовно-постійні;

б) умовно- перемінні;

в) нормовані;

г) ненормовані.

25.Як підрозділяють витрати в залежності від зміни виручки?

а) умовно-постійні й умовно- перемінні;

б) нормовані й ненормовані;

в) витрати витробництва, обігу та споживання

г) вірної відповіді не має.

26.Що характеризує коефіцієнт оборотності товарних запасів у днях?

а) кількість оборотов, що здійснюється товарним запасом за визначений період часу;

б) тривалість одного обороту;

в) коефіцієнт завантаження;

г) рентабельність оборотних коштів.