Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Література

[8; 9; 20; 24; 34; 36; 39]

Практичне заняття № 7,8

Тема 12: Оборотний капітал

Мета заняття: Закріпити теоретичні знання та виробити практичні навички обчислення нормативів обігових коштів в окремих елементах (виробничих запасах, незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, залишках готової продукції) та аналізу показників ефективності їх використання.

План заняття

1. Сутнісна характеристика оборотного капіталу. Кругообіг оборотних коштів.

2. Виокремлення оборотних коштів, що обслуговують сфери виробництва й обігу.

3. Нормовані й ненормовані оборотні кошти. Функціональна та елементна структура оборотних коштів.

4. Джерела формування оборотних коштів.

5. Нормування оборотних коштів. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого рахунку).

6. Обчислення нормативів оборотних коштів в окремих їхніх елементах (виробничих запасах, незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, залишках готової продукції). Визначення сукупного нормативу оборотних коштів підприємства.

7. Основні показники рівня ефективності використання оборотних коштів: коефіцієнти оборотності і завантаження, тривалість одного обороту, рентабельність; методика їх розрахунку.

8. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів (оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва; скорочення тривалості виробничого циклу; поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення; прискорення реалізації виробленої продукції).

Забезпечення заняття

  1. Методичні вказівки до виконання практичної роботи.

  2. Завдання до практичної роботи.

  3. Тестові завдання.

  4. Технічні засоби навчання (ЕКОМ SITIZEN).

Методичні рекомендації до практичного заняття

Оборотні кошти - це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування і забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу.

Оборотні кошти перебувають у сфері виробництва і у сфері обігу.

Оборотні кошти у сфері виробництва - це виробничі запаси, незавершене виробництво та напівфабрикати, витрати майбутніх періодів.

Оборотні кошти у сфері обігу - це залишки готової продукції на складі, грошові кошти на розрахунковому рахунку, дебіторська заборгованість та інші.

Необхідний розмір оборотних коштів визначається їх нормуванням. Нормуванню підлягають оборотні кошти у виробничих запасах, у незавершеному виробництві, у витратах майбутніх періодів, у залишках готової продукції. Загальна сума окремих нормативів утворює сукупний норматив оборотних коштів підприємства. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах визначається шляхом множення середньодобового споживання матеріалів у вартісному виразі на норму їх запасу в днях. Норма запасу в днях залежить від виду виробничого запасу:

- для транспортного запасу вона дорівнює тривалості періоду від укладання договору або оплати рахунку постачальника до прибуття вантажу на склад підприємства;

- для підготовчого запасу вона дорівнює часу, необхідному для приймання, складування і підготовки до виробничого використання матеріальних ресурсів;

- для поточного запасу вона дорівнює половині інтервалу між суміжними поставками;

- для резервного (страхового, гарантійного) запасу вона дорівнює середнім відхиленням фактичних строків постачання від передбачених договором.

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві визначається за формулою:

(5.84)

де - середньоденний випуск товарної продукції за її виробничою собівартістю у вартісному виразі;

- середня тривалість виробничого циклу, дні;

Кв – коефіцієнт наростання витрат.

Кв- коефіцієнт наростання витрат (готовності виробу), визначається за формулою:

(5.85)

де - первісні витрати на початок виробничого циклу;

- решта витрат на виготовлення виробу;

- виробнича собівартість виробу.

Показники мають вартісний вираз.

Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів визначається за формулою:

(5.86)

де - залишки витрат майбутніх періодів на початок планового періоду;

- витрати майбутніх періодів впродовж планового періоду;

- сума погашення витрат майбутніх періодів за рахунок собівартості.

Всі показники мають вартісний вираз.

Норматив оборотних коштів у залишках готової продукції визначається добутком вартості одноденного випуску готових виробів на норму їх запасу на складі у днях:

(5.87)

Норма запасу складається з кількості днів, необхідних для підготовки продукції до реалізації (комплектування, пакування, відвантаження, виписки платіжних документів).

Ефективність використання оборотних коштів характеризується швидкістю їх обороту, оборотністю. Коефіцієнт оборотності розраховується шляхом поділу вартості реалізованої продукції на середній залишок оборотних коштів за відповідний період:

(5.88)

Зворотний до нього показник є коефіцієнтом завантаження .Він показує частку оборотних коштів у кожній грошовій одиниціреалізованої продукції:

(5.89)

Швидкість або тривалість одного обороту в днях визначається як відношення кількості днів у періоді до коефіцієнта оборотності:

(5.90)

де- тривалість одного обороту в днях;

- тривалість періоду (року, кварталу, місяця) в днях.

Суму вивільнених у результаті прискорення оборотності оборотних засобів (Sноз) можна обчислити за формулою:

(5.91)

де ВРПзв – обсяг реалізації у звітному році, грн.;

Тоб.баз, Тоб.зв – середня тривалість одного обороту оборотних засобів відповідно у базовому і звітному роках, днів.

Оборотність оборотних засобів безпосередньо впливає на кінцеві результати роботи підприємства, зокрема приріст прибутку на рівень рентабельності.