Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Питання для обговорення

  1. Перелічити основні витрати, які включають у собівартість продукції.

  2. У чому сутність і значення системи управління витратами?

  3. Коротко охарактеризувати основні аспекти співвідношення змінних і постійних витрат.

  4. Дати визначення кошторису виробництва.

  5. У чому відмінність обчилення собівартості різних видів продукції?

  6. Які методи калькулювання використовуються у сучасній практиці?

  7. Перелічити основні методи ціноутворення на продукцію та визначити їх різницю.

Тести

1. Непрямі витрати це:

а) витрати, які не можуть бути віднесені безпосередньо до певного центру витрат протягом звітного періоду;

б) витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до певного об'єкта витрат економічно можливим шляхом;

в) витрати, абсолютна величина яких із збільшенням (зменшенням) обсягу випуску продукції істотно не змінюється.

2. Операційна діяльність це:

а) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

б) придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інве­стицій, які не є еквівалентами грошових коштів;

в) діяльність, яка призводить до змін розміру та складу власного та позикового капіталу підприємства.

3. Виробнича собівартість це:

а) обґрунтовано визначений рівень витрат на виробництво та збут продукції;

б) виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво продукції, виконані роботи та надані послуги;

в) грошовий вираз вартості виготовленої продукції товару (робіт, послуг).

4. Витрати на продукцію це:

а) усі витрати (матеріали, зарплата, амортизація основних засобів тощо), пов'язані з функцією виробництва продукції;

б) витрати, що розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені;

в) витрати, пов'язані з виконанням довгострокового договору (контракту).

5. До операційних витрат підприємства не відносяться:

а) витрати на придбання сировини і матеріалів;

б) витрати на оплату праці виробничих робітників;

г) транспортні витрати, пов'язані зі збутом продукції;

д) витрати на придбання акцій інших підприємств.

6. З перелічених виберіть ті витрати, які не включаються у собі­вартість продукції:

а) витрати на вивчення ринку;

б) витрати на розробку технічної документації на нові вироби;

в) грошові позики іншим сторонам;

г) витрати на збут продукції.

7. Комплексними є витрати:

а) витрати на оплату праці;

б) сировина і матеріали;

г) паливо та енергія.

в) адміністративні витрати;

8. Постійними називаються витрати, які:

а) постійно повторюються при калькулюванні собівартості одиниці продукції;

б) пов'язані з постійним асортиментом продукції;

в) постійно зростають із ростом обсягу виробництва продукції;

г) не змінюються залежно від кількості виготовленої продукції.

9. На основі елементів витрат складається:

а) кошторис витрат на виробництво;

б) планова калькуляція;

в) розрахунок обсягу необхідних інвестицій;

г) запит на фінансування будівельно-монтажних робіт.

10. Залежно від часу формування затрат розрізняють такі види собі­вартості:

а) порівняльна, фактична, розрахункова;

б) планова, фактична;

в) місячна, квартальна, річна;

г) планова, фактична, нормативна, кошторисна.

11. Залежно від місця формування затрат собівартість може бути:

а) загальна, індивідуальна;

б) індивідуальна, галузева;

в) цехова, виробнича, повна;

г) цехова, загальна.

12. Калькулювання собівартості це:

а) процес визначення допустимих норм витрат сировинно-матеріаль­них ресурсів, які включаються у собівартість одиниці продукції;

б) розрахунок витрат на весь обсяг випуску продукції;

в) коригування собівартості товарної продукції на зміну залишків нере­алізованої продукції;

г) процес обмеження собівартості одиниці продукції.