Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Практичні завдання

1. Сталь постачається на завод однаковими партіями двічі рази на місяць. Транспортний запас складає 3 дні, гарантійний запас 50% норми поточного запасу. Середньоденні витрати сталі 50 т, ціна 1 т сталі 104 грн.

Визначити норму виробничого запасу в днях та норматив запасу сталі в натуральному і грошовому виразі.

2. На підприємстві в звітному році норма витрат металу була встановлена на виріб “А” - 36 кг, виріб “Б” - 14 кг.

На плановий рік передбачений випуск виробів “А” в кількості 5000 штук, виробів “Б” - 800 штук. Норми витрат металу передбачається знизити за рахунок впровадження нової технології: по виробу “А” на 5%, по виробу “Б” на 10%.

Визначити економію металу в результаті впровадження нових норм витрат по кожному виробу і в цілому по підприємству.

  1. По підприємству на І квартал заплановані такі показники, табл. 5.34

Таблиця 5.34

Показники

Значення

1. Обсяг товарної продукції, тис.грн.

315

2. Квартальна потреба в матеріалах, тис.грн.

180

3. Норми виробничого запасу, днів,

всього

у тому числі:

3.1. транспортного

3.2. підготовчого

3.3. поточного

3.4. резервного (50 % від поточного)

2

4

16

8

4. Тривалість виробничого циклу, днів

10

5.Коефіцієнт наростання витрат у собівартості незавершеного виробництва

0,8

6. Норма запасу готової продукції на складі, днів

3

Визначити норматив оборотних коштів:

1) у виробничих запасах;

2) у незавершеному виробництві;

3) у залишках готової продукції на складі;

4) сукупний.

4. Заготовка для виробу А проходить обробку в заготівельному і механообробному цехах. Чиста вага заготовки дорівнює 28 кг, відходи і втрати при обробці заготовки в механообробному цеху склали - 1,5 кг, а відходи і втрати в заготівельному цеху - 0,5 кг (відходи по некратності, припуски на затиск і розрізання матеріалів).

Визначити коефіцієнт використання заготовки для виробу А.

5. По плану підприємства річна потреба в чавуні визначена в кількості 12240 т. Чавун надходить на підприємство однаковими партіями тричі на місяць. Час, необхідний для розвантаження, приймання і складування чавуну - 1 день. Розрив між часом знаходження чавуну в дорозі і часом поштового пробігу документів і оплати - 3 дні. Гарантійний запас складає 50 % норми поточного запасу.

Визначити норму виробничого запасу в днях та норматив запасу чавуну в натуральному виразі.

6. По промисловому підприємству обсяг реалізації продукції на плановий рік складає 3510 тис. грн., залишки нормативних оборотних коштів на кінець планового року 510 тис. грн.

Визначити показники оборотності нормативних оборотних коштів (коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження та тривалість одного обороту в днях).

7. У четвертому кварталі звітного року одноденні витрати сировини і основних матеріалів на промисловому підприємстві повинні скласти 39 тис. грн., норма запасу - 25 днів.

У плановому році передбачається зниження норми запасу на 4 дні. Одноденні витрати сировини і основних матеріалів зростуть з 39 тис. грн. до 44 тис. грн.

Визначити зміну нормативу власних оборотних коштів по сировині і основних матеріалах у плановому році в порівнянні з очікуваними даними за звітний рік.

8. У четвертому кварталі звітного року (очікуване виконання) витрата матеріалів складає 3270 тис. грн., норма запасу матеріалів 20 днів.

У плановому році одноденні витрати матеріалів збільшаться на 5 тис. грн., а норма запасу скоротиться на 3 дні.

Визначити зміну нормативу власних оборотних коштів по матеріалах у плановому році в порівнянні з очікуваними даними за звітний рік.

9. Визначити загальну квартальну потребу в матеріалах, загальний максимальний поточний і страховий запас і загальний максимальний складський запас на основі даних: програма випуску виробів на квартал - 1000 шт., норма витрат матеріалів на 1 виріб для сталі - 70 кг, міді - 6 кг і бронзи - 10 кг. Сталь постачається через кожні 20 днів, мідь і бронза - один раз на місяць. Середній час затримок постачання: сталі - 5 днів, міді і бронзи - 10 днів. Кількість днів у місяці - 30, у кварталі - 90.

10. Для розрахунку нормативу власних оборотних коштів підприємство має такі дані в табл. 5.35.

Таблиця 5.35

Стаття оборотних коштів

Витрати ІV кварталу

планового року

(тис. грн.)

Норма оборотних коштів

(днів)

Сировина

2543

34

Паливо

750

28

Норматив по інших статтях оборотних коштів на кінець планового року - 533,5 тис. грн. Норматив власних оборотних коштів на початок планового року 2269 тис. грн.

Визначити зміну нормативу власних оборотних коштів на кінець планового року.

11. Показники реалізації продукції (РП) і залишків оборотних коштів по 5 фабриках пошиву одягу за звітній рік та їх зміни у плановому році зведені у табл. 5.36.

таблиці 5.36

Фабрика

Звітний рік

Зміни у плановому році

Обсяг РП, млн.грн.

Ср. річні залишки оборотних коштів,

млн. грн.

обсягу РП, % (+)

тривалості обороту, дні (-)

№ 1

80,0

20,0

+20

-18

№ 2

105,0

17,5

+16

-15

№ 3

150,0

30,0

+8

-12

№ 4

120,0

20,0

+10

-15

№ 5

96,0

32,0

+12

-30

Визначити розмір приросту або зменшення оборотних коштів у плановому році на кожній фабриці та об’єднанню в цілому.

12. У звітному періоді підприємство реалізувало продукції на 100 тис. грн. при середньорічному залишку нормованих оборотних засобів 8,34 тис. грн. У плановому періоді обсяг реалізованої продукції зросте на 15 %.

Визначити потребу підприємства в оборотних засобах і суму вивільнених оборотних засобів за рахунок прискорення їх оборотності, якщо відомо, що планом передбачено зростання коефіцієнта оборотності на 12 %.

13. У звітному році підприємство запланувало виготовити товарної продукції на суму 110 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року становили 20 тис. грн. Фактично обсяг реалізації за рік зріс порівняно з плановим рівнем на 3,2 %. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів, заплановані в розмірі 2 тис. грн., а фактично склали 1,7 тис. грн.

Встановити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів у результаті прискорення їх оборотності.

14. За даними звіту підприємства (табл. 5.37) проаналізувати ефективність використання оборотних коштів. Підрахувати суму коштів, вивільнену з обороту (залучену в оборот) внаслідок прискорення (сповільнення) обертання оборотних засобів.

Таблиця 5.37

з/п

Показники

Фактично за

Зміни, %

минулий рік

звітний рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн. (без ПДВ)

Середні залишки оборотних коштів, тис. грн.

Одноденний оборот, тис. грн.

Обертання оборотних засобів, дні

Коефіцієнт оборотності, оборотів

Звільнено із обороту (залучено) у зв’язку з прискоренням (сповільненням) повертання оборотних засобів (тис. грн.)

14473

4240

Для

15003

4470

розрахунку:

15. Обсяг реалізованої продукції підприємства за рік склав 12648,3 тис. грн. з оборотними коштами в сумі 430 тис. грн. В результаті впровадження організаційно-техничних заходів тривалість обороту коштів у плановому році скорочена на 1,5 днів.

Визначити кількість оборотів та тривалість одного обороту оборотних коштів за звітний та плановий рік, очікувану економію оборотних коштів за рахунок впровадження заходів.

16. У звітному періоді підприємство реалізувало продукції на 100 тис. грн. при середньорічному залишку нормованих оборотних засобів 8,34 тис. грн. У плановому періоді обсяг реалізованої продукції зросте на 15 %.

Визначити потребу підприємства в оборотних засобах і суму вивільнених оборотних засобів за рахунок прискорення їх оборотності, якщо відомо, що планом передбачено зростання коефіцієнта оборотності на 12 %.

17. План реалізації продукції і послуг на рік на фабриці передбачено довести до 320 тис. грн. Середній залишок оборотних засобів заплановано на суму 40 тис. грн. В результаті впровадження організаційно-технічних заходів тривалість одного обороту скоротилася в середньому на 6 днів, обсяг реалізованої продукції і послуг зріс на 3 %.

Визначити планове та фактичне число оборотів оборотних засобів, планову та фактичну тривалість обороту оборотних засобів, а також потрібну суму оборотних засобів у плановому періоді та суму вивільнених оборотних засобів.

18. За наведеними в табл. 5.38 даними визначити зміну структури оборотних фондів.

Таблиця 5.38

Показник

Звітний період, тис. грн.

Плановий період, тис. грн.

Виробничі запаси

850

920

Незавершене виробництво

85

125

Напівфабрикати власного виготовлення

45

40

Витрати майбутніх періодів

80

75

19. Сталь постачається на завод однаковими партіями двічі на місяць. Транспортний запас складає 3 дні, страховий запас - 50% норми поточного запасу. Середньоденні витрати сталі на підприємстві 50 тонн, а закупівельна ціна 1 тонни сталі 1040 грн.

Визначте норму виробничого запасу в днях та норматив запасу сталі в натураль­ному і грошовому вираженні.

20. Річна потреба в чавуні визначена планом підприємства в кількості 12240 тонн. Чавун надходить на підприємство однаковими партіями тричі на місяць. Час, необхідний для розвантаження, приймання і складування чавуну - 1 день. Розрив між часом знаходження чавуну в дорозі і часом поштового перебігу супровідних документів і оплати - 3 дні. Страховий запас складає 50% норми поточного запасу.

Визначте норму виробничого запасу в днях та норматив запасу чавуну в нату­ральному вираженні.

21. На промисловому підприємстві обсяг реалізації продукції за звітний рік склав35100 тис грн, а залишки оборотних коштів на кінець планового року - 5100 тис грн.

Визначте показники ефективності використання на промисловому підприємстві оборотних коштів (коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження та тривалість одного обороту в днях). Звітний рік нараховує 365 днів.

22. У четвертому кварталі звітного року одноденні витрати сировини і основних матеріалів на промисловому підприємстві повинні скласти 39 тис грн, норма запасу -25 днів. У плановому році передбачається зниження норми запасу на 4 дні при одночасному зростанні одноденних витрат сировини і основних матеріалів до 44 тис грн.

Визначте зміну нормативу власних оборотних коштів по сировині і основних ма­теріалах у плановому році в порівнянні з очікуваними даними за звітний рік.

23. Визначте тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства в днях, якщо підприємство за звітний рік реалізувало продукції на суму 12 млн грн. Середньорічний залишок оборотних коштів склав суму в 2 млн грн. При розрахунках необхідно врахувати, що рік містить 365 днів. Як зміниться тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства, якщо обсяг реалізації продукції збільшиться на 1,5%?

24. Програмою цеху передбачається випуск 27600 деталей на рік. Деталь може бути виготовлена двома способами: вільним куванням і висадкою на кувальній машині. Чиста вага деталі складає 39 кг. Відходи складають: при вільному куванні - Зкг; при висадці на кувальній машині - 1,9 кг.

Визначте загальні витрати металу на виготовлення річного обсягу продукції при кожному способі виготовлення деталей, а також економію металу на рік при найкра­щому способі виготовлення деталей.

25. У плановому періоді час одного обороту довести до 58 днів впровадженням організаційно-технічних заходів. У базовому періоді обсяг реалізованої продукції становив 32 млн грн., а середньорічний залишок нормованих оборотних засобів — 5,5 млн грн.

Визначити, на скільки днів скоротиться період обороту обо­ротних засобів та абсолютну суму вивільнених оборотних засобів.

26. Визначити планові й звітні показники використання оборотних засобів підприємства, якщо обсяг реалізованої продукції заплановано на рівні 71,3 млн грн. при середньорічному за­лишку нормованих оборотних засобів на 9,5 млн грн. Фактич­но при такій самій сумі оборотних засобів було реалізовано продукції на 74,1 млн грн.

Тести

1. Які з нижчезазначених елементів входять до складу оборотних коштів підприємства та чи підлягають вони нормуванню?

а) виробничі запаси;

в) незавершене виробництво (напівфабрикати);

д) кредиторська заборгованість;

з) дебіторська заборгованість.

2. Визначити вид виробничих запасів:

а) запас, створений на період, що дорівнює половині інтервалу між суміжними поставками матеріальних ресурсів;

б) запас, створений на період відхилення фактичних строків поставки від передбачених договором;

в) запас, створений на період від укладання договору або оплати рахунку постачальника до прибуття вантажу на склад підприємства;

г) запас, створений на період часу, необхідного для приймання та складування матеріальних ресурсів.

3. На підставі методики розрахунку визначити вид показника ефективності використання оборотних коштів:

а) відношення вартості реалізованої продукції до середніх залишкiв оборотних коштів у відповідному періоді;

б) відношення середніх залишків оборотних коштів до вартості реалізованої продукції за відповідний період;

в) відношення тривалості календарного періоду до кількості оборотів;

г) вірної відповіді немає

4. Вкажіть методи розрахунку нормативів оборотних коштів:

а) екстраполяції;

б) метод прямого розрахунку;

в) коефіцієнтний метод;

г) вірної відповіді немає

5. Яке твердження є вірним:

а) оборотні фонди у вартісному виразі є складовою частиною оборотних коштів;

б) оборотні кошти є складовою частиною оборотних фондів у вартісному виразі.

6. Вкажіть шляхи підвищення ефективності використання оборотних фондів:

а) скорочення тривалості виробничого циклу;

б) підвищення продуктивності праці;

в) прискорення реалізації товарної продукції;

г) поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення.

7. До результатів підвищення ефективності використання оборотних коштів відносяться:

а) зменшення потреби в оборотних коштах;

б) підвищення виробничих потужностей;

в) збільшення обсягів виробництва продукції при фіксованій сумі оборотних коштів;

г) зростання чисельності персоналу.

8. Показник рентабельності оборотних коштів обчислюється як відношення:

а) суми оборотних коштів до середньоспискової чисельності персоналу;

б) прибутку підприємства до суми його оборотних коштів;

в) суми оборотних коштів підприємства до суми прибутку за відповідний період.

г) вірної відповіді немає

9. Визначити вид виробничих запасів:

а) запас, створений на період, що дорівнює інтервалу між суміжними поставками матеріальних ресурсів;

б) запас, створений на період відхилення фактичних строків поставки від передбачених договором;

в) запас, створений на період від укладання договору або оплати рахунку постачальника до прибуття вантажу на склад підприємства;

г) запас, створений на період часу, необхідного для приймання та складування матеріальних ресурсів.

10. На підставі методики розрахунку визначте вид показника ефективності використання оборотних коштів:

а) відношення вартості реалізованої продукції до середніх залишків оборотних коштів у відповідному періоді;

б) відношення середніх залишків оборотних коштів до вартості реалізованої продукції за відповідний період;

в) відношення тривалості календарного періоду до кількості оборотів.

г) вірної відповіді немає