Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Література

[3; 20; 22, 24; 25; 28,36]

Тема 14. Інноваційна діяльність

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про поняття і значення інноваційних процесів, їх форми та перспективи в Україні

План вивчення теми

 1. Поняття, характеристика та види інноваційних процесів.

 2. Сутність, загальні та пріоритетні напрями науково-технічного прогресу.

 3. Методологічні засади визначення ефективності технічних нововведень.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

У процесі вивчення теми необхідно провести порівняльний аналіз процесів, що відбуваються при інноваційній діяльності на підприємствах та у середовищі, що його оточує.

При вивченні видів інноваційних процесів та їх характеристики необхідно звернути увагу на локальні й глобальні новини, визначити роль і місце новин у нововведеннях, що реалізуються, процес формування глобальних нововведень з локальних. На основі окремих взаємозв’язків в інноваційних процесах слід визначити зв’язки між усіма видами процесів у сукупному впливі один на одного.

Другим проблемним напрямом вивчення теми вважається розвиток науково-технічного прогресу. Вивчаючи питання цього напряму необхідно спочатку ознайомитися із тлумаченням терміна „науково-технічній прогрес”; визначити сутність і варіантність, сфери використання цього терміна на основі ретроспективних інформаційних джерел відстежити еволюцію цього поняття та його складників.

Базуючись на знанням щодо загального розвитку науково-технічного прогресу, можна переходити до розгляду його форм. При цьому треба зробити спробу оцінити сучасну ситуацію стосовно науково-технічних перетворень в Україні й визначити, які процеси більш активні – еволюційні чи революційні.

Визначення результативності інноваційної діяльності підприємства грунтується на розрахунках ефективності реалізації науково-технічних нововведень. Проведення таких розрахунків передбачає використання певних методів визначення ефективності технічних та інших нововведень. Вивчаючи існуючі та використовувані підходи до визначення ефективності нововведень, необхідно звернути увагу на такі, що забезпечують найбільшу точність з урахуванням не тільки чинника часу, а й динамічного розвитку середовища, що оточує підприємство. З метою вивчення механізму розрахунку показників ефективності інновацій доцільно проаналізувати прорядок визначення народно-господарського та внутрішньогосподарського економічного ефекту та їх особливості. На завершальній фазі самостійного вивчення методології розрахунку показників ефективності інновацій з урахуванням чинника часу необхідно провести відповідні розрахунки ефективності впровадження одного й того ж нововведення у межах певного підприємства або групи підприємств.

Тести

 1. Результатом інноваційних процесів є :

а) нововведення;

б) новини;

в) інвенція;

г) інновації.

 1. Інноваційна діяльність ‑ це:

а) впровадження будь-чого нового щодо організації або її безпосереднього оточення;

б) перетворення наукового знання на фізичну реальність, яке завершується у просторі і часі;

в) вкладення капіталу в різні сфери і галузі народного господарства з метою оновлення існуючих і створення нових «капітальних» благ та одержання набагато більшого прибутку;

г) вірної відповіді немає.

 1. Інноваційний час - це:

а) проміжок часу між виникненням новини і втіленням її у нововведення;

б) проміжок часу між початком досліджень і моментом, коли прибуток з продажу нововведення покриває усі витрати на НДДКР;

в) проміжок часу між виникненням новини і втіленням її у виробництво;

г) вірної відповіді немає.

 1. Інновації, що забезпечують виживання підприємства, як реакція на нововведення, що здійснюються конкурентами, називається:

а) стратегічними інноваціями;

б) реактивними інноваціями;

в) псевдоінноваціями;

г) юридичними інноваціями.

 1. За роллю у процесі виробництва інновації поділяють на :

а) науково-технічні та соціально-культурні;

б) реактивні та стратегічні;

в) ринкові та соціально-культурні;

г) основні та доповняльні.

 1. За яким критерієм інновації поділяються на реактивні та сратегічні:

а) за роллю у процесі виготовлення;

б) за характером задоволення попиту;

в) за причиною виникнення;

г) за масштабами поширення.

 1. Інноваційний проект є економічно-ефективним, якщо індекс рентабельності інновацій (Ір):

а) = 0;

б) 0 < Ір <1;

в) =1;

г) > 1.

 1. Життєвий цикл інновацій ‑ це:

а) проміжок часу від створення до поширення нововведення; б) проміжок часу від зародження ідеї до створення і поширення нововведення;

в) проміжок часу від створення ідеї до створення й поширення нововведення та його використання;

г) проміжок часу від створення й поширення нововведення до його використання.

 1. Якщо якщо індекс рентабельності інновацій (Ір) дорівнює 1, то інтегральний ефект (Еінт):

а) Еінт <0 ;

б) Еінт = 0;

в) Еінт > 0;

г) вірної відповіді немає.

 1. Назвіть показники економічної ефективності інноваційних процесів:

а) сумарний економічний ефект;

б) коефіцієнт економічної ефективності;

в) термін окупності додаткових витрат;

г) усі відповіді правильні.

 1. Принципи вибору раціонального варіанту нової техніки :

а) за максимальним прибутком;

б) за мінімальними капіталовкладеннями;

в) за мінімальними приведеними витратами;

г) за максимальним коефіцієнтом ефективності.

 1. Вихідними даними для проектування нової продукції є:

а) технічний проект;

б) технічне завдання;

в) технічна пропозиція;

г) ескізний проект.