Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємства.

Після вивчення дисципліни «Економіка підприємства» студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні компетенції

 • здатність отримувати з різних джерел та аналізувати, систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни;

 • здатність до самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань оцінки зовнішнього середовища та нормативного регулювання діяльності підприємств;

 • здатність ефективно організовувати свій час при вивченні програмного матеріалу дисципліни.

Міжособистісні компетенції

 • здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

 • здатність працювати та знаходити рішення проблем у команді;

 • здатність здійснювати управління ефективністю підприємства та знаходити ефективні управлінські рішення на підприємстві.

Системні компетенції

 • здатність застосовувати знання з питань створення, функціонування, реструктуризації у процесі діяльності підприємства.

Спеціальні компетенції

 • здатність до набуття теоретичних нормативних знань з основ економіки підприємств;

 • здатність до набуття теоретичних та практичних знань про створення підприємств різних організаційно-правові форм;

 • здатність отримувати, опрацьовувати та аналізувати нормативну базу з питань створення, діяльності, банкрутства, злиття і поглинання підприємств;

 • навичок практичного застосування;

 • здатність здійснювати кількісну оцінку та планування показників ефективності функціонування підприємства;

 • вміння вирішувати практичні задачі, пов’язані з управлінням ресурсним забезпеченням діяльності підприємства;

 • здатність до оволодіння навичками аналітичного обґрунтування ефективності діяльності підприємства.

Опис навчальної дисципліни за денною формою навчання

Характеристика

навчальної дисципліни

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна

Відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки

Залікових кредитів (кредитів ECTS): 10

Загальна кількість годин: 360 год.

Модулів: 2

Вид підсумкового контролю: іспит

0305 Економіка та підприємництво

6.030504

Економіка підприємства”

бакалавр

Викладається на 2 курсі

Семестр: 3, 4, 5

Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:

Аудиторні заняття: 70 год.

за видами занять:

 • лекції (теоретична підготовка): 54 год.

 • семінарські заняття (практичні заняття): 70 год.

Самостійна робота: 142 год.

Індивідуальна робота: 91 год.

3 семестр, ІНДЗ

Форми контролю:

 • поточний контроль - на семінарських (практичних) заняттях;

- модульний контроль - контрольна робота після вивчення навчального матеріалу, об’єднаного в модуль чи змістовий модуль;

- підсумковий контроль - іспит