Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Література

[3; 19, 20; 22, 24; 25; 31]

Тема 8. Обґрунтування виробничої програми підприємства

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань прозміст і порядок розробки виробничої програми підприємства, її показники та ресурсне обґрунтування

План вивчення теми

  1. Зміст і порядок розробки виробничої програми підприємства. Портфель замовлень. Основні підходи до розробки виробничої програми (ресурсний і ринковий).

  2. Взаємозв'язок та взаємообумовленість виробничої програми підприємства і підрозділів. План виробництва та його показники. Планові завдання основним, допоміжним і обслуговуючим підрозділам підприємства

  3. Визначення ринкових потреб на продукцію підприємства. Продукція підприємства її класифікація й вимірники обсягу. Номенклатура й асортимент продукції (послуг). Валова, товарна, чиста й реалізована продукція. Життєвий цикл продукції та виробництва

  4. Ресурсне обґрунтування виробничої програми.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Виробництво і реалізація продукції для забезпечення по­треб населення є метою діяльності підприємств (звичайно, при одержанні певної величини прибутку). Тому плануван­ня виробництва і реалізації продукції є основним розділом тактичного або перспективного плану підприємства.

Виробнича програма підприємства (план ви­робництва і реалізації продукції) - це сис­тема адресних завдань з виробництва і до­ставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно з договорами поставок.

Виробнича програма підприємства визначає склад, кількість і обсяг продукції, яка має бути виготовлена в плановому періоді й доставлена споживачам.

  1. Основним завданням виробничої програми є максимальне задово­лення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їх ресурсів та отриманні максимального прибутку

Виробнича програма складається з 2-х розділів:

  • плану виробництва продукції в натуральному (умовно-натураль­ному) виразі;

  • плану виробництва у вартісному виразі.

В основу розробки виробничої програми має бути покладена реальна потреба в конкретній продукції. На рівні промислового підприємства конкретизація потреби в продукції забезпечується за допомогою попиту споживачів і господарських договорів за розгорнутою номенклатурою виробів.

Для обґрунтованого і правильного формування виробничої програми підприємства у бізнес-плані необхідно представити слідуючу інформацію:

  • характеристика пропонованої продукції;

  • оцінка можливих ринків збуту та конкурентів;

  • стратегія маркетингу.

Основою обгрунтування плану виробництва і збуту продукції в умовах ринку стає маркетинг. Функція маркетингу полягає не лише у виявленні величини попиту, але й у його формуванні шляхом продукування і виведення на ринок нових видів продукції з новими властивостями. Тут важливу роль відіграє реклама, системи «просування» товару на ринок та ін.

Формування виробничої програми підприємства базу­ється на елементах, що наведено на рис. 9.

В основу планування виробничої програми покладена система показників обсягу виробництва, яка включає натуральні і вартісні показники.

Натуральними показниками виробничої програми є обсяг продукції в натуральних одиницях з номенклатури і асортименту.

Номенклатура - це перелік назв окремих видів продукції, а асортимент - це різновидність виробів у межах даної номенклатури. Звичайно натуральні показники представляються у фізичних одиницях виміру (штуки, тонни, метри тощо).

Рис. 3.9. Елементи формування виробничої програми підприємства.

Вартісними показниками виробничої про­грами є обсяги товарної, валової, реалізо­ваної, чистої, умовно чистої продукції, нор­мативної вартості обробітку, валового і внутрізаводського обороту, обсяг незавершеного виробництва.

Виробнича програма будь-якого підприємства повинна бути обгрунтована наявними виробничими ресурсами (ви­робничими фондами, трудовими і матеріальними ресурса­ми), а також виробничою потужністю підприємства.

Оцінюючи випуск продукції, необхідно враховувати, що вироблена в даному періоді продукціяне ідентична реалізованій продукції.

Продукцію слід розрізняти за ступенем готовності з точки зору виробничого циклу даного підприємства та з точки зору потреб споживання. Вироби, які є закінченими з точки зору виробничого циклу даного підприємства, називають готовою продукцією і призначаються для реалізації зовнішнім споживачам.

Готова продукція є часткою товарної продукцію підприємства, яка також включає вироби, навіть незакінчені з точки зору виробничого циклу даного підприємства, але призначені для кінцевого споживання даним підприємством та сторонніми організаціями.

Крім того, до складу товарної продукції включаються інструменти, приладдя, роботи та послуги, які реалізуються на сторону. Таким чином, товарна продукція – це вироби підприємства, які призначені для продажу стороннім організаціям та внутрішнього споживання на самому підприємстві.

До обсягу товарної продукції включають готову продук­цію, послуги, ремонтні роботи, капітальний ремонт свого підприємства, напівфабрикати і запчастини на сторону, ка­пітальне будівництво для непромислових господарств сво­го підприємства, роботи, пов'язані з освоєнням нової техні­ки, тару, що не входить в гуртову ціну виробу.

Якщо продукція, що виготовлена цехом, відділом або іншим підрозділом підприємства, призначена не для продажу, або споживання, а для подальшої переробки, вона відноситься до категорії напівфабрикатів.

Товарна продукція без врахування напівфабрикатів, відпущених на сторону, складає готову продукцію.

Продукція, яка на момент аналізу знаходиться в цехах підприємства на технологічному процесі і ще не готова для передачі в інші підрозділи підприємства, є внутрішньоцеховим незавершеним виробництвом.