Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Література

[3; 20; 23; 24; 35]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV

Тема 15. Техніко-технологічна база та виробнича потужність

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва, форми технічного розвитку підприємства.

План вивчення теми

1. Форми технічного розвитку підприємства.

2. Діагностика стану технічного розвитку підприємств.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні першого питання слід визначати, що потенційні можливості розвитку і ефективності виробництва визначаються перш за все науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами.

Студенти мають засвоїти зміст науково-технічного прогресу, звернувши увагу на те, що йому властиві еволюційні та революційні форми удосконалення технологічних методів і засобів виробництва. Зміст сучасної НТР найбільш повно розкривається через її особливості. До ключових з них відносяться:

- перетворення науки у безпосередньо продуктивну силу;

- прискорення темпів розвитку сучасної науки і техніки;

- інтеграція науки з виробництвом;

- якісне перетворення усіх елементів процесу виробництва – засобів праці.

Спираючись на суть, зміст та закономірності сучасного розвитку науки і техніки, можна виділити характерні для більшості галузей народного господарства загальні напрямкиНТП, а по кожному з них ‑ пріоритетні на найближчу перспективу. Студенти повинні знати схему “Загальні і пріоритетні напрямки НТП.

Вся сукупність сучасних напрямків НТП є фундаментальною базою технічного розвитку будь-якого підприємства.

Технічний розвиток відображає процес формування і удосконалення техніко-технологічної бази підприємства, що має бути постійно зорієнтованим на кінцеві результати господарської діяльності.

Студентам слід розглянути різноманітні форми технічного розвитку та оцінку технічного рівня підприємства.

Із сукупності форм технічного розвитку варто виділити такі, які характеризують, з одного боку, підтримування техніко-технологічної бази підприємства, а з другого – її безпосередній розвиток шляхом удосконалення і нарощування, тобто студенти повинні скласти схему “Форми технічного розвитку підприємства”, у якій необхідно виділити такі напрямки:

- підтримування техніко-технологічної бази;

- розвиток техніко-технологічної бази.

На основі вивченого матеріалу необхідно зробити висновки за показниками про стан технічного розвитку підприємства та згрупувати ці показники за ознаками:

- ступінь технічної оснащеності праці;

- рівень прогресивності технології;

- технічний рівень устаткування;

- рівень механізації виробництва.

Заключним елементом розгляду цієї теми є розгляд процесу економічного управління технічним розвитком підприємства, який включає такі етапи: установлення цілей, підготовчий етап, варіантний вибір рішень, програмування робіт, супроводження реалізації програми.

При цьому цілі та пріоритети технічного розвитку мають визначатися відповідно до загальної стратегії підприємства на тому чи іншому етапі його функціонування.

На основі вивченого матеріалу студенти повинні уміти робити висновки щодо визначення стратегічних напрямків технічного розвитку підприємства, а також визначити недоліки існуючого порядку розробки програми технічного розвитку підприємства.

Тести

1. Основними показниками технічного рівня підприємства є:

а) ступінь технічної оснащеності праці;

б) рівень прогресивності технології;

в) технічний рівень устаткування;

г) рівень механізації й автоматизації виробництва.

 1. Розвиток техніко-технологічної бази підприємства здійснюється шляхом:

а) модернізації;

б) капітального ремонту устаткування;

в) технічного переозброєння;

г) реконструкції;

д) розширення;

е) технічного доозброєння підприємства

 1. Процес економічного управління технічним розвитком підприємства включає етапи:

а) установлення цілей;

б) підготовчий;

в) варіантний вибір рішень;

г) програмування робіт;

д) супроводження реалізації програми.

 1. Підтримання техніко-технологічної бази підприємства здійснюється за рахунок проведення:

а) капітального ремонту устаткування;

б) технічного переозброєння;

в) реконструкції;

г) технічного доозброєння підприємства.

 1. Який вид потужності підприємства визначається періодично у зв’язку зі зміною умов виробництва:

а) проектна потужність;

б) поточна;

в) резервна.

 1. Основними елементами, що визначають величину виробничої потужності підприємства, є:

а) склад устаткування та його кількість;

б) техніко-економічні показники використання машин та устаткування;

в) фонд часу роботи устаткування;

г) номенклатура продукції, що впливає на трудомісткість продукції при даному складі устаткування.

 1. Шляхи кращого використання виробничих потужностей ‑ це:

а) збільшення екстенсивного завантаження;

б) підвищення інтенсивного навантаження.

 1. Для визначення виробничої потужності підприємства використовуються такі показники обліку основних фондів:

а) кількість одиниць обладнання;

б) рік випуску обладнання;

в) площа виробничих цехів;

г) загальна площа території підприємства;

д) потужність обладнання;

е) продуктивність обладнання;

ж) об’єм місткостей для транспортування рідин.

 1. Виробнича потужність підприємства – це:

а) перелік всіх асортиментованих позицій продукції підприємства;

б) продуктивність всього обладнання підприємства;

в) пропускна здатність основних виробничих цехів підприємства;

г) максимальний обсяг продукції, що виотовлений основними цехами;

д) максимально можливий обсяг випуску продукції підприємством протягом встановленого проміжку часу за певних організаційно-технічних умов.

 1. На величину виробничої потужності підприємства впливають такі чинники:

а) кількість встановленого обладнання;

б) форма власності підприємства;

в) режим роботи підприємства;

г) продуктивність обладнання;

д) вікова структура персоналу;

е) територіальне розміщення підприємства;

ж) структура основних фондів;

з) кваліфікація робітників.

 1. Вузьке місце” на виробництві – це:

а) ускладнення щодо вільного пересування пожежного транспорту територією підприємства;

б) незабезпеченість основних цехів найважливішими видами обладнання;

в) відставання пропускної здатності окремих груп обладнання від пропускної здатності ведучої групи обладнання;

г) відставання темпів росту заробітної плати від темпів росту фондоозброєності праці.

 1. При обчисленні виробничої потужності одиниці обладнання або потокової лінії до розрахунку приймається фонд часу їхньої роботи:

а) календарний;

б) річний;

в) змінний;

г) корисний;

д) середній.

 1. Вихідна виробнича потужність визначається як:

а) виробнича потужність, яка забезпечувалась ліквідовуваними основними фондами;

б) виробнича потужність на кінець розраховуваного періоду;

в) виробнича потужність, яку приймають до розрахунку виробничої програми підприємства;

г) виробнича потужність, що є базою для обчислення темпів росту обсягу випуску продукції підприємства.

 1. Технічний розвиток підприємства – це ... :

а) процес створення нових й удосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки;

б) процес удосконалення техніко-технологічної бази підприємства, зорієнтований на кінцеві результати його господарської діяльності;

б) процес формування та удосконалення техніко-технологічної бази підприємства, зорієнтований на досягнення науки і техніки;

г) процес формування та удосконалення техніко-технологічної бази підприємства, зорієнтований на кінцеві результати його господарської діяльності.

15 Цілі та пріоритети технічного розвитку підприємства визначаються відповідно до ... :

а) розвитку науки і техніки;

б) загальної стратегії підприємства;

в) розвитку суспільства;

г) ринкової ситуації.

  1. Метою проведення модернізації є ... :

а) проведення повного або часткового переобладнання виробництва;

б) вилучення з експлуатації фізично спрацьованих і технічно застарілих засобів праці;

в) удосконалення діючого виробничого устаткування;

г) відшкодування нормального фізичного спрацювання конструктивних елементів засобів праці та максимально можливе відновлення їхніх первісних техніко-експлуатаційних параметрів;

д) запобігання техніко економічному старінню окремих видів засобів праці і підвищення їхніх техніко-експлуатаційних параметрів до рівня сучасних вимог виробництва.

17.У результаті проведення реконструкції діючого підприємства у разі необхідності можуть бути ... :

а) збудовані нові виробничі об’єкти замість тих, що їх подальша експлуатація визнана недоцільною;

б) збудовані на нових земельних ділянках окремі виробничі об’єкти за затвердженим початковим проектом;

в) впроваджені нові технології, модернізація та заміна фізично спрацьованго і технічно застарілого устаткуваня.

18.Які з нижченаведених показників характеризують ступінь технічної оснащеності праці персоналу?

а) фондоозброєність праці;

б) трудомісткість продукції;

в) продуктивність праці;

г) жоден із наведених показників.

 1. Коефіцієнт механоозброєності праці розраховується як відношення: їх;

а) середньорічної вартості виробничих фондів підприємства до середньооблікової чисельності працююч

б) середньорічної вартості машин та устаткування до загальної кількості робітників;

в) середньорічної вартості машин та устаткування до кількості робітників у найбільшу зміну;

г) середньорічної вартості виробничих фондів підприємства до кількості робітників.

 1. Коефіцієнт використння сировини і мтеріалів характеризує ... :

а) ступінь технічної оснащеності праці;

б) рівень прогресивності застосовуваної технології;

в) технічний рівень виробничого устаткування;

г) рівень механізації та автоматизації виробничих процесів.

 1. Вхідна виробнича потужність підприємства – це ... :

а) проектна виробнича потужність;

б) поточна виробнича потужність;

в) поточна виробнича потужність на початок року;

г) фактично досягнута виробнича потужність на кінець року ;

д) середньорічна виробнича потужність підприємства.

 1. Якщо коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства більше одиниці, то ... :

а) наявна виробнича потужність підприємства недостатня для виконання виробничої програми;

б) запланована виробнича програма підприємства нижча за його потенційні можливості.

23.Коефіцієнт освоєння проектної потужності відображає співвідношення .

а) обсягу випуску продукції та середньорічної виробничої потужності підприємства;

б) обсягу випуску продукції та проектної потужності підприємства;

в) обсягу випуску продукції та норми її випуску;

г) проектної потужності підприємства та річного обсягу випуску продукції.