Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Література

[3; 20;22, 24, 25, 33, 36]

Тема 12. Оборотний капітал

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про сутність обігових коштів, їх функціональну й елементну структуру, шляхи підвищення ефективності їх використання, а також проблеми нестачі оборотних коштів і поповнення їх величини до нормативного рівня за умови кризової ситуації на підприємстві

План вивчення теми

 1. Характеристика оборотних коштів як сукупності поточних витрат фінансових коштів.

 2. Функціональна та елементна структура оборотних коштів.

 3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні першого питання студентам слід визначити поняття “оборотні кошти”,звернувши увагу на різницю між термінами: оборотні фонди та оборотні кошти.

Для сутннісно-змістовної характеристики оборотних коштів істотне теоретичне і практичне значення має те, що, рухаючись по стадіях кругообігу послідовно і безперервно, оборотні кошти у певній своїй частині одночасно знаходяться в різних формах (грошовій та товарній) на усіх стадіях; обслуговують сфери виробництва і обігу; відображають вартість оборотних фондів і фондів обігу.

Студенту необхідно розглянути класифікацію оборотних коштів та скласти схему “Елементний склад оборотних коштів підприємства”.

Для аналізу складу і структури оборотних коштів доцільно згрупувати їх за такими ознаками: за сферами обігу, за джерелами формування і поповнення, за особливістю планування.

Певне практичне значення мають виявлення і оцінка структури оборотних коштів (рис. 3.10).

Співвідношення окремих елементів оборотних коштів у загальній величині характеризує їх структуру. Вона залежить від ряду факторів і змінюється за часом.

У різноманітних галузях вона має істотну різницю і відображає специфічні особливості виробничого процесу, технології, організації виробництва та умов реалізації продукції.

При вивченні третього питання слід визначити шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів, звернувши особливу увагу на:

- оптимізацію запасів ресурсів і незавершеного виробництва;

- скорочення тривалості виробничого циклу;

- поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення;

- прискорення реалізації виробленої продукції.

При цьому необхідно показати значення кожного з шляхів підвищення ефективності використання оборотних коштів і навести приклади.

Рис. 3.10. Елементний склад оборотних коштів підприємства.

Тести

 1. Оборотні кошти підприємства мають ...

а) лише матеріально-речову форму;;

б) лише вартісну форму;

в) матеріально-речову та вартісну форму;

г) вірної відповіді немає.

 1. Які з нижчезазначених елементів входять до складу оборотних коштів підприємства та чи підлягають вони нормуванню?

а) виробничі запаси, незавершене виробництво (напівфабрикати) та витрати майбутніх періодів;

б) вкладення в цінні папери;

в) грошові кошти на розрахунковому рахунку, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, відвантажена продукція;

г) кошти, спрямовані на формування статутного фонду дочірніх підприємств.

 1. На підставі методики розрахунку визначити вид показника ефективності використання оборотних коштів:

а) відношення вартості реалізованої продукції до середніх залишків оборотних коштів у відповідному періоді;

б) відношення середніх залишків оборотних коштів до вартості реалізованої продукції за відповідний період;

в) відношення тривалості календарного періоду до кількості оборотів;

г) відношення прибутку підприємства до середніх залишків оборотних коштів у відповідному періоді.

 1. Вкажіть методи розрахунку нормативів оборотних коштів:

а) експерементальний;

б) аналітичний;

в) комп’ютерних моделей;

г) екстраполяції;

д) метод прямого розрахунку;

е) коефіцієнтний метод.

 1. Яке твердження є вірним:

а) оборотні фонди у вартісному виразі є складовою частиною оборотних коштів;

б) оборотні кошти є складовою частиною оборотних фондів у вартісному виразі;

в) оборотні кошти є складовою частиною основних фондів у вартісному виразі;

г) оборотні фонди у вартісному виразі є складовою частиною основних коштів.

 1. До результатів підвищення ефективності використання оборотних коштів відносяться:

а) зменшення потреби в оборотних коштах;

б) підвищення виробничих потужностей;

в) збільшення обсягів виробництва продукції при фіксованій сумі оборотних коштів;

г) зростання чисельності персоналу.

 1. Показник рентабельності оборотних коштів обчислюється як відношення:

а) суми оборотних коштів до середньоспискової чисельності персоналу;

б) прибутку підприємства до суми його оборотних коштів;

в) суми оборотних коштів підприємства до суми прибутку за відповідний період;

г) суми оборотних фондів підприємства до суми прибутку за відповідний період.

 1. На підставі методики розрахунку визначте вид показника ефективності використання оборотних коштів:

а) відношення вартості реалізованої продукції до середніх залишків оборотних коштів у відповідному періоді;

б) відношення середніх залишків оборотних коштів до вартості реалізованої продукції за відповідний період;

в) відношення тривалості календарного періоду до кількості оборотів;

г) відношення прибутку до середніх залишків оборотних коштів.

 1. Які з нижченаведених елементів оборотних коштів підприємства не нормуються?

а) видатки майбутніх періодів;

б) залишки готової продукції на складі;

в) грошові кошти на розрахунковому рахунку;

г) незавершене виробництво.

 1. До нормованих оборотних коштів відносяться ... :

а) залишки готової продукції на складі;

б) грошові кошти на розрахунковому рахунку;

в) дебіторська заборгованість;

г) відвантажена покупцеві продукція.

 1. Оборотні кошти підприємства, зайняті у сфері виробництва, ‑ це ... :

а) виробничі запаси;

б) незавершене виробництво;

в) витрати майбутніх періодів;

г) правильні відповіді „а” і „б”;

д) усі відповіді правильні.

 1. Матеріальні оборотні кошти – це .. :

а) виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція на складі та товари, відвантажені, але не оплачені;

б) виробничі запаси, готова продукція на складі та товари, відвантажені, але не оплачені;

в) малоцінні та швидко спрацьовувані предмети, незавершене виробництво та напівфабрикати власного виробництва, сировина, матеріали, тара і готова продукція;

г) сировина, матеріали, покупні напівфабрикати, готова продукція і товари, відвантажені, але не оплачені.

 1. Який чинник впливає на формування виробничих запасів підприємства?

а) потреба в матеріальних ресурсах;

б) періодичність використання матеріальних ресурсів у виробництві;

в) сезонність виробництва, споживання та транспортування;

г) усі наведені чинники.

 1. Показник, який характеризує відношення запасів тих чи інших матеріальних цінностей до їх добової потреби, називається ... :

а) нормативом оборотних коштів;

б) нормою оборотних коштів;

в) коефіцієнтом оборотності;

г) правильна відповідь відсутня.

15.Метод розрахунку оборотних коштів, який передбачає ретельний аналіз наявних товарно-матеріальних цінностей з подальшим корегуванням фактичних запасів і вилученням з них надлишкових, називається ... :

а) аналітичним методом;

б) коефіцієнтним методом;

в) методом прямого розрахунку;

г) вірної відповіді немає.

 1. Норма запасу деталей на одиницю ремонтної складності відповідних машин та устаткування є основою для розрахунку оборотних коштів ... :

а) у виробничих запасах, що належать до оборотних фондів;

б) у виробничих запасах, що тяжіють до основних фондів;

в) у незавершеному виробництві;

г) у витратах майбутніх періодів.

 1. Розмір якого запасу визначається в межах половини середнього інтервалу між поставками?

а) транспортного запасу;

б) підготовчого запасу;

в) поточного запасу;

г) резервного запасу.

 1. Страховий (резервний) запас визначається як ... :

а) половина середнього інтервалу між поставками;

б) період часу з моменту виставленого постачальникові рахунка до прибуття вантажу на склад підприємства;

в) період, необхідний для термінового оформлення замовлення та доставку матеріалів від їх виробника до споживача;

г) період, необхідний для приймання, складування і підготовки до виробничого використання матеріальних ресурсів.

 1. Який норматив оборотних коштів визначається шляхом помноження середньодобового споживання матеріалів у вартісному виразі на норму їх запасу в днях?

а) норматив оборотних коштів у виробничих запасах, що тяжіють до основних фондів;

б) норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві;

в) норматив оборотних коштів у залишках готової продукції;

г) норматив оборотних коштів у виробничих запасах, що відносяться до оборотних фондів.

 1. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві визначається як ... :

а) добуток вартості середньодобового споживання матеріалів на норму їх запасу у днях;

б) добуток вартості середньодобового випуску продукції, скорегованої на коефіцієнт наростання витрат, на тривалість виробничого циклу у днях;

в) добуток вартості одноденного випуску готових виробів на норму їх запасу на складі у днях;

г) добуток середньої тривалості виробничого циклу на середньоденний випуск товарної продукції за її виробничою собівартістю.

 1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує ... :

а) розмір реалізованої продукції, який припадає на одну гривню виробничих фондів;

б) середню тривалість одного обороту;

в) величину оборотних коштів за відповідний звітний період;

г) витрати виробничих фондів на одну гривню товарної продукції.

 1. Який показник характеризує швидкість обороту обігових коштів підприємства?

а) коефіцієнт оборотності;

б) коефіцієнт завантаження;

в) тривалість одного обороту;

г) рентабельність оборотних коштів.

 1. Оборотні кошти підприємства використовуються ефективніше тоді, коли ... :

а) більша частина їх зайнята у сфері обігу;

б) більша частина їх зайнята у сфері виробництва;

в) вони рівномірно зайняті як у сфері виробництва, так і в сфері обігу;

 1. Вивільнення грошових коштів з обороту відбувається внаслідок:

а) прискорення оборотності;

б) скорочення тривалості одного обороту;

в) зменшення потрібної суми коштів;

 1. Скорочення тривалості виробничого циклу дає можливість ... :

а) збільшити тривалість одного обороту;

б) збільшити коефіцієнт завантаження оборотних коштів;

в) вивільнити обортні кошти;

г) скоротити кількість оборотів оборотних коштів.