Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

Рекомендована література

Основна література

[2,3,6,7,19,22,24,25,26,27,29,31]

Додаткова література

[5,7,8,9,10,12,15,21]

  1. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання модуль іі індивідуальне науково - дослідне завдання

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, а також формування компетенцій, які будуть використовуватися у майбутній професійній діяльності.

В результаті виконання індивідуального завдання студент повинен оволодіти компетенціями: закріплення, поглиблення знань сутності ринку фінансових послуг, вмінь застосування норм чинного законодавства з питань діяльності учасників ринку фінансових послуг; здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел, здатність застосовувати знання з питань технологій функціонування ринку фінансових послуг та його учасників на практиці, здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення, розвиток самостійного мислення.

Індивідуальні завдання

№ п/п

Зміст індивідуальних завдань

1.

Проведення бібліографічного огляду наукової літератури

2.

Підготовка наукової доповіді, тез доповіді та виступ на студентській науково-практичній конференції з проблем на ринку фінансових послуг

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальні завдання повинні бути виконані в міжсесійний період за вказаними темами, що вказані у змісті індивідуальних завдань, зазначених після теми методичних рекомендацій до самостійної роботи.

В роботі слід дослідити нормативно-правову документацію, що регламентує дані питання, літературні джерела, періодичні видання та інтернет-ресурси, описати у вигляді наукової доповіді, есе. Крім того необхідні виконати розрахунки, зробити висновки і внести пропозиції щодо вирішення проблем на ринку фінансових послуг.

Так, наукова доповідь повинна бути завершеним дослідженням певною наукової проблеми і включати наступні обов’язкові елементи: актуальність теми дослідження; короткий огляд наукових публікацій із зазначеної проблематики з визначенням дискусійних питань; викладення власного бачення автором їх розв’язання і наведення механізмів вирішення означеної проблеми; висновки і пропозиції; перелік літературних джерел. Обсяг наукової доповіді має бути в межах 10 сторінок формату А4, її оформлення – за стандартними вимогами: робота повинна мати титульний лист (1 стор.); план; вступ, в якому обов'язково вказується актуальність обраної теми, формулюється мета та завдання, які мають бути розв'язані; основна частина (огляд літературних джерел, виділення основних теоретичних положень та ідей, формулювання власних позицій щодо з'ясованих у літературі напрямків розв'язання проблеми); короткі висновки; список використаної літератури (не менше 6 наукових джерел). Відсутність однієї із складових завдання знижує кількість балів на 0,5.

Есе – це короткий (не більше 3 – 5 сторінок) нарис наукового характеру, в якому автор може продемонструвати не тільки глибину своїх знань, але й оригінальність мислення, здатність до критичних оцінок за проблемами, що досліджуються; при цьому має подати матеріал у стислій екстравагантній формі.

Графічні та розрахункові роботи повинні спиратися на використання статистичної та іншої фактичної інформації, поданої із застосуванням ключових показників і обґрунтуванням критеріїв, що дозволять приймати певні управлінські рішення. За більшістю запропонованих завдань розрахунки повинні супроводжуватись графічним матеріалом і власними авторськими висновками.

Для більшої наочності та зручності сприйняття аудиторією, перед якою студент демонструє свої досягнення з виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань всі види індивідуальних навчально-дослідних завдань бажано доповнити мультимедійними презентаціями.

Робота повинна бути здана на кафедру за 10 днів до початку екзаменаційної сесії для перевірки.