Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Поняття кредитної послуги та її види.

 2. Принципи та механізм надання кредитів суб'єктам господарювання.

 3. Види та форми кредитування юридичних осіб.

 4. Особливості іпотечного кредитування.

 5. Особливості надання консорціумних кредитів.

 6. Зміст та особливості лізингу як кредитної послуги фінансових установ.

 7. Види та форми лізингових операцій.

 8. Зміст факторингу як кредитної послуги фінансових установ.

 9. Привабливість факторингових послуг для їх оферентів та споживачів.

 10. Економічний зміст довірчих послуг фінансових установ та необхідність їх надання.

 11. Суть споживчого кредитування та його соціальна важливість.

 12. Види споживчих кредитів

 13. Особливості надання кредитних послуг кредитними спілками.

 14. Особливості надання позик ломбардами.

Завдання до самостійної роботи

1.Теми доповідей та завдань для індивідуальної роботи

 1. Сучасна практика та проблеми короткострокового кредитування суб'єктів господарювання.

 2. Аналіз вітчизняної практики іпотечного кредитування.

 3. Сучасна практика та проблеми надання банківськими установами споживчих кредитів.

 4. Розвиток кредитних послуг банківських установ.

 5. Сучасна практика та проблеми здійснення лізингових операцій в Україні.

 6. Особливості та проблеми реалізації факторингових операцій в Україні.

 7. Сучасна практика та проблеми надання довірчих послуг банківськими установами.

 8. Сучасна практика та проблеми надання кредитних послуг ломбардами.

 9. Аналіз вітчизняної практики надання споживчих кредитів кредитними спілками.

 10. Розвиток кредитних послуг небанківських фінансових установ.

2. Тестові завдання

2.1. Короткострокові кредити надаються суб'єктам господарювання на:

а) оплату рахунків за товари і послуги;

б) фінансування капітальних вкладень;

в) придбання основних фондів;

г) житлове будівництво.

2.2. Об'єктами довгострокового кредитування можуть бути:

а) поточні витрати підприємства;

б) витрати на технічне переоснащення, реконструкцію та розширення виробництва;

в) витрати на придбання товарів і послуг;

г) витрати на придбання сировини.

2.3. При консорціумному кредитуванні в ролі кредитора виступає:

а) держава;

б) банківська установа;

в) небанківська фінансово-кредитна установа;

г) група банківських установ.

2.4. Об'єктами лізингу в Україні можуть бути:

а) основні фонди;

б) земельні ділянки;

в) природні об'єкти;

г) об'єкти оренди державного майна.

2.5. Відповідно до законодавства України до видів лізингу належить:

а) фінансовий лізинг;

б) пайовий лізинг;

в) зворотний лізинг;

г) міжнародний лізинг.

2.6. Суть фінансового лізингу полягає в:

а) передачі майна в оренду на термін його повної амортизації;

б) передачі майна в оренду на термін, не менший від строку, за який амортизується 60 відсотків вартості об'єкта лізингу;

в) передачі майна в оренду фінансовими органами;

г) в наданні лізингоодержувачу кредиту на термін, менший за 1 рік.

2.7. Лізингові платежі включають в себе такі складові:

а) акцизний збір;

б) суму, що відшкодовує частину вартості об'єкта лізингу, що амортизується за період внесення лізингового платежу;

в) середньорічну вартість майна, що здається в оренду;

г) податок на прибуток.

2.8. Овердрафт являє собою:

а) споживчий кредит на придбання складно побутової техніки;

б) довгостроковий кредит, що надається суб'єктам господарювання на створення основних фондів;

в) короткостроковий кредит, що надається клієнту у формі дебетування його поточного рахунка;

г) відстрочку в оплаті відвантажених товарів або наданих послуг.

2.9. До фінансових послуг, що надаються на ринку позик належать:

а) кредитні послуги;

б) довірчі послуги;

в) гарантійні послуги;

г) всі відповіді є вірними.

2.10. Документам, що засвідчує надання кредиту ломбардною установою, є:

а) кредитний договір;

б) договір застави;

в) заставний білет;

г) договір про прийняття коштовних речей на зберігання.

Термінологічний словник ключових понять

Кредитні послуги, кредитні операції, види кредиту, іпотечний кредит, консорціумний кредит, овердрафт, форфейтинг, лізинг, лізинговий кредит, лізингодавець, лізингоодержувач, лізингові платежі, факторинг, факторинговий кредит, довірчі операції, довіритель, фонд фінансування будівництва, фонд операцій з нерухомістю, споживчий кредит.

Рекомендована література

Основна література

[2,3,4,9,13,15-19,21,22,23-27,29,30,31]

Додаткова література

[1,4,5,7,810,11,13,14,19,22,24]

Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку

План вивчення теми

1. Професійна діяльність на фондовому ринку, її види та характеристика.

2. Засади та принципи діяльності з торговлі цінними паперами на ринку.

3. Брокерська діяльність на фондовому ринку.

Навчальні цілі

Цілями вивчення теми навчальної дисципліни є: закріплення, поглиблення знань надання фінансових послуг на фондовому ринку; здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення; уміння демонструвати розуміння загальної структури дисципліни і зв’язок між її розділами; оволодіння правилами і порядком проведення операцій на фондовому ринку України; здатність оцінювати дохідність фінансових активів; вміння аналізувати стан ринку фінансових послуг; розвиток самостійного мислення; вміння чітко виражати свої думки, мати свій погляд на проблему і вміння відстоювати свою точку зору з питань, що стосуються фінансових послуг на фондовому ринку.