Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

1. Професійна діяльність на фондовому ринку, її види та характеристика

Професійна діяльність на фондовому ринку це діяльність суб'єктів господарювання, для яких ця діяльність є виключною, та банків по перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів та організаційному, інформаційному, технічному, консультаційному та іншому обслуговуванню випуску та обігу цінних паперів та їх похідних.

Професійними учасниками фондового ринку є особи, що одержати ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження окремих видів професійної діяльності з цінними паперами.

Склад професійних учасників фондового ринку:

  • торговці цінними паперами;

  • зберігачі цінних паперів;

  • компанії з управління активами;

  • реєстратори власників іменних цінних паперів;

  • депозитарії;

  • - фондові біржі, торговельно-інформаційні системи.

Професійна діяльність на фондовому ринку спрямована на реалізацію фінансових та інших послуг у сфері випуску та обігу цінних паперів, управління активами інституційних інвесторів, облік прав за цінними паперами, реалізацію спільного інвестування в фінансові інструменти.

Діяльність професійних учасників фондового ринку здійснюється для вирішення наступних завдань:

по-перше, для забезпечення перерозподілу грошових ресурсів за допомогою обігу цінних паперів (андеррайтинг, торгівля цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку);

по-друге, для організаційно-технічного обслуговування операцій з цінними паперами (депозитарна, розрахунково-клірингова, реєстраторська, консультаційна, інформаційна діяльність).

На фондовому ринку можуть здійснюватись такі види професійної діяльності:

 • діяльність з торгівлі цінними паперами:

 • діяльність з управління активами інституційних інвесторів:

 • депозитарна діяльність:

 • діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

Діяльність і торгівлі цінними паперами полягає у здійсненні угод, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику.

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами провадиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.

Діяльність з торгівлі цінними паперами поділяється на такі види:

 • брокерська діяльність;

 • дилерська діяльність;

 • андеррайтинг;

 • діяльність з управління цінними паперами.

Брокерська діяльність на фондовому ринку полягає у здійсненні торговцем цінними паперами операцій з купівлі-продажу цінних паперів на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів.

Дилерська діяльність на фондовому ринку забезпечує укладення торговцем цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім особам.

Андеррайтииг являє розміщення (підписку, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.

Діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності довірителю (установнику управління), в його інтересах або в інтересах визначених ним осіб.

Професійна діяльність з управління активами полягає у здійсненні професійним учасником ринку за винагороду та на підставі укладеного договору діяльності з управління активами, які належать інвесторам інвестиційних та учасникам пенсійних фондів на праві власності. Ця діяльність поділяється на такі види:

 • діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, яку здійснюють компанії з управління активами відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»;

 • діяльність з управління активами пенсійних фондів.

Новим різновидом професійної діяльності на ринку цінних паперів є діяльність, що пов'язана з управлінням іпотечним покриттям, яку можуть здійснювати банки та небанківські фінансові установи за винагороду.

Іпотечне покриття становлять іпотечні та інші активи, які забезпечують виконання зобов'язань емітента за іпотечними облігаціями.

Депозитарна діяльність являє діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів у паперовій та безпаперовій формах, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Професійні учасники фондового ринку, що займаються депозитарною діяльністю, є учасниками Національної депозитарної системи і належать до інфраструктурних учасників ринку.

До складу депозитарної належать такі види діяльності:

 • зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

 • кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів;

 • ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Депозитарій – це юридична особа, яка провадить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами з цінними паперами в грошовій формі. Депозитарій створюється у формі відкритого акціонерного товариства, учасниками якого є не менш ніж десять зберігачів, і здійснює свою діяльність за умови одержання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарію та розрахунково-клірингової діяльності. Функції зберігача в на фондовому ринку можуть виконувати банки або торговці цінними паперами, які одержали ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача.

Серед основних послуг зберігачів. що надаються власникам цінних паперів, наступні:

 • ведення рахунків у цінних паперах;

 • відповідальне зберігання цінних паперів;

 • обслуговування обігу цінних паперів у безпаперовій формі;

 • одержання доходу за цінними паперами, що знаходяться на

 • зберіганні;

 • обслуговування механізмів позики та застави щодо цінних паперів. прийнятих на зберігання.

Депозитарні установи не можуть виконувати операції з цінними паперами від свого імені. Взаємовідносини між депозитарною установою та клієнтом регулюються депозитарним договором, укладення якого не веде до переходу права власності на цінні папери депонента.

Розрахунково-клірингова діяльність на фондовому ринку це діяльність з визначення взаємних зобов'язань щодо угод з цінними паперами та розрахунків за ними.

Кліринг та розрахунки за угодами щодо фондових цінностей здійснюються виключно депозитаріями, які забезпечують поставку цінних паперів на рахунки зберігачів з одночасною оплатою грошових коштів за придбані цінні папери.

Діяльність і ведення реєстру власників іменних цінних паперів являє собою збір, фіксацію, обробку, зберігання та надання даних, що складають систему реєстру власників іменних цінних паперів.

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку забезпечується організаторами торгівлі (фондовими біржами) і полягає у створенні організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозиції на фондовому ринку, проведенні регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованому укладенні і виконанні договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійсненні клірингу та розрахунків за ними, та у розв'язанні спорів між членами організатора торгівлі.

Діяльність фондових бірж спрямована на створення членам бірж організаційних умов для укладення договорів з цінними паперами та реалізації біржових угод, подання об'єктивної інформації про поточну кон'юнктуру біржового ринку.

Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.