Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

3. Особливості функціонування небанківських кредитних установ

Згідно з українським законодавством небанківськими кредитними установами є кредитні спілки та ломбарди.

Діяльність кредитних спілок в Україні регламентується Законом України “Про кредитні спілки” від 20 грудня 2001 року’. Відповідно до цього закону кредитна спілка є неприбутковою організацією, заснованою фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднання грошових внесків членів кредитної спілки.

Кредитна спілка провадить наступні види діяльності:

 • надає кредити своїм членам, а також селянським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності членів кредитної спілки;

 • залучає на договірних засадах внески своїх членів на депозитні рахунки;

 • розміщує тимчасово вільні кошті на депозитних рахунках в устано­вах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян;

 • здійснює інвестування в державні цінні папери та паї кооперативних банків;

 • залучає на договірній основі кредити банків та об’єднаних кредитних спілок для здійснення кредитування своїх членів;

 • виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами та інше.

Серед зазначених видів фінансових операцій до фінансових послуг належать кредитні, депозитні та гарантійні операції кредитної спілки.

Конкуренцію кредитним спілкам на ринку споживчого мікрокредитування складають ломбарди.

Ломбарди - фінансові установи, виключним видом діяльності яких є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк та під процент. Ломбарди можуть створюватись державними підприємствами та повними господарськими товариствами

До фінансових послуг ломбарду належать:

 • надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

 • надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

Специфіка кредитної діяльності ломбарду обумовлює необхідність надання ним супутніх послуг, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання.

До супутніх послуг ломбарду належать:

 • оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства або умов договору;

 • надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;

 • реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства або умов договору.

Діяльність ломбардів з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів підлягає ліцензуванню згідно із законодавством.

4. Загальні принципи створення та діяльності в Україні недержавних пенсійних фондів та страхових посередників як оферентів страхових послуг

Недержавний пенсійний фонд - це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації, функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фондуз подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам фонду.

За видами пенсійні фонди можуть утворюватись як відкриті, корпоративні та професійні Засновниками відкритого пенсійного фонду можуть бути будь-які одна чи декілька юридичних осіб, окрім тих, діяльність яких фінансується за рахунок Державного бюджету або місцевих бюджетів.

Засновником корпоративного пенсійного фонду може бути юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців, до яких можуть приєднуватись роботодавці- платники.

Засновниками професійного пенсійного фонду можуть бути об'єднання юридичних осіб - роботодавців, об’єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки або фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності. Засновники корпоративного пенсійного фонду повинні працювати беззбитково не менш ніж протягом одного фінансового рою,, крім випадків реорганізації юридичної особи. Пенсійний фонд діє на основі статуту, який затверджується засновниками.

Учасниками недержавних пенсійних фондів є фізичні особи, на користь яких сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду і які мають або набудуть право на одержання пенсійних виплат з такого фонду.

Вкладниками фондів є особи, що сплачують пенсійні внески на користь учасників фондів шляхом перерахування коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту.

Адміністрування недержавних пенсійних фондів в Україні можуть забезпечувати професійні адміністратори, компанії з управління активами та одноосібні засновники корпоративного пенсійного фонду.

Зазначені установи можуть здійснювати наступні види господарської діяльності:

 • діяльність з адміністрування пенсійних фондів;

 • професійну діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління активами.

Фінансові послуги на страховому ринку надаються страховиками та страховими посередниками.

Страховики - це фінансові установи, які згідно з отриманою ліцензією приймають на себе зобов’язання відшкодувати страхувальнику або особам, яких він назвав, завданий страховим випадком збиток або виплатити страхову суму.

Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками - резидентами України.

За характером діяльності страховики поділяються на види:

 • такі, що страхують життя:

 • здійснюють інші види страхування;

 • надають виключно перестрахувальні послуги.

Страховики можуть здійснювати свою діяльність через страхових посередників: страхових агентів та страхових брокерів.

Страховими агентами можуть бути юридичні та фізичні особи, що діють від імені та за дорученням одного або більше страховиків та за винагороду виконують частину їх страхової діяльності.

Страхові брокери - це юридичні та фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють професійну діяльність від свого імені та на підставі доручень страховика або страхувальника спрямовану на визначення його потреби в отриманні страхових послуг, консультуванні. наданні допомоги в розроблянні умов договору страхування. пошуку страховиків, які відповідають вимогам страхувальника, укладанні договорів страхування за дорученням страхувальника, здійсненні розрахунків у разі настання страхового випадку тощо. Згідно із законодавством України страховий брокер не може займатися іншими видами діяльності, у тому числі посередницькою, окрім діяльності на страховому ринку.