Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

1.Теми доповідей та завдань для самостійної роботи

  1. Економічний зміст і призначення фінансового посередництва.

  2. Еволюція розвитку фінансового посередництва.

  3. Місце і роль фінансового посередництва в організації ринкового механізму господарювання.

  4. Механізм перерозподілу капіталу за участю фінансових посередників.

  5. Організація фінансового посередництва на різних сегментах ринку.

  6. Роль банків у фінансовому посередництві.

  7. Практика небанківського фінансового посередництва.

  8. Проблеми розвитку фінансового посередництва на ринку фінансових послуг в Україні.

  9. Шляхи удосконалення моделей організації фінансового посередництва.

  10. Оцінка впливу фінансового посередництва на подолання наслідків фінансової кризи.

2.Тестові завдання

2.1. Фінансовими посередниками в Україні є:

а) банківські установи;

б) фондові та валютні біржі;

в) реєстратори прав власності на цінні папери;

г) депозитарні установи.

2.2. Формами діяльності посередників на ринку фінансових послуг є:

а) реєстрація прав власності на цінні папери;

б) акумуляція заощаджень населення;

в) котирування цінних паперів на біржі;

г) депозитарна діяльність з цінними паперами.

2.3. Основними типами фінансових посередників за ринково орієнтованою моделлю фінансового посередництва є:

а) ощадні установи контрактною типу;

б) депозитарні установи;

в) розрахунково-клірингові установи;

г) небанківські фінансові установи.

2.4. До депозитних інститутів як типу фінансових посередників за ринково орієнтованою моделлю належать:

а) страхові компанії;

б) кредитні спілки;

в) недержавні пенсійні фонди;

г) інвестиційні компанії.

2.5. До складу інвестиційних посередників за ринково орієнтованою моделлю фінансового посередництва належать:

а) холдингові компанії;

б) інвестиційні фонди;

в) довірчі товариства;

г) страхові компанії.

2.6. Для залучення заощаджень фінансові посередники здійснюють:

а) розміщення на ринку цінних паперів позичальників;

б) випуск власних фінансових активів;

в) викуп цінних паперів позичальників з метою їх подальшого перепродажу;

г) всі відповіді є вірними.

2.7. До ощадних установ контрактного типу належать:

а) кредитні спілки;

б) страхові компанії;

в)банки;

г) інвестиційні фонди

2.8. Пряме фінансування забезпечується шляхом передачі вільного капіталу:

а) від банку до позичальника;

б) від кредитної спілки до позичальника;

г) від власника коштів до позичальника;

д) від інвестиційного фонду до позичальника.

2.9. Ринково орієнтована модель фінансового посередництва характеризується:

а) пріоритетною роллю банків у наданні фінансових послуг;

б) рівноправним розвитком банківського і небанківського фінансового посередництва;

в) взаємопроникненням банківських і небанківських фінансових установ на ринки один одного;

г) всі відповіді є вірними.

2.10. Приватизація майна державних підприємств України за приватизаційні майнові сертифікати обумовила виникнення та розвиток діяльності таких фінансових посередників, як:

а) недержавні пенсійні фонди;

б) інвестиційні фонди та інвестиційні компанії;

в) лізингові компанії;

г) компанії з управління активами.

Термінологічний словник ключових понять

Фінансові посередники, фінансове посередництво, пряме фінансування опосередковане фінансування, банківське посередництво, небанківське посередництво, ринково-орієнтована модель фінансового посередництва, змішана модель фінансового посередництва, депозитні інститути, ощадні установи контрактного типу, інвестиційні посередники.

Рекомендована література

Основна література

[2,3,6,13,15,18,19,24,25,26,27,29,30,31]

Додаткова література

[ 4,5,6,7,8,10,12,16,17,19,21,22]

Змістовий модуль 2. Характеристика сегментів ринку фінансових послуг

Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг

План вивчення теми

1.Характеристика інституційної структури ринку фінансових послуг.

2. Діяльність банків як оферентів фінансових послуг.

3. Особливості функціонування небанківських кредитних установ.

4. Загальні принципи створення та діяльності в Україні недержавних пенсійних фондів та страхових посередників як оферентів страхових послуг.

5. Особливості діяльності фінансових установ, що надають фінансові послуги на фондовому ринку.

Навчальні цілі

Цілями вивчення даної теми є: закріплення, поглиблення знань щодо інституційної структури ринку фінансових послуг, вмінь застосування норм чинного законодавства з питань діяльності банків як оферентів фінансових послуг; здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел, здатність сформулювати та охарактеризувати принципи та форми організації функціонування фінансових інститутів, здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення, розвиток самостійного мислення.