Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

Передмова

Становлення ринкової економіки в Україні посилює увагу економічної науки до всіх складових ринкових відносин. Крім ринків виробленої продукції і трудових ресурсів, на сьогодні важливого значення набуває ринок фінансових послуг. Ефективно функціонувати він може тільки в умовах ринкової економіки, де переважна частина фінансових активів мобілізується суб'єктами господарювання на засадах їх купівлі-продажу. За допомогою ринку фінансових послуг, як правило, розподіляються та перерозподіляються тимчасово вільні фінансові ресурси чи ресурси, що мали обумовлене раніше цільове призначення.

В Україні ринок фінансових послуг тільки-но зароджується. Його формування було відстрочене через політичні й економічні фактори розвитку нашої держави, у той час, як світова наука і практика пішли далеко вперед. З моменту проголошення незалежності України і до часу прийняття визначальних нормативних актів, регламентуючих діяльність на ринку фінансових послуг, створені певні структурні елементи системи фінансового обслуговування економічних агентів. Це - розгалужена мережа страхових і банківських установ, пенсійних та інвестицій них фондів, лізингових та факторингових компаній. Проте розвиток ринку має дещо хаотичний характер. Відсутність належної координації ринку фінансових послуг з боку держави обумовлює незахищеність інтересів клієнтів фінансових установ, небезпеку монополізації цього ринку, формування фіктивного капіталу в країні. Усунути ці негативні процеси у перехідний для України період можна за умови створення ефективного механізму державного регулювання ринку, який повинен ґрунтуватися на прозорій, чітко відпрацьованій нормативній базі, професійній діяльності координуючого централізованого органу управління і виконанні визначених правил функціонування з боку самих учасників ринку.

Завдання ринку фінансових послуг полягає в акумуляції та перерозподілі капіталу, наявного в суспільстві, для інвестування його в економію країни та забезпеченні найбільш повного задоволення потреб споживачів у фінансових послугах за їх обсягом, структурою та якістю. Суб'єкти господарювання в умовах ефективного ринку фінансових послуг одержують можливість залучення додаткових обсягів фінансування на поворотній, платній основі. Реалізація фінансових послуг стримує інфляційні процеси в державі, сприяє стабілізації її фінансового становища, впливає на зростання рівня добробуту населення.

Метою викладання навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» є формування системи знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг, функціонування ринку фінансових послуг, методів його регулювання та структури, організаційних основ і порядку надання окремих видів послуг, формування практичних навичок і вмінь у сфері діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» є визначення потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, що виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад певних видів послуг.

Дисципліна поглиблює та конкретизує знання, здобуті студентами в результаті вивчення таких дисциплін, як «Фінансовий ринок», «Фінанси», «Банківські операції», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Інвестиції», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Організація кредитування і банківських розрахунків», «Міжнародні розрахунки і валютні операції», «Цінні папери та операції з ними», «Страхування», «Іпотечний ринок».

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит».

Навчально-методичний посібник «Ринок фінансових послуг» призначений допомогти у вивченні дисципліни, наочно розкрити теоретичні аспекти функціонування ринку фінансових послуг в економіці країни, розглянутий механізм та практика надання фінансових послуг на грошовому, фондовому, валютному, страховому ринках, ринках позик та банківських металів, визначені особливості реалізації фінансових операцій банківськими та небанківськими фінансовими установами.

Матеріали посібника систематизовано у розділи: програма навчальної дисципліни, завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи, завдання та методичні рекомендації до практичних занять, індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання, контрольні заходи.

Така структура навчально-методичного посібника обумовлена формами організації навчального процесу, обов’язковими елементами якого є, окрім лекційних, самостійна та індивідуальна робота студентів з додатковими літературними джерелами. З цією метою у посібнику наводиться список рекомендованої літератури, питання та тести для самоконтролю знань та вмінь студентів.

Лаконічність і доступність наведеного матеріалу дозволить без будь-яких зусиль усвідомити проблемний характер окремих положень.

Матеріал, викладений у посібнику, дозволить активізувати пізнавальну діяльність при вивченні дисципліни, вивільнити час для практичної підготовки.