Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок фінансових послуг / Ринок фінансових послуг Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра у галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050801«Фінанси і кредит».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими інститутами.

Міждисциплінарні зв’язки: засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни «Ринок фінансових послуг» базується на знаннях, які студенти отримали у процесі вивчення таких дисциплін, як «Фінансовий ринок», «Фінанси», «Банківські операції», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Інвестиції», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Організація кредитування і банківських розрахунків», «Міжнародні розрахунки і валютні операції», «Цінні папери та операції з ними», «Іпотечний ринок».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовний модуль 1. Сутність, структура та особливості функціонування ринку фінансових послуг України.

Змістовний модуль 2. Характеристика сегментів ринку фінансових послуг.

Змістовний модуль 3. Оцінка інфраструктури та напрямки розвитку ринку фінансових послуг України

.

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисциплін є засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» є визначення потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, що виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад певних видів послуг.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти компетенціями:

Інструментальними: застосування норм чинного законодавства з питань діяльності учасників ринку фінансових послуг; здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручників, навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету та ін.); використання нових інформаційних технологій при виконанні функціональних обов’язків; аналіз структури ринку фінансових послуг з точки зору його значення в процесі трансформації фінансових засобів в інвестиційні ресурси; володіти методикою оцінки фінансових ризиків; застосування механізмів оцінювання фінансових активів; володіти методикою оцінки дохідності кредитних та депозитних операцій.

Міжособистісними: поважне ставлення до зауважень керівника; вміння виправляти свої помилки; вміння працювати в команді; поважне ставлення до культурних цінностей оточуючих людей; знання і поважне ставлення до культури людей з інших країн, з якими ведеться співпраця.

Системними: здатність застосовувати знання з питань технологій функціонування ринку фінансових послуг та його учасників на практиці; мотивація, знання вимог до написання наукових робіт з питань щодо функціонування ринку фінансових послуг; вміння виконувати наукові роботи (проекти) з питань щодо функціонування ринку фінансових послуг на запит наукового керівника; вміння чітко виражати свої думки, мати свій погляд на проблему і вміння відстоювати свою точку зору з питань, що стосуються ринку фінансових послуг; здатність до творчості (генерування нових ідей); здатність працювати автономно; здатність до ініціативи і підприємництва; здатність ініціювати свої ідеї стосовно проведення занять з дисципліни ринок фінансових послуг (здатність організувати та провести ділову гру), відповідальність за якість; прагнення до успіху.

Спеціальними: здатність застосовувати законодавство з питань діяльності учасників ринку фінансових послуг; здатність логічно і послідовно викладати засвоєні знання; здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення; уміння демонструвати розуміння загальної структури дисципліни і зв’язок між її розділами; оволодіння правилами і порядком проведення операцій на ринку фінансових послуг України; здатність охарактеризувати структуру ринку фінансових послуг за основними групами фінансових активів; здатність сформулювати та охарактеризувати принципи та форми організації функціонування фінансових інститутів; здатність оцінювати дохідність фінансових активів; здатність оцінювати дохідність кредитних та депозитних операцій; вміння аналізувати стан ринку фінансових послуг; здатність приймати правильні управлінські рішення в умовах швидкої зміни ринкової кон’юнктури.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити ECTS.