Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posob_D.doc Укр..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
715.78 Кб
Скачать

Сплатити – що ? кому ? за що ? коли ?

постачання – кого ? чого ? кому ?

невикористання – чого ? ким ? чим ? коли ?

Але вживання великої кількості віддієслівних іменників призво-дить до того, що в текстах з’являється багато слів без достатнього змістовного наповнення, так званих “пустих слів”. Тому не треба зловживати їх використанням, а словосполучення, які розпочинаються словами “з метою” замінювати, на прийменник для або на складно-підрядне речення мети.

6) Синтаксис ділової документації характеризується наявністю вживання інфінітивних конструкцій у реченнях резолютативного типу. У розпорядчій документації рекомендують вживати дієслова інфінітив-ної форми (затвердити, зобов′язати, призначити, звільнити, попере-дити та ін.). Наказові форми (наказую, пропоную) застосовують лише в першій особі однини і в тих документах, які відображують принцип єдиноначальності.

7) Як згадувалося раніше, у ділових текстах поширені дієприслів-никові та дієприкметникові звороти, які вживають з метою стислості висловлювання точності відтвореної інформації. Але слід пам’ятати, що неможна передати значення причини, часу, умови дієприслівниковим зворотом. У такому випадку треба вживати складнопідрядні речення часу, умови, причини. Крім того, дієприслівниковим зворотом слід починати, а не завершувати речення.

8) Особливістю ділового мовлення є переважне вживання непря-мої мови, пряму мову вживають тоді, коли потрібно дослівно передати зміст деяких законодавчих актів.

Характерною ознакою ділових текстів є вживання однорідних членів речення. У документах їх використання підкреслює логічність дій, ієрархію підпорядкування понять, тому треба дотримуватися певних вимог при використанні однорідних членів речення.

1) У ролі однорідних членів речень не можуть виступати слова, що виражають родові та видові поняття. Наприклад, речення Керівники підприємств повинні турбуватися про покращення побутових умов робітників, ремонт квартир – побудовано невірно, тому що слово-сполучення покращення побутових умов є видовим поняттям і включає родове поняття – ремонт квартир.

2) Не треба будувати такі речення, де б значення слів перехрещу-валося або в чомусь збігалося. Наприклад: Було закуплено нову апаратуру, вимірювальні пристрої і прилади на суму 14 млн. грн. (значення слів апаратура, вимірювальні прилади і пристрої частково збігаються).

3) Не слід вживати як однорідні слова, що виражають різномовні, тематично не пов’язані поняття. Наприклад: Прийом на комісію радіоприймачів, телевізорів, а також іномарок припинено.

4) Узагальнююче слово при однорідних членах речення повинно за своїм обсягом бути родовим поняттям до однорідних слів. Однорідні члени узгоджуються з ним у відмінку. Наприклад: На базу надійшли такі товари: скляна тара, нітрофарби.

3. Використання складних речень у діловому мовленні

Важко уявити ділове мовлення без складних речень, тому що за їх допомогою можна відтворити всю складність взаємозв’язків між фак-тами, подіями, перерахувати потрібні факти, аргументи, обґрунтувати усі деталі викладу інформації. Відомий лінгвіст Л.В. Щерба з цього приводу писав: “Основний різновид канцелярського стилю має своїм завданням подати всі обставини справи в її логічних взаємозв′язках разом з висловленим раніше в одному цілому. Звідси виникає культура складних речень за способом підрядності в канцелярському стилі.”

Але в діловому стилі не усі типи складнопідрядних речень вживаються однаково: переважають підрядні речення: з’ясувальні, означальні, мети, умови.

При побудові складних речень треба дотримуватися таких правил: означальні підрядні речення ставити поряд з тим іменником, до якого вони належать; додаткові підрядні найчастіше вживати поряд із присудком. Обставинні речення умови, мети й причини розміщують перед головним або після нього залежно від призначення: якщо треба наголосити обставини дії, тоді підрядне речення ставлять попереду, а якщо ж воно пояснює, посилює головну думку, то його можна поставити після головного речення. Наприклад: 1. Спортивний комп-лекс “Дружба” запрошує Вас відвідати конкурс “Міс Донбас”, який відбудеться 11 травня 2002 р. 2. Якщо повна або часткова втрата працездатності пов´язана з нещасним випадком на виробництві, то, крім пільг, передбачених чинним законодавством, видається одно-разова допомога. 3. У зв´язку з тим, що токарні верстати нам потрібні терміново, просимо вказати строк їх відвантаження. 4. Як відомо, ми дуже зацікавлені у верстатах марки Ш-10, тому просимо терміново надіслати нам їх кресленняі і докладний опис.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]