Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posob_D.doc Укр..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
715.78 Кб
Скачать

Контрольні питання

  1. Дієслова якого часу найбільш широко використовують в діло-вих паперах ? Чому ?

  2. Як позначають у ділових паперах незавершеність дії ? За допо-могою якого виду ?

  3. Як позначають в ділових документах наявність результату ? За допомогою дієслів якого виду ?

  4. Як у писемних ділових текстах передають наказовий спосіб дієслова ? Якими формами ? У яких документах це можна про-слідкувати ?

Завдання

1. Утворіть усі можливі форми майбутнього часу від діє-слів.

Реферувати, анулювати, активізувати, платити, стверджувати, вва-жати.

2. До дієслів недоконаного виду запишіть парні дієслова докона-ного виду, утворені: а) за допомогою префікса; б) заміною суфікса; в) за допомогою основи іншого дієслова.

Писати, брати, екзаменувати, агітувати, шукати, рости, хвилювати, гримати.

3. Від наведених дієслів утворіть форми наказового способу.

Перевіряти, закінчити, порадити, берегти.

4. Вкажіть утворені від наведених дієслів можливі форми дієприкметників чоловічого роду.

Здійснювати, діяти, служити, сказати, збільшити, опрацьовувати, зробити, контролювати, виконувати, очікувати, відстояти.

5. Наведіть форми дієприслівників від вказаних нижче дієслів.

Наказувати, повідомляти, вписувати, робити, надсилати.

6. Вказані ненормативні дієприкметники замініть поданими нижче нормативними. Користуйтесь матеріалами для довідок.

Наступаючий, допомогаючий, виконуючий, діючий, існуючий, інакодумаючий, вирішуючий, ведучий.

► Для довідок: виконавець; той, хто допомагає; інакодумець; чинний; наступальний; наявний; вирішальний; провідний.

7. Перекладіть українською мовою.

Следуя примеру, из сказанного следует, отсюда следует вывод, как и следовало ожидать, продолжение следует, за этим следует.

8. Проаналізуйте фрагменти текстів наказів. Відредагуйте їх.

а) … у зв΄язку з цим я наказую …., у зв΄язку з цим наказується … ;

б) … зарахувати Кирик Ганну Георгіївну на посаду програ-містки …; … зарахувати Кирик Г.Г. на посаду програмістки… ;

в) … на протязі двох неділь привести документацію у відповід-ність до діючого законодавства … .

9. Складіть наказ про прийняття на роботу молодого спеціа-ліста.

Розділ XI

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ І ПРАВОПИСУ

ВЛАСНИХ НАЗВ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ

План

  1. Особливості передавання українських і іншомовних геогра-фічних назв українською мовою

  2. Правопис географічних назв

  3. Узгодження в географічних назвах

1. Особливості передавання українських і іншомовних

географічних назв українською мовою

Під час укладання ділових паперів часто виникають труднощі у написанні деяких груп географічних назв, особливо іншомовного походження. Щоб уникнути помилок, треба дотримуватися установ-лених правил.

Українські географічні назви передають відповідно до вимови за нормами українського правопису: Житомир, Запоріжжя, Львів, Черни-гів, Прип΄ять, Тиса і под.

У назвах українських міст треба розрізняти -поль у словах грець-кого походження (грецьке polis “місто”: Маріуполь, Тирасполь) і -піль (від українського “поле”: Бориспіль, Тернопіль).

Що стосується іншомовних географічних назв, то деякі з них перекладають на українську мову. Це перш за все назви, які не вжива-ють без номенклатурних позначень: мис Доброї Надії, Північний Льодо-витий океан. Перекладають в географічних назвах прийменники, що означають розміри, взаємне розміщення та сторони світу: Великий каньон, Південна Америка, Північний полюс.

Написання географічних назв іншомовного походження підпо-рядковують правилам української орфографії, але воно має й деяку специфіку, пов΄язану із позначенням голосних звуків.

Наприклад, російська літера Е передається:

- через Е: Верхоянськ. Пенза;

- через Є:

- після голосного: Колгуєв;

- після приголосних, крім шиплячих і Ц; у суфіксах -єв, -єєв російських назв, які походять від прізвищ: море Лаптєвих, Лежнєве, але Ржев, Мис Рум΄янцева;

- коли російському Е основи відповідає в аналогічних українськиї основах І: Бежецьк, Бєлгород.

Російська літера И передається:

- через і в основах географічних назв, зокрема на їх початку і в кінці: Іжевськ, Бородіно, Сочі;

- через ї після голосного і при роздільній вимові після приго-лосного: Троїцьк, Ананьїно, Єгор΄ївськ;

- через И:

- після ж, ч, ш та ц перед приголосними: Жигалово, Нальчик, Ішим, Цимлянськ;

- у коренях географічних назв, якщо ці корені спільні для україн-ської та російської мов: Кисловодськ, Липецьк, Клин;

- у складених географічних назвах, де И є сполучним звуком: Владивосток, Семипалатинськ.

Російські географічні назви з суфіксами -ск, -цк, -ич передаються з відповідниками -ськ, -цьк, -ич: Луганськ, Кузнецьк, Углич.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]