Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posob_D.doc Укр..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
715.78 Кб
Скачать

Контрольні питання

 1. Що таке текст ?

 2. Які вимоги ставляться до тексту ? Арґументуйте кожну з них ?

 3. Яких мовних правил слід дотримуватися під час складання документів ?

 4. Які скорочення бажано вживати в текстах документів ?

 5. Які документи викладаються від третьої особи ? Поясніть свою думку ?

Завдання

1. З´ясуйте, в якій формі слід викладати тексти: а) заяви; б) доручення; в) автобіографії. Арґументуйте свою точку зору.

2. Закінчить речення:

 1. Об´єктивність змісту тексту документа досягається …. .

 2. Повним вважається текст …. .

 3. Точність мовлення виражається наступними мовними засо-бами … .

 4. Достовірним є текст тоді, …. .

3. Назвіть стійкі сполучення та синтаксичні конструкції, які слід вживати у мові ділових паперів.

4. Пригадайте, коли треба використовувати активну, а коли пасивну форму дієслова. Наведіть приклади.

5. Прочитайте поданий нижче документ, поясніть, які вимоги до тексту не витримані в ньому.

Ректорові Донецького

національного університету

акад. Шевченку В.М.

від учениці 11 класу

3ОШ № 1

Марченко Н.І.

З а я в а

Дуже прошу допустити мене до складання вступних іспитів на перший курс економічного факультету і прийняти від мене такі документи – автобіографію, довідку про стан здоров´я, дві фотокартки.

20.06.02 Підпис

6. Прочитайте документ. Відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Автобіографія

Я, Мирошник Ірина Дмитрівна, народилась у Броварському районі Київської області. Закінчила Київську середню школу № 115. На протязі 1980 – 1985 рр. навчалася в інженерно-будівельному інституті. Призначили працювати інженером тресту. Приймаю участь у громад-ській роботі, голова профкому тресту. Маю подяку.

Одружена, маю доньку.

Дата Підпис

Розділ VII

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

План

 1. Лексика як сукупність слів мови

 2. Загальновживані й незагальновживані слова

 3. Книжна і розмовна лексика

 4. Склад лексики сучасної української мови за походженням

 5. Науково-термінологічна, виробничо-професійна лексика, її роль і місце у текстах ділової української мови

 6. Запозичені слова і особливості їх вживання у діловому стилі

1. Лексика як сукупність слів мови

Лексика – це слова й словосполучення, скорочення, які вживаю-ться в мові на позначення об´єктів, суб´єктів, процесів, явищ. Слово “Лексика” походить від грецького слова “лексикос”, що означає словес-ний, словниковий. Наука, яка вивчає лексичний склад будь-якої мови називається лексикологією. До речі найдавнішим двомовним пере-кладним словником, де церковнослов´янскі слова передаються простою мовою, був “Лексисъ с толкованіємъ словенских словъ прост” виданий у другій половині 16 століття.

Лексика являє собою один із складових рівнів мовної системи, “найменш консервативний елемент”. Якщо фонетика запозичила тільки одну фонему [ф], то в лексиці багато слів, які прийшли в нашу мову з інших мов. Суттєвою особливістю лексики в порівнянні з іншими рівнями мови є її безпосередня співвіднесеність з явищами реальної дійсності. Слово дає назву предметам, явищам, процесам, відносинам навколишньої дійсності, тому основна функція слова – називна (номіна-тивна).

В українській мові більшість слів належить до багатозначних. Наприклад, дієслово “сіяти” має 8 значень, а прикметники “останній”, “добрий” – 9 значень. Здатність слова мати кілька значень ще нази-вають полісемією (від грецького poly – багато, sema – знак), або багатозначністю. У кожній мові є слова, які мають кілька значень. Кожне значення слова встановлюється у реченні або у словосполученні. Порів.: Гострий ніж – гостре питання.

Значна частина слів в українській мові має тільки одне значення,

так, до однозначних слів належить більшість спеціальних наукових термінів (втулка, леговані сталі), власні назви (Київ, Донецьк), назви окремих видів дерев, назви тканин (береза, ялина, вельвет, драп) тощо.

Слід пам’ятати, що ділове й наукове мовлення орієнтовані на однозначне використання слів, на стандартизацію і термінологізацію мови. У мові службових документів усе більше набуває сили процес універсалізації багатьох слів. Наявність універсальних слів не затруд-нює сприйняття змісту документа, а полегшує укладачеві вибір слова.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]