Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posob_D.doc Укр..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
715.78 Кб
Скачать

2. Вживання прикметників у документах

В українській мові якісні, відносні та присвійні прикметники в різних стилях мови вживаються з неоднаковою частотою.

У діловому мовленні кількісно переважають відносні прикмет-ники, напр.: джерельна вода, наукова стаття, математичний журнал, металева деталь. Вони означають ознаку предмета через його відно-шення до інших предметів. Проблема полягає в тому, що вони не мають ступенів порівняння.

Відомо, що є дві форми ступенів порівняння прикметників: проста (синтетична), яка передається одним словом, і складена (аналі-тична), яка передається двома словами.

Ступенювання прикметників відбувається так.

Ступінь

Спосіб творення

Приклад

Вищий

проста форма

складена форма

основа прикметника + суфікс -іш-

прикметник у звичай-ній формі + слова більш, менш

тугий – тугіший

різкий – різкішій

більш рішучий

менш уважний

Найвищий

проста форма

складена форма

проста форма прик-метника вищого сту-пеня + префікс -най-, рідше -щонай-,-якнай-

прикметник у зви-чайній формі + слова

найбільш, найменш

короткий – найко-

ротший, багатий – якнайбагатший

найменш теплий,

найбільш високий

В українській мові надається перевага простій формі. Складена форма вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників має відтінок книжності, вживається переважно в науковому й офіційно-діловому стилях паралельно з простою формою: більш ефективний

метод, найбільш пріоритетний напрям.

Отже, коли треба вказати, назвати ознаки предмета, що проявляю-ться більшою або меншою мірою вживають якісні прикметники, які мають ступені порівняння, напр.: теплий – тепліший – найтепліший; досконалий – досконаліший – найдосконаліший; повний – повніший – найповніший.

В діловому спілкуванні широко вживається аналітична форма, наприклад: більш досконала металева деталь, найбільш ґрунтовна наукова промова.

Контрольні питання

  1. Як позначається посада стосовно жінки в ділових документах ?

  2. Які проблеми можуть зустрічатися при вживанні категорії числа іменників ?

  3. Які труднощі спричиняють паралельні закінчення іменників ?

  4. Що треба враховувати під час утворення форм ступенів порівняння прикметників ?

Завдання

1. Перекладіть речення українською мовою. Порівняйте родову характеристику виділених іменників у російській і українській мовах.

1. Укажите, по какому адресу вы проживаете. 2. Составьте заявку на 100 рулонов толя шириной 1 метр. 3. На заявлении отсутствует ваша подпись. 4. Наш руководитель имеет научную степень кандидата технических наук. 5. В отношениях этих двух коллег всегда была фальш.

2. Розкрийте дужки, поставивши іменники у потрібній формі. Вкажіть можливі варіанти.

1. Керівником відділу постачання затверджено (Ющенко Володи-мир Мусійович). 2. Доручення видане інженеру обчислювального центру Донецького національного технічного університету (П´явка Юрій Матвійович). 3. Я мешкаю на вулиці (Іван Франко). 4. Фінансову дисципліну підприємства перевіряла комісія, очолювана (Климів Андрій Іванович). 5. Інженером (Шимко Тамара Григорівна) були

внесені цікаві пропозиції щодо збереження електроенергії.

3. Перекладіть речення українською мовою.

1. Прошу Вас, уважаемый коллега, помочь мне в подготовке заседания. 2. После пленарного заседания начнется работа по секциям. 3. Имя Анатолия Соловьяненко присвоено Донецкому театру оперы и балета.

4. Виправте речення, поясніть помилки у вживанні форм іменників.

1. Передноворічна виставка-продажа проходитиме за адресом: вул. Тарасівська, 60. 2. Слово надається депутату Хмара. 3. Лікар одразу ж видала пацієнтові довідку. 4. Прошу вас, Олександр Петрович, ще попрацювати над цим тезисом. 5. ДАІ розшукало кілька викрадених автомобілів.

5. Складіть речення з поданими нижче іменниками. Поясніть, які іменники можуть позначати осіб чоловічої і жіночої статі, а які ні.

Економіст, президент, інженер, редактор, лікар, видавець, сусід, активіст, священик, ентузіаст, філолог, секретар, солдат, громадянин, депутат, декан, ректор, професор, програміст, геолог.

6. Використавши форми в дужках, дайте правильний варіант речення. Поясніть свій вибір.

1. (Лаборант, лаборантка) Ольшанська Н.В. отримала доручення на одержання друкарської машинки. 2. (Мій, моя) (класний керівник, класна керівничка) викладала математику. 3. Усіх здивувало, що (адміністратором, адміністраторшею) призначили Чижову І.П. 4. Моно-графія (викладача, викладачки) Синявської Т.С. була обговорена на засіданні кафедри 1 жовтня 2002 року. 5. На пленарному засіданні (виступив, виступила) з доповіддю (професор, професорка) Ігнати-шина Н.О. 6. Ірина Андріївна – (цікавий співрозмовник, цікава спів-розмовниця). 7. Довідка видана Давидовій Т.І. про те, що вона дійсно працює на посаді (бібліотекаря, бібліотекарки) в середній школі № 2 м. Донецька.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]