Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika_Scheglovka_ukrainsky.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
264.19 Кб
Скачать

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………

  1. Коротка ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка ша­х­ти ''Щє­г­ло­в­с­кая– Гли­бо­ка''……………...

  2. Коротка характеристика тех­но­ло­гі­ч­но­го про­це­су ос­но­в­но­го ви­ро­б­ни­ц­т­ва.………………………………………………………………………..

  3. Зо­в­ні­ш­ні еле­к­т­ро­по­с­та­чан­ня під­при­єм­с­т­ва, і роз­по­діл еле­к­т­ро­ене­р­гії до ос­но­в­них спо­жи­ва­чів.…………………………………………………

  4. Ви­мі­рю­ва­ль­ні при­ла­ди та ор­га­ні­за­ція їх­ньої екс­плу­а­та­ці­ї……….……

  5. Ре­лей­ний за­хист та ав­то­ма­ти­ка у схе­мах ша­х­ти.………………………

  6. Апаратура програмування і контролю ходу піднімальної машини…...

6.1 Апарат завдання і контролю ходу АЗК……………………………..

6.2 Блоки програмування БПМ і БПП…………………………………..

6.3 Електричний обмежник швидкості эос–2…………………………

7. Тех­ні­ка без­пе­ки ( ТБ ) при екс­плу­а­та­ції еле­к­т­ро­уста­т­ку­ван­ня.………..

7.1 За­га­ль­ні ви­мо­ги по ТБ.……………………………………………….

7.2 Еле­к­т­ро­те­х­ні­ч­ні за­хи­с­ні за­со­би та за­по­бі­ж­не при­лад­дя.…………..

8. Охо­ро­на пра­ці.…………………………………………………………….

9. Е­ко­ло­гія.……………………………………………………………………

10. Матеріал до дипломного проекту………………………………….……

10.1 Шахтні підйомні установки………………………………………...

10.2 Вимоги до автоматизації керування піднімальною машиною…...

10.3 Піднімальна установка в умовах шахти ''Щєгловска - Глубока''………………………………………………………………….…...

Висновки……………………………………………………………………...

Перелік посилань…………………………………………………………….

РЕ­ФЕ­РАТ

Звіт: 31 ст., 5 рис., 4 таб­л., 6 дже­ре­ла.

Ціл­лю прак­ти­ки є за­крі­п­лен­ня і по­гли­б­лен­ня те­о­ре­ти­ч­них знань шля­хом по­пов­нен­ня їх, но­ви­ми ві­до­мо­с­тя­ми за тех­но­ло­гі­єю про­ми­с­ло­вих про­це­сів і ком­пле­к­сів, ви­вчен­ня на прак­ти­ці ви­мог, за­про­по­но­ва­них до ав­то­ма­ти­зо­ва­них си­с­тем еле­к­т­ро­при­во­да.

За­да­чею прак­ти­ки є ово­ло­дін­ня прак­ти­ч­ни­ми на­ви­ч­ка­ми по про­е­к­ту­ван­ню й екс­плу­а­та­ції еле­к­т­ро­уста­т­ку­ван­ня ви­ро­б­ни­чих ме­ха­ні­з­мів і си­с­тем ав­то­ма­ти­ч­но­го ке­ру­ван­ня.

СИ­С­ТЕ­МА ЕЛЕ­К­Т­РО­ПО­С­ТА­ЧАН­НЯ, ЕЛЕКТРОПРИВОД, ТРАНС­ФО­Р­МА­ТОР, СТРУМ, ЕЛЕ­К­Т­РО­ПРИ­ЛАД, ПО­ТУ­Ж­НІСТЬ, НА­ПРУ­ГА, РЕ­ЛЕЙ­НИЙ ЗА­ХИСТ, ЗА­ЗЕ­М­ЛЕН­НЯ, АВ­ТО­МА­ТИ­КА, ПІД­СТА­Н­ЦІЯ, РОЗ’­ЄД­НУ­ВАЧ, РЕ­А­К­ТИ­В­НА ЕНЕ­Р­ГІЯ, ТЕХ­НІ­КА БЕЗ­ПЕ­КИ.

ВСТУП

Ву­гі­ль­на про­ми­с­ло­вість за­ймає од­не з ве­ду­чих місць у на­род­но­му го­с­по­дар­с­т­ві Укра­ї­ни. Ву­гіл­ля за­сто­со­ву­єть­ся в бі­ль­шо­с­ті га­лу­зей на­род­но­го го­с­по­дар­с­т­ва. Роз­ви­ток хі­мії, ме­та­лу­р­гії, ене­р­ге­ти­ки за­ле­жить від за­бе­с­пе­чі­но­с­ті їх ву­гіл­лям. Ву­гіл­ля в Укра­ї­ні ши­ро­ко за­сто­со­ву­єть­ся і для ко­м­му­на­ль­но – по­бу­то­вих не­ста­т­ків. У хі­мі­ч­ній про­ми­с­ло­во­с­ті він є ви­хі­д­ною тех­но­ло­гі­ч­ною си­ро­ви­ною при оде­р­жан­ні та­ких про­ду­к­тів, як пла­с­т­ма­си, ма­с­ти­ль­ні за­со­би рі­з­но­го при­зна­чен­ня, лі­кар­сь­кі ре­чо­ви­ни, ка­п­рон і ін.

У ме­та­лу­р­гій­но­му ви­ро­б­ни­ц­т­ві ши­ро­ко за­сто­со­ву­єть­ся кокс, оде­р­жу­ва­ний з ко­к­сі­в­них ву­гіль шля­хом об­ро­б­ки їх у ко­к­со­вих пе­чах. При оде­р­жан­ні ко­к­су ви­ро­б­ля­єть­ся по­над 350 хі­мі­ч­ні про­ду­к­ти. Ці про­ду­к­ти є у свою чер­гу ви­хі­д­ною си­ро­ви­ною для ря­ду най­ва­ж­ли­ві­ших га­лу­зей на­род­но­го го­с­по­дар­с­т­ва.

Ос­но­в­ни­ми на­пря­м­ка­ми тех­ні­ч­но­го про­гре­су у ву­гі­ль­ній про­ми­с­ло­во­с­ті в да­ний час є: ком­пле­к­с­на ме­ха­ні­за­ція й ав­то­ма­ти­за­ція ви­ро­б­ни­чих процесів при за­без­пе­чен­ні без­пе­ч­них і ко­м­фо­р­т­них умов пра­ці, під­ви­щен­ня яко­с­ті й зни­жен­ня со­бі­ва­р­то­с­ті ву­гіл­ля

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]