Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika_Scheglovka_ukrainsky.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
264.19 Кб
Скачать

10 Матеріал до дипломного проекту

10.1 Шахтні підйомні установки

У ву­гі­ль­ній про­ми­с­ло­во­с­ті однією із ви­рі­ша­ль­них ла­нок є тра­н­с­порт.Для по­да­ль­шо­го ро­з­ви­т­ку ву­гі­ль­ної про­ми­с­ло­во­с­ті не­о­б­хі­д­но ши­ро­ке впро­ва­д­жен­ня но­вих про­ду­к­ти­в­них за­со­бів тра­н­с­по­р­ти­ро­в­ки. Ва­ж­ли­вим на­п­ря­м­ком удо­с­ко­на­лю­ван­ня тра­н­с­по­р­ту на гі­р­сь­ких пі­д­п­ри­є­м­с­т­вах є ав­то­ма­ти­за­ція пі­д­йо­мів.

У ре­зу­ль­та­ті ав­то­ма­ти­за­ції пі­д­йо­мів про­ду­к­ти­в­ність їх збі­ль­шу­є­ть­ся в се­ре­д­нь­о­му на 10% за ра­ху­нок ско­ро­чен­ня ци­к­лу пі­д­йо­му й усу­нен­ня впли­ву ква­лі­фі­ка­ції ма­ши­ні­с­та. Ско­ро­чен­ня ци­к­лу пі­д­йо­му до­з­во­ляє ско­ро­ти­ти ви­т­ра­ти еле­к­т­ро­е­не­р­гії в се­ре­д­нь­о­му на 12%,а пе­ре­хід на ав­то­ма­ти­ч­не ке­ру­ван­ня й по­лі­п­шен­ня про­фі­ла­к­ти­ч­но­го об­с­лу­го­ву­ван­ня да­ють мо­ж­ли­вість ско­ро­ти­ти ви­т­ра­ти на ма­те­рі­а­ли і за­па­с­ні ча­с­ти­ни в се­ре­д­нь­о­му на 20%, ско­ро­ти­ти про­с­тої пі­д­йо­му че­рез ві­д­мо­в­лен­ня ус­та­т­ку­ван­ня в 2 ра­зи.

Під­ні­ма­ль­ні уста­но­в­ки скла­да­ють­ся з на­сту­п­них ос­но­в­них ча­с­тин: ко­п­ра (1), під­ні­ма­ль­них су­дин (4), під­ні­ма­ль­них ка­на­тів (7), на­пра­в­ля­ючих шкі­вів (2), під­ні­ма­ль­них ма­шин (5), дозатора (3). До під­ні­ма­ль­ної уста­но­в­ки від­но­сить­ся та­кож при­стрій для за­ва­н­та­жен­ня су­дин. Та­кож до скла­ду уста­но­в­ки вхо­дить еле­к­т­ри­ч­ний аг­ре­гат, при­зна­че­ний для жи­в­лен­ня еле­к­т­ро­дви­гу­на під­ні­ма­ль­ної ма­ши­ни по­стій­ним стру­мом, а та­кож хво­с­то­вий ка­нат, що під­ві­шу­єть­ся під під­ні­ма­ль­ни­ми су­ди­на­ми для зрі­в­но­ва­жу­ван­ня. На рисунку 10.1 наведена схема скіпового підйому.

Рисунок 10.1 – Схема скіпового підйому

Під­ні­ма­ль­ні ма­ши­ни яв­ля­ють со­бою ос­но­в­ну ча­с­ти­ну ша­х­т­ної під­ні­ма­ль­ної уста­но­в­ки. Їх роз­ді­ля­ють на од­но­ба­ра­бан­ні, дву­х­ба­ра­бан­ні, з ве­ду­чим шкі­вом те­р­тя і ба­га­то­ка­на­т­ні.

Ма­лі під­ні­ма­ль­ні ма­ши­ни з од­ним або дво­ма ци­лі­н­д­ри­ч­ни­ми ба­ра­ба­на­ми ді­а­ме­т­ром 2000,2500 і 3000 мм при­зна­че­ні для уста­т­ку­ван­ня під­ні­ма­ль­них уста­но­вок, по­хи­лих і ве­р­ти­ка­ль­них сто­в­бу­рів шахт не­ве­ли­кої і се­ре­д­ньої ви­ро­б­ни­чої по­ту­ж­но­с­ті.

По конс­тру­к­ти­в­но­му ви­ко­нан­ню всі ма­лі під­ні­ма­ль­ні ма­ши­ни од­на­ко­ві і роз­рі­з­ня­ють­ся тіль­ки чи­с­лом ба­ра­ба­нів, їх­ні­ми роз­мі­ра­ми, а та­кож вер­х­нім і ни­ж­нім роз­та­шу­ван­ням гі­д­ра­в­лі­ч­но­го при­во­ду га­ль­ма.

Ве­ли­кі під­ні­ма­ль­ні ма­ши­ни з ба­ра­ба­ном ді­а­ме­т­ром більш 3000 мм ви­го­то­в­ля­ють­ся на­сту­п­них ти­пів: од­но­ба­ра­бан­ні з не­роз­рі­з­ним ци­лі­н­д­ри­ч­ним ба­ра­ба­ном, роз­рі­з­ним ци­лі­н­д­ри­ч­ним ба­ра­ба­ном і бі­ци­лі­н­д­ро­ко­ні­че­с­кім ба­ра­ба­ном; дву­х­ба­ра­бан­ні з ци­лі­н­д­ри­ч­ни­ми ба­ра­ба­на­ми і ве­ду­чим шкі­вом те­р­тя.

Схема роботи піднімальної установки полягає в наступному: при обертанні органу навивки (барабана) канат намотується на барабан, підвішена на цьому канаті судина піднімається по стовбуру, у той час як інший канат змотується з барабана і підвішена на ньому судина опускається. Після того як піднімальні судини досягнуть кінцевих пунктів і розвантажаться або завантажаться, напрямок обертання двигуна змінюють на зворотне і піднімальні судини рухаються в зворотному напрямку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]