Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika_Scheglovka_ukrainsky.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
264.19 Кб
Скачать

10.2 Вимоги до автоматизації керування піднімальною машиною

Схе­ма ке­ру­ван­ня під­ні­ма­ль­ною ма­ши­ною по­ви­нна пе­ред­ба­ча­ти три ви­ди ке­ру­ван­ня :

  1. ав­то­ма­ти­ч­не, при яко­му по­да­ча пу­с­ко­во­го ім­пу­ль­су і ви­ко­нан­ня всьо­го ци­к­лу під­йо­му здій­с­ню­ють­ся ав­то­ма­ти­ч­но , без уча­с­ті лю­ди­ни (ком­пле­к­с­на ав­то­ма­ти­за­ція під­йо­му);

  2. на­пів­ав­то­ма­ти­ч­не , при яко­му по­да­ча пу­с­ко­во­го ім­пу­ль­су ви­ро­б­ля­єть­ся опе­ра­то­ром за­ва­н­та­жен­ня або ма­ши­ні­с­том під­йо­му з пуль­та ке­ру­ван­ня , пі­с­ля чо­го цикл під­йо­му здій­с­ню­єть­ся ав­то­ма­ти­ч­но (за­ва­н­та­жу­ва­ль­ні при­строї при цьо­му пра­цю­ють при не­ав­то­ма­ти­ч­но­му ке­ру­ван­ні);

  3. мі­с­це­ве ру­ч­не ке­ру­ван­ня з пуль­та ке­ру­ван­ня , здій­с­ню­ва­не при пу­с­ко - на­ла­го­джу­ва­ль­них ро­бо­тах , ре­мо­н­ті й огля­ді під­ні­ма­ль­ної уста­но­в­ки і сто­в­бу­р­но­го го­с­по­дар­с­т­ва .

Ке­ру­ван­ня до­по­мі­ж­ни­ми при­во­да­ми під­ні­ма­ль­ної ма­ши­ни не­за­ле­ж­но від ви­ду її ке­ру­ван­ня по­ви­нне бу­ти : ди­с­та­н­цій­ним - з пуль­та ке­ру­ван­ня - для пе­ре­тво­рю­ва­ль­но­го аг­ре­га­ту жи­в­лен­ня ла­н­цю­гів ке­ру­ван­ня по­стій­ним стру­мом і еле­к­т­ро­ди­на­мі­ч­ним га­ль­му­ван­ням, дви­гу­нів на­со­сів олія - зма­щен­ня ; ав­то­ма­ти­ч­ним - для до­по­мі­ж­них при­во­дів га­ль­мо­вої си­с­те­ми в за­ле­ж­но­с­ті від рі­в­ня олії або ти­с­ку по­ві­т­ря ,олі­я­пі­ді­г­рі­в­ни­ків і ве­н­ти­ля­то­рів охо­ло­джен­ня ро­то­р­них опо­рів у за­ле­ж­но­с­ті від те­м­пе­ра­ту­ри на­грі­ван­ня .

Ос­но­в­ним ви­дом ке­ру­ван­ня є ав­то­ма­ти­ч­не . Пе­ре­хід з од­но­го ви­ду ке­ру­ван­ня на ін­шій по­ви­нний здій­с­ню­ва­ти­ся при за­га­ль­мо­ва­ній ма­ши­ні і при уста­но­в­ці всіх ру­ко­яток ке­ру­ван­ня на пуль­ті у ви­хі­д­не (ну­льо­ве) по­ло­жен­ня. При цьо­му пе­ре­хід від ру­ч­но­го до ав­то­ма­ти­ч­но­го ке­ру­ван­ня по­ви­нний бу­ти мо­ж­ли­вий тіль­ки при кі­н­це­вих по­ло­жен­нях скі­пів , а від ав­то­ма­ти­ч­но­го до ру­ч­но­го-­при будь-­яко­му по­ло­жен­ні.

Не­за­ле­ж­но від ви­ду ке­ру­ван­ня по­ви­нна бу­ти пе­ред­ба­че­на мо­ж­ли­вість ава­рій­ної зу­пи­н­ки під­йо­му як з пуль­та ма­ши­ні­с­та під­йо­му, так і з мі­с­ця за­ва­н­та­жен­ня і роз­ва­н­та­жен­ня скі­пів.

При будь-­яко­му по­ру­шен­ні но­р­ма­ль­но­го ре­жи­му ро­бо­ти під­ні­ма­ль­ної ма­ши­ни , що мо­же при­ве­с­ти до ава­рії , по­ви­нне ви­ро­б­ля­єть­ся ав­то­ма­ти­ч­не від­клю­чен­ня під­ні­ма­ль­но­го дви­гу­на від ме­ре­жі і на­кла­ден­ня за­по­бі­ж­но­го га­ль­ма.

При ав­то­ма­ти­ч­но­му і на­пів­ав­то­ма­ти­ч­но­му ке­ру­ван­ні ви­ко­ну­єть­ся за­да­на ді­а­г­ра­ма швид­ко­сті під­йо­му при змі­ні на­ва­н­та­жен­ня і на­пру­зі ме­ре­жі в при­пу­с­ти­мих ме­жах. Сто­по­рін­ня ма­ши­ни на­при­кі­н­ці ци­к­лу здій­с­ню­єть­ся ро­бо­чим га­ль­мом по си­г­на­лах да­т­чи­ків сто­по­рін­ні . У ви­па­д­ку пе­ре­по­в­нен­ня при­йо­м­но­го бу­н­ке­ра або від­су­т­но­с­ті ву­гіл­ля в за­ва­н­та­жу­ва­ль­но­му бу­н­ке­рі по­ви­нний за­без­пе­чу­ва­ти­ся при ав­то­ма­ти­ч­но­му ке­ру­ван­ні ре­жим від­бою, тоб­то ав­то­ма­ти­ч­ний сто­по­рін­ня ма­ши­ни ро­бо­чим га­ль­мом при пе­ре­бу­ван­ні скі­пів по­за за­ва­н­та­жу­ва­ль­ни­ми і роз­ва­н­та­жу­ва­ль­ни­ми при­стро­я­ми з на­сту­п­ним ав­то­ма­ти­ч­ним за­ве­р­шен­ням ци­к­лу пі­с­ля си­г­на­лу "Від­бій".

На ав­то­ма­ти­зо­ва­ній уста­но­в­ці в при­мі­щен­ні під­ні­ма­ль­ної ма­ши­ни по­ви­нна бу­ти пе­ред­ба­че­на на­сту­п­на си­г­на­лі­за­ція:

опе­ра­ти­в­на - вка­зу­ю­ча опе­ра­то­ро­ві стан ма­ши­ни і її до­по­мі­ж­них еле­ме­н­тів, вклю­ча­ю­чи зву­ко­ві і сві­т­ло­ві си­г­на­ли про спра­цьо­ву­ван­ня си­с­тем си­г­на­лі­за­ції;

ава­рій­на – що вка­зує , який апа­рат за­хи­с­ту спра­цю­вав , для то­го щоб мо­г­ли бу­ти при­йн­я­ті не­гай­ні мі­ри для чі­т­ко­го і швид­ко­го вста­но­в­лен­ня при­чи­ни не­спра­в­но­с­ті і її усу­нень ;

за­бо­рон­на – ха­ра­к­те­ри­зу­ю­ча по­ру­шен­ня ре­жи­му ро­бо­ти тех­но­ло­гі­ч­но­го уста­т­ку­ван­ня , що до­зво­ляє за­ве­р­ши­ти по­ча­тий цикл під­йо­му , але за­бо­ро­няє чер­го­вий пуск із ви­да­чею си­г­на­лу опе­ра­то­ро­ві і ди­с­пе­т­че­ро­ві ша­х­ти ;

по­пе­ре­джу­ва­ль­на – ха­ра­к­те­ри­зу­ю­ча без­пе­ч­ні по­ру­шен­ня ре­жи­му ро­бо­ти тех­но­ло­гі­ч­но­го уста­т­ку­ван­ня і з ви­да­чею опе­ра­то­ро­ві по­пе­ре­джу­ва­ль­них си­г­на­лів.

На пуль­ті ди­с­пе­т­че­ра ша­х­ти по­ви­нні по­да­ва­тися наступні сигнали : про роботу підйому в автоматичному режимі ; про заборону пуску ; про аварійне відключення піднімальної машини ; про число виданих скіпів вугілля.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]