Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika_Scheglovka_ukrainsky.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
264.19 Кб
Скачать

8 Охо­ро­на пра­ці

У від­по­ві­д­но­с­ті зі ст. 142 Ко­де­к­со­ві За­ко­нів Укра­ї­ни тру­до­вий роз­по­ря­док у ш/у ‘‘До­н­басс’’ ви­зна­ча­єть­ся пра­ви­ла­ми вну­т­рі­ш­ньо­го тру­до­во­го роз­по­ря­д­ку.

Пра­ви­ла вну­т­рі­ш­ньо­го тру­до­во­го роз­по­ря­д­ку ма­ють на ме­ті спри­я­ти змі­ц­нен­ню тру­до­вої ди­с­ци­п­лі­ни, ор­га­ні­за­ції пра­ці, ра­ці­о­на­ль­но­му ви­ко­ри­с­тан­ню ро­бо­чо­го го­ди­ни, ви­со­кій яко­с­ті ро­бо­ти.

Ви­сно­вок тру­до­во­го до­го­во­ро­ві офо­р­м­ля­єть­ся на­ка­зом про за­ра­ху­ван­ня пра­ців­ни­ка на ро­бо­то­ві.

Пра­ців­ник зо­бо­в'я­за­ний:

 • ви­ко­ну­ва­ти ви­мо­ги, по­кла­де­ні на ньо­го тру­до­вим до­го­во­ром;

 • пра­цю­ва­ти че­с­но і сум­лін­но;

 • до­де­р­жу­ва­ти ди­с­ци­п­лі­ни пра­ці – ос­но­ву по­ряд­ко­ві на ви­ро­б­ни­ц­т­ві;

 • до­де­р­жу­ва­ти тех­но­ло­гі­ч­ної ди­с­ци­п­лі­ни, не до­пу­с­ка­ти шлю­бу в ро­бо­ті;

 • ці­л­ком до­три­му­ва­ти ви­мо­ги по охо­ро­ні пра­ці, тех­ні­ці без­пе­ки. Пра­цю­ва­ти в спец­одя­зі, у спецвзуття, ко­ри­с­та­ти­ся ін­ди­ві­ду­а­ль­ни­ми за­со­ба­ми за­хи­с­ту;

 • мі­с­ти­ти в чи­с­то­ті і по­ряд­ко­ві ро­бо­че мі­с­це.

Но­р­ма­ль­на три­ва­лість ро­бо­чо­го го­ди­ни пра­ців­ни­ків не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти 36 ча­сів на ти­ж­день.

Ос­но­в­ни­ми ви­да­ми го­ди­ни від­по­чи­н­ку є:

 • пе­ре­рви про­тя­гом ро­бо­чо­го го­ди­ни;

 • ме­ж­ду­д­не­в­ные пе­ре­рви;

 • що­ти­ж­не­ві дні від­по­чи­н­ку;

 • від­пу­с­т­ки;

 • свя­т­ко­ві дні.

При ви­сно­в­ку тру­до­во­го до­го­во­ро­ві з пра­ців­ни­ка­ми, їх ін­фо­р­му­ють під роз­пис про умо­ви пра­ці на під­при­єм­с­т­ві, на ро­бо­чо­му мі­с­ці, де смо­ро­ду бу­дуть пра­цю­ва­ти.

При при­йо­мі на ро­бо­то­ві й у про­це­сі ро­бо­ти про­во­ди­ти­ся

Ін­стру­к­таж для всіх пра­ців­ни­ків з пи­тань охо­ро­ни пра­ці, на­дан­ня пер­шої до­по­мо­ги по­те­р­пі­лим від не­ща­с­ли­вих ви­па­д­ків, про пра­ви­ла по­ве­ді­н­ки при ви­ни­к­нен­ні ава­рій згі­д­но “Ти­по­во­му по­ло­жен­ню про на­вчан­ня, ін­стру­к­таж і пе­ре­ві­р­ку знань пра­ців­ни­ків з пи­тань охо­ро­ни пра­ці”.

Пра­ців­ни­ків, за­йня­тих на ро­бо­тах з ва­ж­ки­ми і шкі­д­ли­ви­ми умо­ва­ми пра­ці, без­ко­ш­то­в­но за­без­пе­чу­ють лі­ку­ва­ль­но-­про­фі­ла­к­ти­ч­ним ха­р­чу­ван­ням, мо­ло­ком.

За­без­пе­чу­ють ре­мо­н­т­ний пе­р­со­нал ша­х­ти ін­стру­ме­н­том і за­со­ба­ми за­хи­с­ту.

Від­по­ві­д­но до За­ко­но­ві Укра­ї­ни "Про охо­ро­ну пра­ці", слу­ж­ба охо­ро­ни пра­ці ство­рю­єть­ся для ор­га­ні­за­ції ви­ко­нан­ня пра­во­вих, ор­га­ні­за­цій­но-­те­х­ні­ч­них, са­ні­та­р­но-­гі­гі­є­ні­ч­них, со­ці­а­ль­но - еко­но­мі­ч­них і лі­ку­ва­ль­но-­про­фі­ла­к­ти­ч­них за­хо­дів, спря­мо­ва­них на за­по­бі­ган­ня не­ща­с­ли­вих ви­па­д­ків, про­фе­сій­них за­хво­рю­вань і ава­рій у про­це­сі пра­ці.

Від­по­ві­д­но до ці­ля­ми, за­зна­че­ни­ми ви­ще сьо­го­ден­ня по­ло­жен­ня, слу­ж­ба охо­ро­ни пра­ці ви­рі­шує за­да­чі:

а) за­без­пе­чен­ня без­пе­ки ви­ро­б­ни­чих про­це­сів, уста­т­ку­ван­ня, бу­ди­н­ків і спо­ру­джень;

б) за­без­пе­чен­ня пра­цю­ю­чих за­со­ба­ми ін­ди­ві­ду­а­ль­но­го і ко­ле­к­ти­в­но­го за­хи­с­ту;

в) про­фе­сій­ної під­го­то­в­ки і під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції і пра­ців­ни­ків з пи­тань охо­ро­ни пра­ці, про­па­га­н­ди без­пе­ч­них ме­то­дів ро­бо­ти;

г) ви­бо­ру оп­ти­ма­ль­них ре­жи­мів пра­ці і від­по­чи­н­ку пра­цю­ю­чих;

д) про­фе­сій­но­го до­бо­ро­ві ви­ко­нав­ців для ви­зна­чен­ня ви­дів ро­біт.

Слу­ж­ба охо­ро­ни пра­ці ша­х­ти вхо­ди­ти в стру­к­ту­ру під­при­єм­с­т­ва як од­на з ос­но­в­них про­и­з­вод­с­т­вен­но - тех­ні­ч­них служб.

Лі­к­ві­да­ція слу­ж­би охо­ро­ни пра­ці до­пу­с­ка­єть­ся тіль­ки у ви­па­д­ку лі­к­ві­да­ції ша­х­ти.

Слу­ж­ба охо­ро­ни пра­ці ком­пле­к­ту­єть­ся фа­хі­в­ця­ми, що ма­ють ви­щу осві­ту і стаж ро­бо­ти з про­фі­лю ви­ро­б­ни­ц­т­ва не менш 3-х ро­ків. Об­ме­жен­ня не сто­су­ють­ся об­лич­чя, при­йн­я­тих на ро­бо­то­ві з тве­р­джен­ня По­ло­жен­ня.

Пра­ців­ни­ки слу­ж­би охо­ро­ни пра­ці у сво­їй ді­я­ль­но­с­ті ке­ру­ють­ся за­ко­но­дав­ст­вом про пра­цю, між­га­лу­зе­ви­ми і га­лу­зе­ви­ми но­р­ма­ти­в­ни­ми ак­та­ми про охо­ро­ну пра­ці і По­ло­жен­ням про слу­ж­бу охо­ро­ни пра­ці.

Пра­ців­ни­ки слу­ж­би охо­ро­ни пра­ці ма­ють пра­во ви­да­ва­ти ке­рі­в­ни­кам стру­к­ту­р­них під­роз­ді­лів обо­в'я­з­ко­ві для ви­ко­нан­ня роз­по­ря­джен­ня по усу­нен­ню ви­яв­ле­них не­до­лі­ків.

Роз­по­ря­джен­ня фа­хі­в­ця з охо­ро­ни пра­ці, у то­му чи­с­лі про зу­пи­н­ку ро­бо­ти, мо­же ска­су­ва­ти в пи­се­м­ній фо­р­мі тіль­ки ди­ре­к­тор ша­х­ти.

Пра­ців­ни­ки слу­ж­би охо­ро­ни пра­ці не мо­жуть за­лу­ча­ти­ся до ви­ко­нан­ня фу­н­к­цій, не пе­ред­ба­че­них За­ко­ном "Про охо­ро­ну пра­ці", і да­ним По­ло­жен­ням.

Слу­ж­ба охо­ро­ни пра­ці під­ко­ря­єть­ся без­по­се­ре­д­ньо ди­ре­к­то­ро­ві ша­х­ти.

По своє­му слу­ж­бо­во­му ста­но­ви­щу й умо­вам опла­ти пра­ці ке­рі­в­ник слу­ж­би охо­ро­ни пра­ці при­рі­в­ню­єть­ся до ке­рі­в­ни­ків ос­но­в­них ви­ро­б­ни­чо-­те­х­ні­ч­них служб ша­х­ти.

За­зна­че­ний прин­цип збе­рі­га­єть­ся при ви­зна­чен­ні по­са­до­во­го по­ло­жен­ня й окла­дів і для ін­ших пра­ців­ни­ків слу­ж­би охо­ро­ни пра­ці.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]