Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika_Scheglovka_ukrainsky.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
264.19 Кб
Скачать

1 Коротка ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка ша­х­ти ''щє­г­ло­в­с­кая– гли­бо­ка''

Ша­х­та ''Щє­г­ло­в­с­кая – Гли­бо­ка '' утво­ре­на на під­ста­ві на­ка­зу Мі­н­то­пе­не­р­го Укра­ї­ни від 12 кві­т­ня 2001 ро­ку №156 шля­хом ви­ді­лен­ня зі скла­ду лі­к­ві­до­ва­но­го під­при­єм­с­т­ва – ша­х­ти іме­ні К.И­.­По­че­н­ко­ва ГХК '' Ма­кє­є­в­ву­гіл­ля'' тех­но­ло­гі­ч­них ла­нок , не­об­хід­них для по­но­в­лен­ня екс­плу­а­та­цій­ної ді­я­ль­но­с­ті, і про­ду­к­ти­в­них за­па­сів . Ша­х­та зна­хо­дить­ся на те­ри­то­рії Чер­во­но­гва­р­дей­с­ко­го ра­йо­ну мі­с­та Макіївки До­не­ць­кої об­ла­с­ті. По­ле ша­х­ти зна­хо­дить­ся в ме­жах До­не­ць­ко – Ма­кі­їв­сь­ко­го гео­ло­го – про­ми­с­ло­во­го ра­йо­ну .

На ба­ла­н­сі ша­х­ти сто­ять ша­ри m3, L1, k8. Шар m3 скла­д­ної бу­до­ви, за­га­ль­на по­ту­ж­ність 1,52–1,58 м, ко­ри­с­на 1,46–1,52 м. Кут па­дін­ня 9–24 град. Без­по­се­ре­д­ня по­крі­в­ля ша­ру пред­ста­в­ле­на гли­ни­с­тим сла­н­цем по­ту­ж­ні­с­тю 8,7–15 м ма­ло­стій­ким. Ґрунт ша­ру пред­ста­в­ле­ний пі­ща­ним сла­н­цем сла­б­ко стій­ким.

Шар L1 по­ту­ж­ні­с­тю 2,13–2,47 м. Як єди­ний про­сте­жу­єть­ся в за­хі­д­ній ча­с­ти­ні по­лю­чи. У схі­д­но­му на­пря­м­ку від­бу­ва­єть­ся по­сту­по­ве збі­ль­шен­ня що роз­ді­ля­єть­ся про­слоя по­ту­ж­ні­с­тю від 0,4 до 0,6 м. Пі­с­ля роз­ще­п­лен­ня ос­но­в­но­го про­ми­с­ло­во­го зна­чен­ня на­бу­ває шар L1у по­ту­ж­ні­с­тю 1,18–1,52 м. Без­по­се­ре­д­ня по­крі­в­ля пред­ста­в­ле­на сла­н­цем гли­ни­с­тим і пі­ща­ним.

Шар k8 скла­д­ної бу­до­ви по­ту­ж­ні­с­тю 1,01–1,21 м. По­крі­в­ля ша­ру пред­ста­в­ле­на пе­ре­ва­ж­но ва­п­ня­ком, у ме­н­шій мі­рі – гли­ни­с­тим сла­н­цем. Ґрунт ша­ру пред­ста­в­ле­ний пі­ща­ни­ком се­ре­д­ньої стій­ко­с­ті.

Ма­р­ка ву­гіл­ля по всіх ша­рах Ж, КЖ, К. Роз­мі­ри ша­х­т­но­го по­ля по про­стя­ган­ню – 6250 м., по па­дін­ню – 2000 м.

2 КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХ­НО­ЛО­ГІ­Ч­НО­ГО ПРО­ЦЕ­СУ ОС­НО­В­НО­ГО ВИ­РО­Б­НИ­Ц­Т­ВА

По­ле ша­х­ти роз­кри­те:

  • ве­р­ти­ка­ль­ни­ми сто­в­бу­ра­ми: дво­ма клі­тьовими №1 і №2 і скі­по­вим на ос­но­в­ній про­м­майданчику ша­х­ти, ве­н­ти­ля­цій­ним роз­та­шо­ва­ним у вер­х­ньої те­к­то­ні­ч­ної межі :

  • ка­пі­та­ль­ни­ми квер­шла­га­ми: на ос­но­в­но­му від­ка­то­ч­но­му горизонті 915 м.

Клітьовий сто­в­бур №1 ,ді­а­ме­т­ром 8 м. і пе­ре­ти­ном у сві­т­лі 50,2 м^2, прой­де­ний на гли­би­ну 914 м. Сто­в­бур об­ла­д­на­ний дво­ма під­йо­ма­ми. Один – дву­х­к­літовий гру­зо­лю­д­с­ький об­ла­д­на­ний під­ні­ма­ль­ною ма­ши­ною ЦШ–4*4 і дво­ма дво­по­ве­р­хо­ви­ми клітьми. Дру­гий під­йом – од­но­кле­те­вой ава­рий­но – ре­мо­н­т­ний об­ла­д­на­ний під­ні­ма­ль­ною ма­ши­ною Ц2–1,5 і кле­тью на 8 чо­ло­вік із про­ти­ва­го­ю.

Клітьовий сто­в­бур №2 ,ді­а­ме­т­ром 8 м. і пе­ре­ти­ном у сві­т­лі 50,2 м^2, прой­де­ний на гли­би­ну 934 м. Сто­в­бур об­ла­д­на­ний дву­х­к­літьовим під­йо­мом із дво­по­ве­р­хо­ви­ми клітьми на ва­го­не­т­ку УВГ–2,5.

Скі­по­вої сто­в­бур,ді­а­ме­т­ром 8 м. і пе­ре­ти­ном у сві­т­лі 50,2 м^2, прой­де­ний на гли­би­ну 948 м. Сто­в­бур при­зна­че­ний для ви­да­чі ву­гіл­ля і по­ро­ди , а та­кож для ви­да­чі із ша­х­ти ви­хі­д­но­го стру­ме­ня по­ві­т­ря . Скі­по­вої сто­в­бур об­ла­д­на­ний дво­ма дву­х­с­ки­по­вы­ми під­йо­ма­ми:

  • дву­х­с­ки­по­вый ву­гі­ль­ний під­йом зі скі­па­ми з роз­ва­н­та­жен­ням че­рез дно єм­ні­с­тю 13,2 т. з під­ні­ма­ль­ною ма­ши­ною ти­пу БЦКБ9/5*2,55;

  • дву­х­с­ки­по­вый по­ро­д­ний під­йом зі скі­па­ми із ши­бе­р­ним за­тво­ром єм­ні­с­тю 10,0 т. з під­ні­ма­ль­ною ма­ши­ною ти­пу БЦКБ9/5*2,55.

Ве­н­ти­ля­цій­ний сто­в­бур, ді­а­ме­т­ром 7 м. і пе­ре­ти­ном у сві­т­лі 50,2 м^2, прой­де­ний на гли­би­ну 780 м. Сто­в­бур при­зна­че­ний для ви­пу­с­ку ви­хі­д­но­го стру­ме­ня по­ві­т­ря.

Спо­сіб про­ві­т­рю­ван­ня ша­х­ти – усмо­к­ту­ва­ль­ний, схе­ма про­ві­т­рю­ван­ня – центра­ль­но – від­не­се­на. Ве­н­ти­ля­то­р­ні уста­но­в­ки роз­та­шо­ва­ні на скі­по­во­му сто­в­бу­рі і ве­н­ти­ля­цій­но­му сто­в­бу­рі. На скі­по­во­му сто­в­бу­рі вста­но­в­ле­ні ве­н­ти­ля­то­ри го­ло­вно­го про­ві­т­рю­ван­ня ти­пу ВЦД – 3,3 із дви­гу­на­ми СДВ – 16–51–12, по­ту­ж­ні­с­тю 1600 квт., при 500 про/хв. На ве­н­ти­ля­цій­но­му сто­в­бу­рі – ти­пу ОЦ–5 із дви­гу­на­ми СДН–18–39–20 по­ту­ж­ні­с­тю 2000 квт. при 300 про/хв. Сві­же по­ві­т­ря над­хо­дить у ша­х­ту по клітовим сто­в­бу­рам №1 і №2 . Ви­хі­д­ний стру­мінь ви­да­єть­ся по скі­по­во­му сто­в­бу­ру, а на­да­лі, пі­с­ля по­ча­т­ку очи­с­них ро­біт, і по ве­н­ти­ля­цій­но­му сто­в­бу­рі. Рух по­ві­т­ря по ша­х­ті і роз­по­діл йо­го по ви­ро­б­лен­нях здій­с­ню­єть­ся згі­д­но схе­ми ве­н­ти­ля­ці­ї.

На горизонтах 915 м і 784 м спо­ру­дже­ні око­ло­с­то­в­ольні дво­ри . Око­ло­с­т­во­ль­ний двір го­ло­вних сто­в­бу­рів на горизонті 915 м кру­го­во­го ти­пу при­зна­че­ний для ви­ко­нан­ня ос­но­в­них ва­н­та­ж­них і до­по­мі­ж­них ро­біт, на об­рії 784 м – пет­ле­во­го ти­пу ,при­зна­че­ний для до­ста­в­ки ма­те­рі­а­лів і уста­т­ку­ван­ня на ве­н­ти­ля­цій­но­му об­рі­ї.

Для ме­ха­ні­за­ції очі­с­них ро­біт пе­ред­ба­ча­єть­ся за­сто­су­ван­ня ме­ха­ні­зо­ва­них ком­пле­к­сів ти­пу 3КД-90Т с ком­бай­на­ми РКУ-10 і РКУ-13 і кон­ве­є­ра­ми СПЦ-273.

Для транс­по­р­ту ву­гіл­ля від очи­с­но­го ви­бою до бу­н­ке­ра скі­по­во­го сто­в­бу­ра при­йн­я­та по­вна кон­ве­є­ри­за­ці­я. Транс­порт по­ро­ди здій­с­ню­єть­ся аку­му­ля­то­р­ни­ми еле­к­т­ро­во­за­ми, стрі­ч­ко­ви­ми кон­ве­є­ра­ми , кі­н­це­вим від­ка­чу­ван­ням у за­ле­ж­но­с­ті від кон­к­ре­т­них умов. Пе­ре­ве­зен­ня лю­дей здій­с­ню­єть­ся : по го­ри­зо­н­та­ль­них ви­ро­б­лен­нях аку­му­ля­то­р­ни­ми еле­к­т­ро­во­за­ми у ва­го­не­т­ках ВПГ–18, а по по­хи­лих ви­ро­б­лен­нях – гру­зо­лю­д­с­ки­ми кон­ве­є­ра­ми. Для транс­по­р­ту­ван­ня ву­гіл­ля і по­ро­ди по ка­пі­та­ль­них го­ри­зо­н­та­ль­них і по­хи­лих ви­ро­б­лен­нях при­йн­я­ті ма­гі­с­т­ра­ль­ні стрі­ч­ко­ві кон­ве­є­ри ти­пу 3Л-100У и 1Лу–120, на ді­ль­ни­ч­них штре­ках – стрі­ч­ко­ві кон­ве­є­ри 1Л-80. На сти­ках кон­ве­є­р­них ла­нок, а та­кож на сти­ках з ін­ши­ми ви­да­ми транс­по­р­ту пе­ред­ба­че­ні що аку­му­лю­ють бу­н­ке­ри. Усі кон­ве­є­р­ні лі­нії осна­щу­ють­ся ав­то­ма­ти­зо­ва­ним ке­ру­ван­ням за до­по­мо­гою апа­ра­ту­ри АУК–1М. Для ло­ко­мо­ти­в­но­го від­ко­чу­ван­ня за­сто­со­ву­ють­ся аку­му­ля­то­р­ні еле­к­т­ро­во­зи: АМ–8Д, 2АМ–8Д и 7АРВ.

Тех­но­ло­гі­ч­ний ком­плекс на по­ве­р­х­ні ша­х­ти скла­да­єть­ся з на­сту­п­них бу­ди­н­ків і спо­ру­джень:

– над­ша­х­т­ний бу­ди­нок го­ло­вно­го скі­по­во­го сто­в­бу­ра з при­йо­м­ни­ми при­стро­я­ми для ву­гіл­ля і по­ро­ди;

  • над­ша­х­т­ний бу­ди­нок до­по­мі­ж­но­го сто­в­бу­ра №2 для ви­ко­нан­ня до­по­мі­ж­них опе­ра­цій;

  • над­ша­х­т­ний бу­ди­нок до­по­мі­ж­но­го сто­в­бу­ра №2 для ви­ко­нан­ня до­по­мі­ж­них опе­ра­цій;

  • со­р­ту­ван­ня з ру­ч­ною ви­бі­р­кою ву­гіл­ля і сто­рон­ніх пред­ме­тів із кла­су +100 мм;

  • мо­с­ти, що зв'я­зу­ють тех­но­ло­гі­ч­ні бу­ди­н­ки і спо­ру­джен­ня ву­гі­ль­но­го ком­пле­к­су і пе­ре­да­ва­ль­не ву­гіл­ля на на­ва­н­та­жу­ва­ль­ні бу­н­ке­ри;

  • мо­с­ти для транс­по­р­ту­ван­ня по­ро­ди;

  • по­ро­д­ний від­вал.

ЗО­В­НІ­Ш­НІ ЕЛЕ­К­Т­РО­ПО­С­ТА­ЧАН­НЯ ПІД­ПРИ­ЄМ­С­Т­ВА, І РОЗ­ПО­ДІЛ ЕЛЕ­К­Т­РО­ЕНЕ­Р­ГІЇ ДО ОС­НО­В­НИХ СПО­ЖИ­ВА­ЧІВ

Еле­к­т­ро­по­с­та­чан­ня під­при­єм­с­т­ва здій­с­ню­єть­ся від двох ра­йон­них під­ста­н­цій: ПС ''Ще­г­ло­в­ка – Гли­бо­ка'' 110/6 кв і ПС ''Ще­г­ло­в­ка – Гли­бо­ка'' 35/6 кв. Ви­со­ка на­пру­га – 6 кв, ни­зь­ке – 0,66 кв.

Для жи­в­лен­ня під­зе­м­них еле­к­т­ро­спо­жи­ва­чів в око­ло­с­т­во­ль­них дво­рах го­ри­зо­н­тів 534 м і 915 м об­ла­д­на­ні ЦПП. ЦПП го­ри­зо­н­ту 915 м за­пи­та­ны від ГПП трьо­ма ви­со­ко­во­ль­т­ни­ми ка­бе­ля­ми ма­р­ки ЦСКН-6 пе­ре­ти­ном 3*95 (на­ва­н­та­жен­ня на ка­бель 110 А, 50 А, 90 А), ЦПП го­ри­зо­н­ту 534 м за­пи­та­на від ГПП од­ним ви­со­ко­во­ль­т­ним ка­бе­лем ма­р­ки ЦСКН-6 пе­ре­ти­ном 3*95 (на­ва­н­та­жен­ня на ка­бель 100 А). Ка­бе­лі про­кла­де­ні по кле­те­во­му ствол №2. Між ЦПП го­ри­зо­н­ту 915 м і ЦПП го­ри­зо­н­ту 534 м є ка­бе­ль­на пе­ре­ми­ч­ка з ка­бе­лю ма­р­ки ЦСКН–6 пе­ре­ти­ном 3*95. Ка­бель про­кла­де­ний по кле­те­во­му стволу №2 че­рез РПП–6 го­ри­зо­н­ту 784 м. Від ЦПП го­ри­зо­н­ту 534 м за­пи­та­ні на­со­си пе­ре­ка­ч­но­го во­до­від­ли­ву го­ри­зо­н­ту 534 м. Від ЦПП 915 м за­пи­та­ні на­со­си го­ло­вно­го во­до­від­ли­ву го­ри­зо­н­ту 915 м і всі ін­ші РПП–6 ша­х­ти. ЦПП го­ри­зо­н­ту 534 м об­ла­д­на­на ви­со­ко­во­ль­т­ни­ми ко­мі­р­ка­ми РВД–6. ЦПП го­ри­зо­н­ту 915 м об­ла­д­на­на ви­со­ко­во­ль­т­ни­ми ко­мі­р­ка­ми РВД–6 і УРВ–6.

Для жи­в­лен­ня ни­зь­ко­во­ль­т­них спо­жи­ва­чів ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся пе­ре­су­в­ні транс­фо­р­ма­то­р­ні під­ста­н­ції ТСВП, ТКШВП рі­з­них по­ту­ж­но­с­тей.

4 ВИ­МІ­РЮ­ВА­ЛЬ­НІ ПРИ­ЛА­ДИ ТА ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЯ ЇХ­НЬОЇ ЕКС­ПЛУ­А­ТА­ЦІ­Ї

До ос­но­в­них ви­мі­рю­ва­ль­них при­ла­дів на ша­х­ті від­но­сять­ся:

ам­пер­ме­т­ри, вольт­мет­ри, ва­т­ме­т­ри, по­те­н­ці­о­ме­т­ри та рі­з­но­ма­ні­т­ні лі­чи­ль­ни­ки.

Ха­ра­к­те­ри­с­ти­ку ви­мі­рю­ва­ль­них при­ла­дів по­да­но у таб­ли­ці 4.1.

Таб­ли­ця 4.1 – Тех­ні­ч­ні ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки ви­мі­рю­ва­ль­них при­ла­дів на ша­х­ті.

На­зва при­ла­ду

Тип

Клас точ-­ті

Га­лузь ви­ко­ри­с­тан­ня

ам­пер­метр

ЕНМ

2,5

У ла­н­цю­гах пе­ре­мін­но­го стру­му 50 гц

вольт­метр

М210

1,5

У ла­н­цю­гах по­стій­но­го стру­му

ва­т­метр

Д343

2,5

У ла­н­цю­гах три­фа­з­но­го стру­му

по­те­н­ці­о­метр

Е32

0,5

На ча­с­то­ту 50 гц, щи­то­вий

Лі­чи­ль­ник ре­а­к­ти­в­ній ене­р­гії

ИР

1,5-2

Для три- та чо­ти­ри­про­ві­д­них ме­реж три­фа­з­но­го то­ку.

Пра­ви­ла екс­плу­а­та­ції ви­мі­рю­ва­ль­них при­ла­дів ( ВП ):

Без­по­се­ре­д­нє вми­кан­ня ВП у ла­н­цю­гах на­пру­гою ви­ще 1000 в до­пу­с­ка­єть­ся при до­три­му­ван­ні та­ких умов:

а) ВП за­сто­со­ву­ють­ся тіль­ки для пря­мо­го вми­кан­ня на від­по­ві­д­ний струм. ВП слід роз­та­шу­ва­ти так, щоб бу­ла за­без­пе­че­на без­пе­ка об­слу­жу­ю­чо­го пе­р­со­на­лу та зру­ч­ність спо­сте­ре­жен­ня по­ка­зань.

б) ВП по­ви­нен бу­ти ізо­льо­ва­ний від зе­м­лі шля­хом вста­но­в­лен­ня йо­го на ізо­ля­то­рах або без­по­се­ре­д­ньо на ши­ні, але то­ді по­ви­нні бу­ти за­без­пе­че­ні ізо­ля­цій­ні від­ста­ні між ВП та су­сі­д­ні­ми фа­за­ми.

Окрім цьо­го, ВП мо­жуть вста­но­в­лю­ва­ти­ся у пун­к­тах, зві­д­ки ро­бить­ся ке­ру­ван­ня апа­ра­та­ми го­ло­вних ла­н­цю­гів, а та­кож, зві­д­ки ро­бить­ся ре­гу­лю­ван­ня тех­но­ло­гі­ч­но­го про­це­су.

Но­р­ма­ль­ні щи­то­ві при­ла­ди ре­ко­ме­н­до­ва­но вста­но­в­лю­ва­ти на ви­со­ті 1,2 – 2,2 м від під­ло­ги.

Ре­єст­ри­ру­ю­чи при­ла­ди по­ви­нні вста­но­в­лю­ва­ти­ся та­ким чи­ном, щоб їх­ні го­ри­зо­н­та­ль­ні осі бу­ли на ви­со­ті від 0,6 до 2 м.

Ко­р­пу­си ВП, вста­но­в­ле­ні на за­зе­м­лю­ва­ль­них ме­та­ле­вих конс­тру­к­ці­ях, у за­зе­м­лен­ні не по­тре­бу­ють.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]