Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posob_D.doc Укр..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
715.78 Кб
Скачать

Контрольні питання

1. Яким правилам підпорядковано написання українських

прізвищ ?

2. Як передають на письмі прізвища російського походження ?

3. Що треба знати про правопис імен ?

4. Як утворюють і відміняють імена по батькові ?

Завдання

1. Провідміняйте прізвища.

Чорновіл, Сивокінь, Кравець, Орел, Жнець, Швець, Кисіль, Куліш, Чіп, Лакіш, Сокіл, Ведмідь, Борщ, Мороз.

2. Запишіть російські прізвища українською мовою.

Алексеев, Алфёров, Артемьев, Архиреев, Бельский, Бродин, Виноградов, Вялов, Глебов, Григорьев, Гриднёв, Егачёв, Елисеев, Зверев, Зябликов, Ильиных, Киселёв, Лемешев, Лукьянов, Нефёдочкин, Орешников, Пырьев, Рачинский, Цветков, Щетинин.

3. Поставте в поданих прізвищах пропущені букви. Поясніть їх правопис.

Алф…оров, Ан…сімов, Ас…єв, Афанас…єв, Балакір…в, Б…лобо-родов, Бутл…ров, Вер…овкін, В…шняков, Волконс…кий, Голіц…н, Горяч…в, Деміч…в, Єпіш…в, Єрш…в, …лкін, Жемчужн…ков, Зубар…в, Лук…нов, Нов…ков, Осьмух…н, Ратн…ков, Сл…пцов, Яринц…в.

4. Напишіть українською мовою список студентів вашої групи (прізвище, ім´я та по батькові).

5. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові від імен.

Андріан, Анастас, Аркадій, Валерій, Веніамін, Вячеслав, Григорій, Денис, Євген, Зіновій, Іона, Корній, Леонід, Микола, Лука, Марко, Протасій, Сава, Саватій.

6. Поставте імена по батькові у кличній формі.

Авер´ян Маркович, Агнія Львівна, Олексій Іванович, Вероніка Янівна, Вячеслав Гнатович, Євгенія Петрівна, Ілля Павлович, Клавдій Кирилович, Клавдія Іванівна, Лука Петрович, Любов Михайлівна, Нінель Іванівна, Петро Потапович, Поліна Федорівна, Савелій Павло-вич, Софія Петрівна.

7. Провідміняйте імена по батькові.

Андрій Петрович, Сергій Олегович, Олег Іванович, Любов Степа-нівна, Марія Савівна, Оксана Сергіївна.

Розділ XIII

СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОЇ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

План

  1. Синтаксис сучасної української мови. Одиниці синтаксису

  2. Особливості синтаксису простого речення

  3. Використання складних речень у діловому мовленні

  4. Складні випадки керування

  5. Вибір прийменника у діловому тексті

  6. Узгодження присудка з підметом

1. Синтаксис сучасної української мови.

Одиниці синтаксису

Як відомо, слово “синтаксис” походить від грецького syntaxis, що означає побудова, поєднання, порядок. Цей термін було вперше вико-ристано у 3 ст. до н.е. представниками філософської школи Старо-давньої Греції – стоїками, які вели спостереження над логічним змістом висловлень.

Поняття синтаксис у сучасній лінгвістиці має два значення: 1) роз-діл граматики, що вивчає синтаксичну будову мови, форму і зміст синтаксичних одиниць; 2) синтаксична будова мови, сукупність синтак-сичних одиниць та правил, які регулюють творення і функціонування синтаксичних одиниць. У першому значенні втілено поняття синтак-сису як науки, в другому – поняття об’єкта вивчення. Отже, синтаксис досліджує, з одного боку, правила зв’язування слів і форм слів, а з другого – правила функціонування синтаксичних одиниць.

У сучасному українському мовознавстві одиницями синтаксису вважають: речення, словосполучення і мінімальну синтаксичну одини-цю. Речення й словосполучення є синтаксичними одиницями – кон-струкціями, а мінімальна синтаксична одиниця функціонує як компо-нент речення або словосполучення. На відміну від словосполучення речення виконує комунікативну функцію, словосполученню ця функція не властива. Відмінність словосполучення і речення ще і в кількісному складі компонентів їх структури, якщо речення може бути однокомпо-нентним, то словосполучення складається принаймні з двох компо-нентів. Наприклад, порівняйте: Смеркає. Ніч. (односкладні номінативні речення). Забруднення рік, ряд заходів – словосполучення, що складаю-ться з двох або декількох слів.

Таким чином, речення – це предикативна синтаксична одиниця, основна синтаксична одиниця (конструкція), що протиставляється мінімальній синтаксичній одиниці і словосполученню за формою і функціями. Речення має граматичну, смислову та інтонаційну заверше-ність і водночас є одиницею формування й вираження думки.

Синтаксис, як і морфологія, на відміну від лексики не має ні характерних ознак, ні строгої функціональної прикріпленості до певних мовленнєвих сфер реальної дійсності. Можна говорити лише про особливості та правила, яких обов’язково треба дотримуватися під час складання ділових текстів, про частотність вживання тих чи інших синтаксичних одиниць у діловому стилі.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]