Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posob_D.doc Укр..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
715.78 Кб
Скачать

3. Типи графічних скорочень

Графічні скорочення поділяють на кілька типів:

  1. Крапкові: доц. (доцент), к.ф.н. (кандидат філологічних наук);

2) Дефісні: р-н (район), вид-во (видавництво);

3) Дробові: а/с (абонентська скринька), в/ч (військова частина);

4) Курсивні: на позначення фізичних величин, валют та ін. (лише після цифрових назв): 45 т, 250 грн (крапка не ставиться);

5) Комбіновані: півд.– східн.

У ділових паперах можна використовувати лише загально-нормативні графічні скорочення, не перевантажуючи ними текст. Необхідно дотримуватися правил їх творення і оформлення.

1) Не можна скорочувати:

  • псевдоніми (не Мирний, а Панас Мирний, не Л. Українска, а Леся Українка);

  • подвійні прізвища (не К.-Карий, а Карпенко-Карий, не Г.-Артемовський, а Гулак-Артемовський);

  • слова на голосну, якщо вона не початкова в слові (напр. о. – острів), і на ь: Наприклад, слово спеціальний може бути скорочене: спец., спеціальн.

2) При збігу двох однакових приголосних скорочення треба ро-бити після першого приголосного: карданний вал – кардан. вал.

3) За збігом двох і більше приголосних скорочення можна робити як після першого, так і після останнього приголосного: невід΄ємний – невід΄єм., невідємн.

4) Скорочення у множині типу роки, томи записують двома пер-шими літерами: рр., тт.

5) Скорочуючи словосполучення, зберігають написання великих та малих літер, дефісів: Південно-Західна залізниця – Півд.-західн. залізниця.

6) На місці скорочення ставлять крапку: обл. (область), п. (пункт).

7) У одному тексті треба вживати скорочення лише в одній формі. Наприклад, скорочення слова товариш має бути вжито або у формі т., або в формі тов.

Таким чином, лексичні й графічні скорочення, якщо ними пра-вильно користуватися, виконують дуже важливу функцію – допома-гають створювати стислий, лаконічний текст ділового документа без втрат інформаційного наповнення.

Контрольні питання

  1. Які види скорочень і з якою метою використовують у діловому мовленні ?

  2. Що таке складноскорочене слово ?

  3. Як утворюють складноскорочені слова ?

  1. Як пишуть складноскорочені слова ?

  2. Які типи графічних скорочень вживають у діловому мовленні ?

  3. Які правила творення й оформлення графічних скорочень Ви знаєте ?

Завдання

1. Запишіть подані назви абревіатурами.

Атомна електростанція, акціонерний комерційний банк, автомати-зована система управління, акціонерне товариство, вища атестаційна комісія, вільно конвертована валюта, державна автомобільна інспек-ція, житлово-експлуатаційна контора, інформаційно-обчислювальний центр, лінія електропередачі, Національна Академія Наук, обчислю-вальний центр, ремонтно-будівельне управління, станція технічного обслуговування, управління внутрішніх справ.

2. Утворіть складноскорочені слова.

Автомобільна інспекція, комерційний банк, продуктові товари, інвестиційний комерційний банк, державний кредит, міська теплова мережа, коксохімічний завод.

3. Розшифруйте абревіатури.

АТС, ГЕС, ТЕЦ, МВС, ООН, ЧАЕС, СНД, рембудцех, райвно, райдержадміністрація, завскладу, спецодяг, вторнафтопродукт, Азов-курорт сервіс, Донецькметалургбуд, Донбаспромелектромонтаж, авто-сервіс, облспоживспілка, Дондіпрошахт, буддормаш, облпрофспілка, комунгосп, геоекоцентр.

4. Зробіть графічні скорочення поданих слів і словосполу-чень.

Університет, факультет, старший викладач, виконуючий обов΄яз-ки, вулиця, година, дім, екземпляр, заступник, і таке інше, копійка, кубічний метр, малюнок, місце печатки, озеро, острів, пан, примірник, провулок, рік, роки, сторінка, телефон, товариш, умовна одиниця, хви-лина.

5. Запишіть графічні скорочення повністю.

Ауд., вид-во, до н.е., акад., за ред., інж., кв., буд., кв. м, к.т.н., м, напр., о., обл., пп., сел., спец., та ін., тис.

6. Проведіть гру “Хто більше ?”

Поділіть групу на дві команди (ліві, праві). Оберіть ведучого. Його перше запитання командам: “Хто назве більше абревіатур ?” На дошці, поділеній надвоє, представники команд записують названі членами їх команд абревіатури на своїй частині дошки і потім підраховують і записують їх кількість.

Друге запитання ведучого: “Хто більше розшифрує абревіатур ?” Команди розшифровують абревіатури “супротивника”, представники команд додають їх кількість до записаної на дошці. Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість очок.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]