Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posob_D.doc Укр..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
715.78 Кб
Скачать

Контрольні питання

  1. У яких випадках числівники в запису відтворюються словом ? А коли цифрою ?

  2. Коли треба вказувати поряд з числівником відмінкове закін-чення ?

  3. У чому виявляється специфіка поєднання іменників з формами числівників – 2, 3, 4 в укр. і рос. мовах ?

  4. Від чого залежать вживання форм дво чи двох складному слові?

  5. Чим відрізняється в українській і російській мовах викори-стання таких форм числівників: 60, 300, 700 ?

  6. Які числівники в орудному відмінку мають паралельні форми ?

  7. У яких ділових паперах широко використовують різні форми числівників ?

Завдання

1. Спишіть, заміняючи цифри словами.

1. В Україні діє близько 1500 друкарень. 2. Близько 50 % усього

устаткування зберігається на цьому складі. 3. Збори 246 голосами проти 44 прийняли рішення про перевибори керівництва цеху. 4. Прогонові будови моста ім. Є.О. Патона складаються з 264 однотипових великих блоків (довжина кожного 29 м).

2. Розкрийте дужки і запишіть цифри словами.

1. У нашому місті налічується понад 2,5 (тисяча) малих під-приємств.

2. Близько 60 (відсоток) продукції підприємства призначено для молоді.

3. Найближча автозаправна станція – в півтораста (кілометр) звідси.

4. Підприємство отримало 3 ємкості об´ємом 14 (кубічний метр).

3. Запишіть числівники українською мовою.

Ноль целых три десятых, девяносто, одна шестая, одиннадцать, четырнадцать, пятьсот, миллион, миллиард, полтораста, четверо, четы-ре, седьмой, оба, обе, две третих, семьдесят, девять, пятнадцать, сто сорок три.

4. Розкрийте дужки, мотивуйте вибір форми чи варіанта.

1. Наше видавництво планує випускати (три, трьох) мовні словники. 2. У прес-конференції взяли участь (два, двоє; президенти). 3. Перед (півтораста, студенти) виступив ректор. 4. Нещодавно наше місто святкувало (вісімсот п´ятдесят) річчя.

5. Проаналізуйте вживання числівників. Виправте речення, поясніть помилки.

1. Двоє наших співробітниць перебувають у відрядженні. 2. З доповідями на конференції виступили троє професорів нашого університету. 3. Я зміг відповісти тільки на четверо питань. 4. Троє гандболісток з Вінниці зараховані до збірної країни. 5. Двадцять п´ятеро студентів брали участь у першому турі конкурсу, у фінал вийшло одинадцятеро.

6. Відредагуйте речення. Поясніть характер помилок.

1. Вітаємо вас, шановний Андрію Миколайовичу, з семи-десятиріччям. 2. Двомстам студентів інституту виплачується підвищена стипендія. 3. Статутний капітал підприємства – 73,5 мільярдів гривень.

4. Одержало 11,5 мільйонів гривень прибутку. 5. План виробництва продукції виконано на 100 відсотки. 6. Пару слів надали п. Гусєву В.Г. 7. Лише за останні кілька років уведено в експлуатацію п´ятеро житлових будинків.

Займенник

1) В офіційно-ділових документах, які пишуть від імені установи, підприємства, організації (тобто від 1-ї особи множини), займенник ми пропускається, ділові листи, як правило, починають дієсловами просимо, надсилаємо, повідомляємо, лише інколи можуть вживатися форми третьої особи однини (Фірма оголошує конкурс).

2) Займенник Ви вживають в усному й писемному мовленні для підкреслення поваги, пошани, ввічливості. В офіційно-діловому стилі, зокрема в ділових документах (заявах, офіційних листах, а також у приватних листах, адресованих старшій за віком особі), вживаємо займенник Ви: Прошу Вашого дозволу на поїздку… Одержав Вашого листа… При займеннику Ви дієслово-присудок вживається у формі множини: Ви прийшли, Ви сказали.

3) Займенник Вам у ділових паперах пропускають, коли треба висловити категоричну й безапеляційну вимогу. Введення цього зай-менника в текст документа помякшує категоричність вимоги. На-приклад: … пропоную з´явитисьпропоную Вам з´явитись; … прошу уточнити – прошу Вас уточнити.

4) Вживання займенника я також оминається, розпорядження й накази розпочинають дієсловом у першій особі однини (Наказую… Пропоную…). Займенник я вживають тільки в особистих паперах і в деяких видах документів (автобіографіях, дорученнях).

5) Присвійний займенник свій не вживають у діловому документі, якщо він дублює вже наявне в тексті слово, наприклад: Технолог не справився зі своїми обов΄язками (з доповідної записки).

6) Стилістично розрізняють конструкції з присвійними займен-никами їхній, їхня, їхні, їхнє і конструкції, в яких у присвійній функції виступає форма родового відмінка займенника вони – їх, наприклад:

їхні проблеми – їх проблеми, їхня машина – їх машина. Стилістично нейтральну форму їх уживають в офіційно-діловому, науковому стилях. В інших стилях перевагу віддають присвійним займенникам.

Отже, присвійний займенник їхній і займенник їх вживаються паралельно. Перший з них має відтінок розмовності, другий – книж-ності.

7) Паралельні форми означального займенника кожний і кожен використовують у всіх стилях мови, але в офіційно-діловій мові надають перевагу формі кожний.

8) Російські займенники любой, другой мають омонімами в укра-їнській мові прикметник (любий) і числівник (другий). Міжмовна омонімія є причиною вживання слів любий і другий у невластивому їм значенні. Отже, слід розрізняти відповідники у двох мовах:

р о с і й с ь к а м о в а у к р а ї н с ь к а м о в а

любой будь-який

дорогой, любимый любий

другой інший

второй другий

9) Запам΄ятайте стійкі словосполучення із займенниками, при вживанні яких у результаті калькування російських відповідників іноді трапляються помилки:

р о с і й с ь к а м о в а у к р а ї н с ь к а м о в а

в одном и том же (месте) у тому самому (місці)

один и тот же той самий

в подобном случае у такому разі

подобным образом таким чином

и тому подобное і таке інше

ни под каким видом ні в якому разі

в другой раз іншим разом

Відповідниками російського відносно-питального займенника который є в українській мові слова який, що, котрий. Займенник котрий не властивий науковому й офіційно-діловому мовленню. Займенники який, що використовуються без будь-яких стилістичних обмежень. У складних реченнях з неоднорідними підрядними слід варіювати займенники, наприклад: Як правило, ухвали складаються із вступної частини, в якій констатується стан питання, що розгля-дається, і постановчої, яка містить перелік заходів із значенням термінів виконання й перелік службових осіб, що відповідають за втілення їх у життя.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]